En översyn av lagen om skiljeförfarande

Dir. 2014:16

Utgiven:
6 februari 2014

Typ:
Kommittédirektiv

Avsändare:
Justitiedepartementet

Sammanfattning

En särskild utredare ska se över lagen om skiljeförfarande i syfte att säkerställa att skiljeförfarande i Sverige kan fortsätta att vara en modern, effektiv och attraktiv tvistlösningsform för svenska och utländska parter. I uppdraget ingår bl.a. att

  • överväga om det i lagen om skiljeförfarande bör införas bestämmelser om hur tillämplig materiell rätt ska fastställas,
  • överväga om lagen om skiljeförfarande bör anpassas ytterligare till förekomsten av flerpartsförfaranden,
  • överväga åtgärder för att säkerställa en effektiv och rättssäker klanderprocess, och
  • överväga åtgärder som förenklar deltagande i klanderprocessen för parter som inte kan svenska, t.ex. om engelska i vissa fall ska kunna användas som rättegångsspråk i klanderprocessen.

Utifrån sina överväganden ska utredaren lämna de förslag till författningsändringar som behövs. Uppdraget ska redovisas senast den 15 augusti 2015.

  • Dir. 2014:16 En översyn av lagen om skiljeförfarande
Kommittédirektiv (1 st)
 
SOU, Ds m.m. (0 st)
Lagrådsremiss (0 st)
Proposition (0 st)
Utskottsbetänkanden
Riksdagsbeslut
Lagar (SFS)