Hav, vatten, fiske och sjöfart

English
Vattenyta i solsken

Hav, vatten, fiske och sjöfart

Hav och vatten tillhör våra grundläggande resurser. En resurs som inte bara ger oss fiske, energi, dricksvatten och sjöfart utan även påverkar all vår miljö - på land såväl som till sjöss. Den är därför både ett av de viktigaste och ett av de mest sammansatta områdena för regeringens samlade politik.

Havs- och vattenmiljö

Allt vatten hänger ihop. Vattenkvaliteten på land påverkar havets miljötillstånd. Regeringen arbetar därför för att utveckla en sammanhållen havs- och vattenpolitik. En stor del av arbetet sker i samarbete med övriga länder inom EU och i Östersjöregionen. Flera av de svenska miljökvalitetsmålen berör hav och vatten.

Fiske

Regeringens målsättning är att yrkesfisket, fritidsfisket och fiskeribranschen ska bidra till att skapa arbete, välfärd och levande kust- och insjösamhällen. Förutsättningen för att det ska lyckas är att allt fiske bedrivs resurseffektivt och miljömässigt hållbart, med effektiva fiskeregler och selektiva fångstredskap.

Sjöfart

Sverige är en nation som är beroende av sjöfart. Med en av Europas längsta kuststräckor och i regel goda djupförhållanden i hamnar, svarar sjöfarten för den dominerande delen av transporterna i den svenska utrikeshandeln.