Hav, vatten, fiske och sjöfart

English
Vattenyta i solsken

Hav, vatten, fiske och sjöfart

Hav och vatten tillhör våra grundläggande resurser. De ger oss fiske, energi, dricksvatten och sjöfart, och påverkar all vår miljö - på land och till sjöss. Detta är därför ett av de viktigaste och mest sammansatta politikområdena.

Havs- och vattenmiljö

Allt vatten hänger ihop. Vattenkvaliteten på land påverkar havets miljötillstånd. Flera av de svenska miljökvalitetsmålen berör dessutom hav och vatten. En stor del av arbetet sker i samarbete med övriga länder inom EU och i Östersjöregionen.

Fiske

Den svenska målsättningen är att yrkesfisket, fritidsfisket och fiskeribranschen ska bidra till att skapa arbete, välfärd och levande kust- och insjösamhällen. Förutsättningen för att det ska lyckas är att allt fiske bedrivs resurseffektivt och miljömässigt hållbart, med effektiva fiskeregler och selektiva fångstredskap.

Sjöfart

Sverige är en nation som är beroende av sjöfart. Med en av Europas längsta kuststräckor och i regel goda djupförhållanden i hamnar, svarar sjöfarten för den dominerande delen av transporterna i den svenska utrikeshandeln.