Regeringskansliets kommunikationsverksamhet

Regeringskansliet ska verka utifrån statsförvaltningens grundläggande värden om demokrati, rättssäkerhet och effektivitet. Demokratisk styrning förutsätter kommunikation. Regeringskansliet har alltså ett demokratiskt ansvar att kommunicera med omvärlden.

Regeringen och Regeringskansliet hanterar frågor som täcker in alla delar av samhället och behöver därför kommunicera med olika aktörer som enskilda personer, riksdagen, myndigheter, massmedier, företag, intresseorganisationer och internationella beslutsorgan. Möjligheten att verka för svenska intressen och påverka hur Sverige uppfattas utomlands gör att regeringen och Regeringskansliet behöver kommunicera med hela sin omvärld.

All kommunikation i Regeringskansliet utgår från kärnvärdena öppen, saklig och begriplig, relevant och aktuell. Offentlighet och insyn ska prägla verksamheten.

Regeringskansliets kommunikationspolicy

Regeringskansliets kommunikationspolicy omfattar både intern och extern kommunikation. Policyn är den gemensamma utgångspunkten för Regeringskansliets kommunikationsverksamhet. Den innehåller bland annat mål, kärnvärden för kommunikationen samt beskriver ansvarsfördelningen för kommunikationsverksamheten i Regeringskansliet.

Policyn tar sin utgångspunkt i Regeringskansliets uppgift enligt regeringsformen, att bereda ärenden och biträda regeringen och statsråden i deras verksamhet i övrigt. Uppgiften innebär bland annat att kommunicera regeringens politik. Offentlighetsprincipen, språklagens krav på enkelhet och begriplighet samt regler om att information ska göras tillgänglig för personer med funktionsnedsättning är andra grunder för kommunikationspolicyn.

Kommunikationschefen och Regeringskansliets kommunikationsenhet

Kommunikationschefen samordnar det interna och externa kommunikationsarbetet i Regeringskansliet. Regeringskansliets kommunikationsenhet, som tillhör Förvaltningsavdelningen, är Regeringskansliets gemensamma kommunikationsfunktion. Regeringskansliets kommunikationsenhets uppgift är att ge stöd och service till hela Regeringskansliet.

I uppgiften ingår bland annat att vara strategiskt och operativt stöd till kommunikationschefen i Regeringskansliet samt att i samarbete med kommunikationschefen vara Statsrådsberedningens och Förvaltningsavdelningens kommunikationsfunktion.

Regeringskansliets kommunikationsenhet ansvarar också för konsultativt, tekniskt och praktiskt stöd i underhåll och utveckling av webbplatserna samt upphandling av ramavtal inom kommunikationsområdet.

Departementen ansvarar för sina sakområden

Departementen ansvarar för att kommunicera sina respektive frågor i enlighet med övergripande riktlinjer och prioriteringar. Flera funktioner i departementet har ett ansvar i detta. Pressekreteraren stödjer statsrådet i rollen som talesperson gentemot medier.

Kommunikationsfunktionen stödjer hela departementet genom planering, genomförande och uppföljning av kommunikationsarbetet. Sakenheterna ansvarar bland annat för att publicerad information är korrekt och uppdaterad.

Upphandlade leverantörer inom kommunikationsområdet

Regeringskansliet har också upphandlade leverantörer inom kommunikationsområdet. De bistår bland annat inom kompetensområden där Regeringskansliet inte har egen anställd personal. Regeringskansliets kommunikationsenhet ansvarar för upphandlingen som görs i enlighet med Lagen om offentlig upphandling.

Bland de upphandlade tjänsterna finns till exempel webbdrift, -design och -utveckling för de externa webbplatserna och myndighetens intranät samt formgivnings- och trycktjänster för Regeringskansliets broschyrer och skrifter.