Arkiv: Mandatperioden 5 oktober 2010–2 oktober 2014

Statsbidrag för att anställa förstelärare och lektor

Regeringen har beslutat att införa ett statsbidrag för två nya karriärtjänster - förstelärare och lektor. Staten avsätter 880 miljoner kronor per år för att huvud-männen ska anställa dessa kvalificerade lärare.

- Läraren är den avgörande faktorn för skolans resultat. De duktigaste lärarna ska belönas och ges möjlighet till karriärvägar, säger utbildningsminister Jan Björklund.


Statsbidrag kan sökas för två karriärsteg:

  • Förstelärare, kan den lärare bli som har minst fyra års väl vitsordat arbete med undervisning och som har visat särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och ett starkt intresse för att utveckla undervisningen.
  • Lektor, kan den lärare bli som har avlagt examen på forskarnivå (minst en licentiatexamen) och under minst fyra år har visat pedagogisk skicklighet som lärare.

Medlen räcker till cirka 10 000 karriärtjänster, vilket motsvarar ungefär var tionde lärare. Redan i år kan ca 4 400 tjänster skapas.


Kravet för att arbetsgivaren ska få statsbidrag är att den genomsnittliga löneökningen ska vara minst 5 000 respektive 10 000 kronor när läraren befordras.


För nyanställda ska månadslönen överstiga medianlönen med minst 5 000 respektive 10 000 kronor.


- Nu ges kommunerna och friskolorna en direkt möjlighet att erbjuda yrkesskickliga lärare att göra karriär inom läraryrket. De bästa lärarna ska stanna i klassrummet och på så vis förbättra resultaten i skolan, säger Jan Björklund.


Faktaruta:

  • Statsbidrag får lämnas till den som är huvudman för förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare.
  • Statsbidrag kan utgå dels för lärare som befordras inom ramen för sin anställning, dels för lärare som utses till förstelärare eller särskilt yrkesskickliga lärare med forskarutbildning (lektor) i samband med att de anställs av en huvudman.
  • En förutsättning för att statsbidrag ska utgå för en nyrekryterad lärare som i samband med att han eller hon anställdes utsågs till förstelärare är att denne då fick en lön som översteg medianlönen för samma kategori lärare hos huvudmannen med minst 5 000 kronor per månad. Om det gäller en lärare som redan är anställd hos huvudmannen gäller i stället att statsbidrag får lämnas under förutsättning att läraren fick en löneökning med minst 5 000 kronor när han eller hon utsågs till förstelärare. Statsbidrag får under samma förutsättningar betalas ut för särskilt yrkesskickliga lärare med forskarutbildning (lektor), men i stället för 5 000 kronor per månad gäller för dessa lärare 10 000 kronor per månad.
  • Om en huvudman utser flera lärare till förstelärare eller till särskilt yrkesskickliga lärare med forskarutbildning (lektor) krävs för att statsbidrag ska utgå för dessa att de, när de utsågs, fick en genom-snittlig löneökning med minst 5000 kronor respektive 10 000 kronor.
  • Förstelärare och särskilt yrkesskickliga lärare med forskarutbildning (lektor) ska huvudsakligen arbeta med undervisning och uppgifter som hör till undervisningen.
  • Statens skolverk ska beräkna en bidragsram för varje huvudman. Bidragsramen ska beräknas med utgångspunkt i antalet elever hos huvudmannen. För huvudmän som har färre än 75 elever ska en särskild pott fastställas. Bidragsbeloppet för en förstelärare ska vara 85 000 kronor och för en särskilt yrkesskicklig lärare med forskarutbildning (lektor) 170 000 kronor. Om läraren arbetar deltid ska beloppet reduceras.

Kontakt

Elin Boberg
work 08-405 10 00