Arkiv: Mandatperioden 5 oktober 2010–2 oktober 2014

Statens historiska museer tar över statlig arkeologisk uppdragsverksamhet

Regeringen har idag beslutat att uppdra åt Statens historiska museer att inordna den statliga arkeologiska uppdragsverksamheten inom Riksantikvarieämbetet i Statens historiska museer från och med den 1 januari 2015.


Riksantikvarieämbetet som ansvarig myndighet för och med överinseende över uppdragsarkeologin bör inte samtidigt vara en aktör på den uppdragsarkeologiska marknaden. Den statliga uppdragsarkeologiska verksamheten bör därför skiljas från Riksantikvarieämbetet.

Denna bedömning gör regeringen i propositionen Kulturmiljöns mångfald (prop. 2012/13:96).


- Sett ur ett förvaltningsmässigt perspektiv är det inte lämpligt att ha ordningen där Riksantikvarieämbetet både är utförare av uppdragsarkeologiska tjänster och samtidigt har tillsyn över området, säger kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth.


Statens historiska museer arbetar med Sveriges historia, byggd på det arkeologiska materialet. Det är en anledning till att Statens historiska museer anses vara en lämplig hemvist för den statliga uppdragsarkeologiska verksamheten.


- Med det nya uppdraget kan Statens historiska museer utveckla och stärka den svenska arkeologin, säger kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth.


Uppdraget ska genomföras i samråd med Riksantikvarieämbetet och andra berörda myndigheter, till exempel Ekonomistyrningsverket, Arbetsgivarverket och Statens tjänstepensionsverk.