Skapande skola - satsning på mer kultur i skolan

Satsningen Skapande skola inleddes under 2008 i syfte att stärka arbetet med kultur i skolan. Sedan 2013 omfattar Skapande skola hela grundskolan och avser såväl offentliga som fristående skolor. Målet är att genom en ökad samverkan med kulturlivet, långsiktigt integrera kulturella och konstnärliga uttryck i skolans arbete, vilket bidrar till att nå kunskapsmålen i högre grad.

Tydligt kulturuppdrag

Många skolor arbetar med kultur, skapande arbete och estetiska lärprocesser, utifrån det tydliga kulturuppdrag som anges i läroplanen för grundskolan (Lgr 11). Samtidigt visar rapporter att barns och ungdomars möjligheter att själva få skapa och delta i det kulturella livet skiljer sig åt kraftigt. Skolan har, som ingen annan del av samhället, förmåga att nå ut till alla - oavsett familjens resurser eller bakgrund och är därför en naturlig utgångspunkt i arbetet för barns och ungas rätt till kultur. När man arbetat med skapande och konstnärlig verksamhet i skolan har dessutom det pedagogiska uppdraget berikats och förstärkts.

För alla i skolan

Satsningen bygger på är att barn och unga ska ha inflytande över de verksamheter som ingår. Statistik från Statens kulturråd visar att 257 kommuner deltagit i satsningen och att 715 000 elever omfattas av beviljade anslag år 2013.

Skolverket har fått i uppdrag att sprida goda exempel på hur skolor har arbetat framgångsrikt med Skapande skola som en del av undervisningen. Syftet är att visa på konkreta tillvägagångssätt i undervisningen för att öka det pedagogiska värdet av Skapande skola. Uppdraget ska redovisas den 31 oktober 2013.

Skapande arbete en väsentlig del av lärandet

Skapande skola-satsningen är förankrad i skolans verksamhet genom det kulturuppdrag som läroplanen rymmer. Här står bland annat att skapande arbete är en väsentlig del i lärandet och att eleverna ska utveckla sin förmåga till kreativt skapande och få ett ökat intresse för att ta del av samhällets kulturutbud.

Stärker skolans kvalitetsarbete

Skapande skola-satsningen ska tillföra ett starkt kulturellt och pedagogiskt mervärde i skolans arbete. Tanken är att den estetiska och kreativa kompetens, som kulturlivet liksom skolan besitter, bättre ska tas tillvara än i dag och vara en del i verksamheternas kvalitets- och kompetensutveckling. Estetik och kreativitet kan öppna nya vägar för att skapa intresse och lust, ge förståelse och skapa mening.

Lokala behov styr hur medlen används

Skapande skola-satsningen ökar skolors möjligheter till inköp av professionell kulturverksamhet, till insatser som främjar ungas eget skapande och till insatser som långsiktigt ökar samverkan mellan skolan och kulturlivet. Variationen i hur medlen kan användas kan vara stor men ska utgå ifrån lokala förutsättningar och behov. Som exempel kan samverkan med kulturinstitutioner på regional eller lokal nivå förstärkas, skolbio kan initieras, dansare eller författare kan inbjudas till residens för att arbeta med lärare och elever under en längre tid, länsmuseet eller konsthallen kan bli ett förlängt klassrum. Medel kan användas till att samordna inköp av produktioner inom exempelvis teater, dans eller musik för gemensamma turnéer.

Ökar samverkan mellan kulturlivet och skolan

Det finns behov av mer kunskap inom skolan om hur arbetet med kultur kan integreras i vardagsarbetet. Motsvarande behov finns också inom den konstnärliga sektorn av mer kunskap om skolans uppdrag och villkor. En viktig förutsättning för ett närmande mellan skolans och kulturlivets parter på lika villkor är en samsyn och respekt för varandras kompetenser och uppdrag.

Skapande skola-satsningen bygger på de positiva erfarenheterna av den norska satsningen Den kulturelle skolesekken, men även på förslag som lämnats av Aktionsgruppen för barnkultur i betänkandet Tänka framåt, men göra nu - Så stärker vi barnkulturen (SOU 2006:45).

Utvärdering av satsningen Skapande skola

Myndigheten för kulturanalys redovisade den 3 december 2013 en forskningsbaserad utvärdering av satsningen Skapande skola. Resultaten visar att Skapande skola når 55 procent av alla skolbarn i Sverige.

Alla skolor har någon gång sökt och beviljats medel för kultur i skolan, men små kommuner har svårare att ta för sig. Skapande skola fungerar bra i de skolor där verksamheten även i övrigt fungerar väl, där det finns engagerade rektorer och lärare som är vana att sedan tidigare arbeta med kultur i skolan.

I utvärderingen framkommer att det finns svårigheter för professionella kulturutövare och representanter från skolan att mötas. För att nå ökad samverkan mellan kulturliv och skolliv krävs ökad kunskap om varandras professioner.

Till dig som vill söka:

Det är Statens kulturråd som ansvarar för fördelningen av bidragen. Det är möjligt för kommuner och fristående, respektive statliga, skolors huvudmän att ansöka om bidrag från Statens kulturråd. För att få bidrag krävs att uppföljningsbara handlingsplaner har tagits fram, som visar hur bidraget ska användas som ett komplement till den skapande och estetiska verksamhet som redan genomförs, för och med dessa årskurser. Bidraget får inte användas för mottagarens administrationskostnader. Satsningen ska utvärderas löpande.

Skapande skola - i korthet:

- satsningen uppgår till sammanlagt 173 miljoner kronor för 2014
- förskoleklass samt årskurs 1-9 i offentliga och fristående skolor
- stärker arbetet med kultur för, med och av barn och unga
- bidrar till elevernas kunskapsutveckling
- ökar samverkan med kulturlivet
- handlingsplaner en förutsättning för bidrag
- Statens kulturråd fördelar bidraget
- följs upp löpande