Förnybar energi

Förnybar energi

Förnybar energi handlar om produktion och användning av energi från förnybara energikällor, såsom bio- och solenergi samt vind- och vattenkraft. I politikområdet ingår bland annat elcertifikatsystemet - det främsta styrmedlet i Sverige för att öka produktionen av förnybar el - och ett antal kompletterande styrmedel.

Förordning för effektivare vindkraftsutbyggnad och lägre elkostnader

Vindkraft ska byggas där det är mest kostnadseffektivt och råder bäst förutsättningar totalt sett, framför allt i goda vindlägen. Regeringen möjliggör nu för ännu effektivare vindkraftsutbyggnad och därmed också lägre kostnader för elkunderna genom en ny förordning.

- Problemen med tröskeleffekter vid anslutning av förnybar elproduktion har diskuterats under lång tid och jag är glad att regeringen nu kommer med en lösning. Beslutet innebär att förnybar elproduktion kan byggas ut mer effektivt vilket innebär fördelar för berörda elproducenter och på sikt även lägre kostnader för elkonsumenterna, säger energiminister Ibrahim Baylan.

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Norge och Sveriges energiministrar presenterade överenskommelse gällande elcertifikatsystemet

Energiminister Ibrahim Baylan och Norges olje- och energiminister Tord Lien är eniga om ändringar i avtalet som reglerar samarbetet med den gemensamma marknaden för elcertifikat.

- Nu har vi tagit första steget mot en gemensam ambitionshöjning för Elcertifikatssystemet, för oss är det ett viktigt steg i Regeringens ambitiösa energi- och klimatpolitik för förnybar energi under mandatperioden, säger energiminister Ibrahim Baylan.

Budget för energi 2015

I budgetpropositionen för 2015 föreslår regeringen 2,5 miljarder kronor för området energi. Regeringen avser att ta ett helhetsgrepp om det statliga bolaget Vattenfall i syfte att göra det ledande i omställningen av energisystemet mot en högre andel förnybar energi. Propositionen innehåller även ett antal andra aviseringar så som förstärkt stöd till solceller och skattereduktion för mikroproducenter av förnybar el.

Alla notiser