Arkiv: Mandatperioden 5 oktober 2010–2 oktober 2014

Barn och unga prioriteras i ny bibliotekslag

Regeringen har i dag överlämnat en proposition till riksdagen med förslag till en ny bibliotekslag. Förslaget innebär bland annat att även lån av e-böcker på folkbiblioteken ska vara avgiftsfria för låntagarna. Barn och unga ska prioriteras av folkbiblioteken. Dessutom förstärks bibliotekens samhällsuppdrag.

- Det är tid för en kulturpolitisk kraftsamling kring litteratur och läsning. Läsförmågan i olika grupper och allas tillgång till litteratur är avgörande för bildning och för den debatt som ligger till grund för vårt öppna samhälle, säger kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth.


- En ny och modern bibliotekslag blir ett viktigt steg på vägen mot ett läslyft för Sverige, fortsätter hon.


Förslaget syftar till att anpassa lagen till förändringar i omvärlden som har skett sedan den nuvarande bibliotekslagen kom till 1996.


I förslaget till ny bibliotekslag klargör regeringen att biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Biblioteken ska dessutom främja litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt.


Särskild uppmärksamhet åt prioriterade grupper

Bibliotekens uppdrag att ägna särskild uppmärksamhet åt vissa prioriterade grupper förtydligas och utvidgas till hela det allmänna biblioteksväsendet. Tidigare gällde bestämmelserna enbart folkbiblioteken. De prioriterade grupperna är


  • personer med funktionsnedsättning,
  • personer med annat modersmål än svenska och
  • nationella minoriteter.

- Folkbiblioteken får också i uppdrag att ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar för att främja deras språkutveckling och stimulera till läsning. I en tid av sjunkande läsförståelse i den yngre generationen är det viktigt, säger kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth.


Avgiftsfria lån av e-böcker

All litteratur på folkbiblioteken ska fortsatt vara avgiftsfria att låna - oavsett om det gäller tryckta eller elektroniska böcker.


- Den tekniska utvecklingen har förändrat läsningens villkor, vilket också gjort att e-böcker blivit mer efterfrågade på landets bibliotek. Utvecklingen bör bejakas för att biblioteken ska fortsätta att vara relevanta, moderna och nå fler läsare, säger kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth.


Kvalitetskrav införs

Ett grundläggande kvalitetskrav införs när det gäller folkbibliotekens utbud av medier och tjänster: det ska präglas av allsidighet och kvalitet.


Regeringen föreslår också att folkbiblioteken ska främja kunskapen om hur informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet.


Ansvarsfördelningen mellan olika bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet tydliggörs. Om ett kommunalt eller statligt bibliotek drivs på entreprenad, ansvarar huvudmannen, det vill säga kommunen eller staten, för att entreprenören följer lagen.


- Det ska inte vara möjligt att friskriva sig från ansvar, säger kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth.


I lagförslaget föreslås också att den myndighet som regeringen utser ska ha nationell överblick över och främja samverkan inom det allmänna biblioteksväsendet. Det är i dag Kungliga biblioteket som ansvarar för detta, vilket inte föreslås ändras och redan regleras i regeringens instruktion till myndigheten.


- Det är viktigt att Kungliga biblioteket som fått uppgiften att samordna biblioteksväsendet, kan följa upp vilket genomslag bestämmelserna har, säger kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth.


Den nya bibliotekslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2014.


Kontakt

Catharina Henriksson
Pressekreterare hos Lena Adelsohn Liljeroth
work 08-405 10 00
Jakob Kihlberg
Departementssekreterare
08-405 32 42
070-600 13 02