Arkiv: Mandatperioden 5 oktober 2010–2 oktober 2014

Kommittédirektiv om en översyn av lagen om skiljeförfarande

Många förmögenhetsrättsliga tvister som avser näringslivsförhållanden avgörs i Sverige sedan gammalt genom skiljeförfarande. Även många internationella affärstvister, i synnerhet internationella investeringstvister, avgörs genom skiljeförfarande i Sverige. Regeringen arbetar aktivt för att Sverige ska fortsätta att vara ett attraktivt land för utländska investerare och en del i ett sådant arbete är att säkerställa att det finns effektiva tvistlösningsmekanismer, inte minst i form av skiljeförfarande.

Den nuvarande lagen om skiljeförfarande har varit i kraft mer än tio år. Under den tid som gått har det kommit att ställas allt större krav på effektiva tvistlösningsmekanismer. En särskild utredare ges därför i uppdrag att överväga en rad olika åtgärder för att säkerställa att skiljeförfarande i Sverige kan fortsätta att vara en modern, effektiv och attraktiv tvistlösningsform för såväl svenska som utländska parter.


Under vissa begränsade förutsättningar kan en skiljedom angripas genom ett förfarande i domstol, ett så kallat klanderförfarande. En viktig del av utredarens uppdrag är att överväga hur detta förfarande kan göras ännu mer effektivt.


Många utlänska parter som deltar i skiljeförfaranden i Sverige behärskar inte svenska. Under skiljeförfarandet används i sådana fall ofta engelska, men om skiljedomen klandras sker klanderförfarandet i domstol ändå på svenska. Utredaren ska överväga om engelska i sådana fall ska kunna användas även under klanderförfarandet. Om utredaren bedömer att användningen av engelska som rättegångsspråk skulle innebära negativa konsekvenser för offentlighetsprincipen eller för svenskans ställning som samhällsbärande språk ska utredaren föreslå åtgärder för att motverka detta.


Johan Munck, före detta justitieråd och ordförande i Högsta domstolen, har åtagit sig uppdraget som utredare.


Uppdraget ska redovisas senast den 15 augusti 2015.


Kontakt

Per Claréus