Förnybar energi

Mer än hälften av all energi som används i Sverige kommer från förnybara energikällor. Det handlar framför allt om bioenergi och vattenkraft, men även vindkraften ökar snabbt. Sveriges användning av förnybar energi är i särklass högst i jämförelse med övriga länder inom EU.

Sedan början av 2009 finns ett nytt EU-direktiv om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor (2009/28/EG). I direktivet ställs bland annat bindande krav på att Sverige ska uppnå en andel om minst 49 procent förnybar energi till år 2020.

Med direktivet som utgångspunkt har Sverige satt upp följande nationella mål för förnybar energi:

  • Andelen förnybar energi år 2020 ska vara minst 50 procent av den totala användningen.
  • Andelen förnybar energi i transportsektorn år 2020 ska vara minst 10 procent.

En uppföljning av hur främjandet och användningen av energi från förnybara energikällor utvecklas i förhållande till målet ska lämnas till kommissionen vartannat år. Sveriges senaste rapportering i december 2013 visar att den totala andelen energi från förnybara energikällor i Sverige uppgick till 51 procent 2012. Enligt preliminära uppskattningar uppgick andelen förnybar energi i transportsektorn till 15,6 procent år 2013. Detta är en ökning med 3 procentenheter jämfört med 2012 års definitiva siffror om 12,6 procent, och innebär att 2020-års mål redan är uppnått.

Sverige har sedan år 2003 ett marknadsbaserat stödsystem, elcertifikatsystemet, som det främsta styrmedlet för att öka produktionen av el från förnybara energikällor. Målet för elcertifikatsystemet är att öka den förnybara elproduktionen med 25 TWh till år 2020 jämfört med läget år 2002.

Sedan den 1 januari 2012 utvidgades elcertifikatsystemet till Norge. Sverige och Norge har ett gemensamt mål att öka den förnybara elproduktionen med 26,4 TWh till 2020 jämfört med 2012.

Vid sidan om utbyggnadsmålet inom elcertifikatsystemet har riksdagen beslutat om en nationell planeringsram för vindkraft motsvarande en årlig produktionskapacitet på 30 TWh år 2020 varav 20 TWh till lands och 10 TWh till havs. Syftet med planeringsramen är att uppmärksamma vindkraften i den fysiska planeringen.

Därutöver finns ett antal kompletterande styrmedel, bland annat statliga stöd för att installera solceller respektive åtgärder för innovativ produktion, distribution och användning av biogas och andra förnybara gaser.