Frågor och svar om tillgången till handlingar i EU enligt nuvarande regler

Vilka handlingar kan man ta del av?

Enligt reglerna kan man ansöka om att få en kopia på vilken handling som helst som finns hos institutionerna Europaparlamentet, rådet eller kommissionen. Det har ingen betydelse om en handling har skrivits av institutionen själv eller skickats till institutionen av exempelvis ett företag eller en organisation, förutsatt att det inte gäller sekretess för handlingen.

Upp

Hur vet man vilka handlingar som finns hos en institution?

Enligt reglerna ska institutionen föra offentliga register över sina handlingar. Innan man ansöker om att få ta del av en handling kan man via Internet gå in i registret och se vilka handlingar som man vill ta del av. I många fall kan man ta del av handlingen direkt via registret och behöver då inte skriva till institutionen och begära att den skickar en kopia av den handling man vill se.

Upp

Hur ansöker man om att få en kopia av en handling?

Finns handlingen inte automatiskt tillgänglig via internet kan man skriftligen via brev eller e-post begära att institutionen ska skicka en kopia på handlingen. Man behöver inte ange några skäl till varför man vill ha tillgång till en handling. Man har rätt att få tillgång till handlingen i elektronisk form, förutsatt att den finns i sådan version. Om handlingen inte finns i elektronisk form, kan man få en kopia i pappersform. Det är gratis att få upp till 20 sidor kopierade och skickade till sig.

Upp

Hur lång tid måste man vänta på en handling?

Institutionen måste besvara en ansökan skyndsamt. Senast inom 15 arbetsdagar ska institutionen antingen ge tillgång till de handlingar som önskats eller i ett motiverat svar förklara varför detta inte är möjligt. Tidsfristen kan dock i undantagsfall förlängas med ytterligare 15 arbetsdagar.

Upp

När kan en institution vägra att lämna ut en handling?

Om en institution bedömer att informationen i en handling omfattas av någon av sekretessbestämmelserna, ska institutionen inte lämna ut handlingen. Listan över sekretessbestämmelser är uttömmande, vilket innebär att en institution inte på några andra grunder är dem som anges i reglerna får vägra att lämna ut en handling. Ibland är det endast en del av en handling som täcks av sekretess. Man har då rätt att få en kopia på de delar av handlingen som inte täcks av sekretessen.

Upp

Kan man överklaga ett beslut att inte lämna ut en handling?

Om en institution vägrar att lämna ut en handling har man rätt att begära att institutionen omprövar ansökan. Det innebär att ansökan omprövas på en högre nivå inom institutionen. Om institutionen då fortfarande vägrar att lämna ut handlingen, kan man framföra klagomål till den Europeiska ombudsmannen eller väcka talan i EG-domstolen (förstainstansrätten).

Upp

Gäller samma regler hos svenska myndigheter?

Nej. EU:s öppenhetsregler påverkar inte den svenska offentlighetsprincipen. Man kan fortfarande vända sig till svenska myndigheter och enligt svenska regler begära att få ta del av handlingar, även sådana som skickats till svenska myndigheter från EU eller från svenska myndigheter till EU.

Upp

Hur tar man del av rådets register över offentliga handlingar?

Kontaktuppgifter till rådets generalsekretariat:

Fax: +32 2 281 63 61

Postadress:
Rådets generalsekreterare/höge representant
Rue de la Loi 175
B-1048 Bryssel
Belgien

Upp

Hur kontaktar man den Europeiska kommissionen?

Kontaktuppgifter till Europeiska kommissionen:

E-post: sg-acc-doc@ec.europa.eu
Fax: +32 2 296 72 42

Postadress:
Generalsekretariatet
Europeiska kommissionen
Enhet SG.DSG1.B.5 Öppenhet
B-1049 Bryssel
Belgien

Upp

Hur tar man del av Europaparlamentets offentliga register för handlingar?

Kontaktuppgifter till Europaparlamentet:

Fax: +32 2 284 39 49

Postadress:
Europaparlamentet
Offentliga registret - Tillgång till handlingar
ASP 06 D 059
Rue Wiertz
B-1047 Bryssel
Bryssel

Upp