EU-samarbete om konsulära frågor och vid kris

Konsulärt samarbete inom EU

En EU-medborgare har rätt till konsulärt bistånd från ett annat medlemslands ambassad eller konsulat i tredje land (utanför EU) om det egna medlemslandet saknar representation.

Det konsulära samarbetet inom EU vilar på artikel 23 i fördraget om EU:s funktionssätt. Bistånd kan ges bland annat i samband med dödsfall eller frihetsberövande, till brottsoffer, vid allvarliga olycksfall eller sjukdom och till nödställda personer.

I ett beslut i EU:s ministerråd den 19 december 1995 (95/553/EG) upprättades en förteckning över fall där medlemsstaterna kan lämna bistånd:

  • bistånd i samband med gripande eller anhållande
  • bistånd i samband med allvarlig olyckshändelse eller allvarlig sjukdom
  • bistånd till offer för våldsbrott
  • bistånd i samband med dödsfall
  • hjälp till nödställda unionsmedborgare
  • hemsändning av nödställda unionsmedborgare

I beslutet anges att medborgarna också kan begära bistånd i andra ärenden som ingår i den egna statens ansvarsområde.

I beslutet fastställs också rutiner för konsulärt ekonomiskt bistånd och hur detta ska återbetalas.

Krisberedskap och krishantering ska stärkas

Efter flodvågskatastrofen i Sydostasien år 2004 inledde EU-länderna ett arbete med att utveckla och stärka samarbetet på det konsulära området. Särskilt fokus riktades mot samarbetet på det konsulära kris- och katastrofområdet.

Nya samarbetsformer och verktyg har utvecklats, vilket innebär att medlemsländerna nu kan arbeta i större transparens och mer koordinerat i händelse av en större konsulär kris. Sverige välkomnar denna utveckling. En viktig förutsättning för samarbetet är att det också fortsatt kommer att bygga på frivillighet, mellanstatlighet och på de resurser och förmågor som medlemsländerna själva skapar för att möta nationella behov. Inga nya strukturer eller institutioner ska skapas på EU-nivå.

Arbetsgruppen för konsulära frågor - COCON

Inom ministerrådet finns en arbetsgrupp för konsulära frågor (COCON). Den består av representanter från medlemsstaternas utrikesdepartement.
I fokus för arbetet står informations- och erfarenhetsutbyte, i syfte att utarbeta god praxis och smidiga samarbetsformer i det dagliga konsulära arbetet, liksom att vidareutveckla verktyg och rutiner för samverkan i händelse av en större konsulär kris som drabbar EU-medborgare.

Arbetsgruppen har tagit fram riktlinjer för konsulärt bistånd till EU-medborgare i tredjeland Då det konsulära samarbetet bygger på mellanstatlighet är riktlinjerna inte tvingande. Tyngdpunkten ligger på vägledning och informationsutbyte mellan medlemsstaterna för att åstadkomma ett nära samarbete, också med kommissionens delegationer. År 2008 antogs ytterligare riktlinjer som för att precisera begreppet "tillgänglighet", dvs. hur långt avståndet ska vara till det egna landets representation för att en EU-medborgare ska kunna vända sig till ett annat EU-lands ambassad eller konsulat för bistånd.

Inom ramen för COCON har medlemsländerna också enats om riktlinjer för ett s k Lead State-arrangemang, som innebär att en medlemsstat, genom sin ambassad, tar på sig ansvaret för att samordna beredskapsarbete och insatser vid en konsulär kris för EU-medborgare i tredje land där få medlemsstater har ambassader.

Andra frågor som behandlas i COCON är t ex gemensamma konsulära utbildningar, behandlingen av frihetsberövade EU-medborgare i tredjeland, potentiella krishärdar i världen ("hot-spots"), beredskap inför större evenemang som OS eller fotbolls-VM.

Arbetsgruppen har också ett gemensamt webbaserat Forum för utbyte av information och reserekommendationer till olika länder. I händelse av oroligheter eller kriser sker samråd i EU-gruppen avseende reseråd och informationsutbyte om eventuella åtgärder.

Legal grund för samarbetet

Artikel 23 i fördraget om EU:s funktionssätt
"Varje unionsmedborgare skall inom ett tredje lands territorium, där den medlemsstat i vilken han är medborgare inte är representerad, ha rätt till skydd av varje medlemsstats diplomatiska eller konsulära myndigheter på samma villkor som medborgarna i den staten. Medlemsstaterna ska komma överens om de inbördes regler som behövs och inleda de internationella förhandlingar som krävs för att säkerställa detta skydd."

Beslut 95/553/EG
Beslut fattat av företrädarna för medlemsstaternas regeringar den 19 december 1995 om de diplomatiska och konsulära representationernas bistånd till Europeiska unionens medborgare.

EU-kommissionens roll

EU-kommissionen saknar formell kompetens i konsulära frågor. Den har en stödjande roll, framförallt på områden såsom information och logistik vid olika arrangemang, såsom konsulära utbildningar och seminarier.