Förnybar energi

Förnybar energi

Politiken för förnybar energi handlar om främjande av produktion och användning av energi från förnybara energikällor, såsom bio- och solenergi samt vind- och vattenkraft. Sverige har ett marknadsbaserat stödsystem, elcertifikatsystemet, som främsta styrmedel för att öka produktionen av förnybar el. Till detta finns ett antal kompletterande styrmedel för produktion, distribution och användning av andra förnybara energikällor.