En översyn av lagen om skiljeförfarande

Dir. 2014:16

Utgiven:
6 februari 2014

Typ:
Kommittédirektiv

Avsändare:
Justitiedepartementet

Sammanfattning

En särskild utredare ska se över lagen om skiljeförfarande i syfte att säkerställa att skiljeförfarande i Sverige kan fortsätta att vara en modern, effektiv och attraktiv tvistlösningsform för svenska och utländska parter. I uppdraget ingår bl.a. att

  • överväga om det i lagen om skiljeförfarande bör införas bestämmelser om hur tillämplig materiell rätt ska fastställas,
  • överväga om lagen om skiljeförfarande bör anpassas ytterligare till förekomsten av flerpartsförfaranden,
  • överväga åtgärder för att säkerställa en effektiv och rättssäker klanderprocess, och
  • överväga åtgärder som förenklar deltagande i klanderprocessen för parter som inte kan svenska, t.ex. om engelska i vissa fall ska kunna användas som rättegångsspråk i klanderprocessen.

Utifrån sina överväganden ska utredaren lämna de förslag till författningsändringar som behövs. Uppdraget ska redovisas senast den 15 augusti 2015.

Kommittédirektiv (1 st)
 
SOU, Ds m.m. (1 st)
Lagrådsremiss (0 st)
Proposition (0 st)
Utskottsbetänkanden
Riksdagsbeslut
Lagar (SFS)