Internationella tribunaler och domstolar

Sverige samarbetar sedan mitten av nittiotalet med de internationella brottsmålstribunalerna för f.d. Jugoslavien och Rwanda, vilka inrättades av FN:s säkerhetsråd 1993 respektive 1994. Vidare har Sverige sedan 2006 möjlighet att samarbeta med Specialdomstolen för Sierra Leone, en domstol som inrättades 2002 genom ett avtal mellan FN och Sierra Leones regering. Därutöver samarbetar Sverige sedan 2002 med Internationella brottmålsdomstolen (ICC) som är en permanent domstol, inrättad genom en multilateral överenskommelse.

Samarbetet med dessa domstolar regleras i olika lagar och förutsättningarna för samarbete varierar något beroende på med vilken av domstolarna samarbetet sker. I huvudsak innebär den svenska lagstiftningen att Sverige kan bistå domstolarna med olika former av rättslig hjälp i brottmål - t.ex. förhör, bevisupptagning och olika tvångsmedel under förundersökning - och utlämning av personer som befinner sig i Sverige. Vidare innebär lagstiftningen att svenska myndigheter kan verkställa straff, bl.a. fängelsestraff, utdömda av domstolarna.

Lagar, konventioner, avtal m.m.

De svenska reglerna återfinns i

- Lagen (1994:569) om Sveriges samarbete med de internationella tribunalerna för brott mot internationell humanitär rätt (prop. 1993/1994:142, prop. 1995/96:48, prop. 1999/2000:61, prop. 2001/02:88 och prop. 2003/04:7)

- Förordningen (1994:571) om ersättning för inställelse vid någon av de internationella tribunalerna för brott mot internationell humanitär rätt

- Lagen (2002:329) om samarbete med Internationella brottmålsdomstolen (prop. 2001/02:88)

- Förordningen (2003:69) om samarbete med Internationella brottmålsdomstolen

- Lagen (2006:615) om samarbete med Specialdomstolen för Sierra Leone (prop. 2005/06:93)

- Förordningen (2006:618) om ersättning för inställelse vid Specialdomstolen för Sierra Leone

Sverige har ingått straffverkställighetsavtal som rör domar meddelade av de internationella tribunalerna

- Avtal om straffverkställighet avseende domar som meddelats av Internationella tribunalen för f.d. Jugoslavien (SÖ 1999:25)

- Avtal om straffverkställighet avseende domar som meddelats av Internationella brottmålstribunalen för Rwanda (SÖ 2004:17)

- Avtal om straffverkställighet avseende domar som meddelats av Specialdomstolen för Sierra Leone (SÖ 2006:10)