Arkiv: Mandatperioden 5 oktober 2010–2 oktober 2014

Ändrade regler om tillstånd och medling

Utredningen om vissa upphovsrätts- och bolagsrättsärenden har i dag lämnat över betänkandet Tillstånd och medling (SOU 2013:4) till justitieminister Beatrice Ask.

Regeringen avgör i dag vissa tillståndsfrågor och andra löpande förvaltningsärenden inom upphovsrätt och bolagsrätt. Eftersom frågorna inte kräver politiska ställningstaganden ska de inte prövas av regeringen. Med den utgångspunkten har hovrättspresidenten Lennart Svensäter som särskild utredare haft i uppdrag att se över reglerna. I uppdraget har bland annat ingått att ta ställning till om tillståndskraven på upphovsrättsområdet helt eller delvis kan avskaffas.


Utredningen föreslår flera förändringar på området:

  • Kravet på tillstånd från regeringen för att få använda upphovsrättsligt skyddade verk till förmån för personer med funktionsnedsättning tas bort och ersätts med en anmälningsskyldighet till Patent- och registreringsverket. Upphovsmännens möjligheter till information och kontroll förbättras samtidigt genom att regler om underrättelse med mera sanktioneras.
  • För vissa arkiv och bibliotek, främst sådana som inte drivs av det allmänna, krävs i dag tillstånd från regeringen för att de ska få kopiera upphovsrättsligt skyddat material för bland annat bevarande-, kompletterings- eller forskningsändamål. Utredningen föreslår att sådana institutioner bara ska ha rätt att kopiera för bevarandeändamål och att tillståndskravet avskaffas.
  • Uppgiften att besluta om medling och utse förlikningsman i vissa upphovsrättstvister ska flyttas från regeringen till Stockholms tingsrätt. För att medlingen inte ska dra ut på tiden ska tingsrätten bestämma en tidsfrist inom vilken medlingen ska vara slutförd. Lagstiftningen förtydligas på vissa punkter och arbetas om så att den får ett modernare språk och en tydligare struktur.
  • På associationsrättens område prövar regeringen överklagade ärenden om dispens från olika krav i lagstiftningen. Flera av dem gäller att funktionärer i företag ska vara bosatta inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Utredningen föreslår att förutsättningarna för dispens förtydligas och att överprövningen flyttas från regeringen till allmän förvaltningsdomstol.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2014. Den som redan har fått tillstånd ska enligt förslaget få fortsätta att använda skyddade verk i enlighet med tillståndet och de regler som gällde tidigare.


Kontakt

Per Claréus
Lennart Svensäter
Särskild utredare
040-35 57 34
Peter Krikström
Utredningssekreterare
08-405 26 83