Sveriges förbindelser med Afghanistan

UD:s reseinformation

Du hittar reseinformation om Afghanistan under Externa länkar.

Visum till Afghanistan

För information om visumregler kontakta Afghanistans ambassad (i Oslo, Norge), se Externa länkar.

Sveriges förbindelser med Afghanistan

Afghanistan har plågats av krig i mer än tre decennier. Många framsteg har gjorts på olika områden, men lidandet är stort och utvecklingen är fortsatt oroande. För Sverige är det naturligt att stödja de afghanska ansträngningarna att stabilisera, demokratisera och bygga upp landet igen. Sverige har ett starkt och långvarigt engagemang för Afghanistan genom diplomatisk närvaro, ett omfattande bistånd och inom ramen för ISAF-insatsen. I ljuset av den pågående transitionsprocessen sker under de kommande åren en gradvis reducering av den svenska militära närvaron, samtidigt som det svenska engagemanget ges ett ökat civilt fokus.

Sedan 2008 har Sverige en diplomatisk närvaro genom en ambassad med cirka tio utsända medarbetare i Kabul. Förutom att stärka våra bilaterala relationer med Afghanistan och främja vår insyn och vårt inflytande i det internationella samarbete som sker i Afghanistan fungerar ambassaden som ett nav för Sveriges samlade insatser i landet. Ambassaden arbetar nära Utrikesdepartementet, våra delegationer vid FN, EU och Nato, liksom med våra ambassader i andra huvudstäder runtom i världen, för att föra fram svenska positioner avseende det internationella samfundets insatser i Afghanistan.

För Sverige är samarbetet inom ramen för EU ett av de viktigaste instrumenten för att få gehör för svenska ståndpunkter och för att bidra till mer effektiva insatser. Under det svenska ordförandeskapet under andra halvåret 2009 drev Sverige på för att åstadkomma en mer aktiv politik från EU:s sida gentemot Afghanistan och Pakistan.

Afghanistan kommer 2013 att bli det största mottagarlandet av svenskt bistånd i världen. Under 2012 uppgår det långsiktiga biståndet till cirka 560 miljoner kronor. Utöver detta bidrar Sverige årligen med omkring 500 miljoner kronor till Afghanistan i form av humanitärt stöd och kärnstöd till multilaterala organisationer med verksamhet i landet. Utvecklingssamarbetet genomförs enligt en strategi som sträcker sig till slutet av 2014. Enligt denna ligger fokus för biståndet på två områden, dels demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet, dels utbildning. Kvinnors och flickors situation är en övergripande prioritering, liksom antikorruption och givarsamordning. I samband med Tokyokonferensen i juli 2012 gjorde Sverige långtgående åtaganden för det transformativa decenniet (Transformation Decade), 2015-2024. Sverige kommer under denna period att stödja Afghanistan med ett indikativt volymspann om 8-8,5 miljarder kronor enligt en ny strategi som kommer att utarbetas.

Sverige bidrar sedan 2002 också till den internationella säkerhetsstyrkan (ISAF) som hjälper den afghanska regeringen att upprätthålla säkerheten i landet. Insatsen leds sedan hösten 2003 av Nato på uppdrag av FN, enligt säkerhetsrådets resolutioner 1386 (2001) och 1510 (2003) och senare förlängningar av dessa resolutioner. Vid utgången av 2012 har Sverige 400 personer på plats i Afghanistan som under sommaren 2013 kommer att reduceras till 300 personer, i takt med att transitionsprocessen fortgår. Styrkebidraget ska successivt anpassas och omvandlas fram till 2014 och gå från ett bidrag med tyngdpunkt på förmågestöd till ett bidrag med fokus på rådgivning och utbildning.

Sverige har sedan 2006 haft ledningsansvar för en regional enhet för säkerhet och återuppbyggnad, så kallat Provincial Reconstruction Team (PRT), i Mazar-e Sharif, en huvudort i norra Afghanistan. Den svenskledda regionala enheten stödjer de afghanska insatserna i fyra provinser som täcker ett område av cirka 30 gånger 30 mil, med en befolkning på drygt två miljoner människor. Ansvarsområdet motsvarar en knapp tiondel av Afghanistans yta och befolkning. I mars 2012 övergick den samlade svenska insatsen i norra Afghanistan till civil ledning. PRT övergick då till ett så kallat Transition Support Team (TST) som leds av en senior civil representant. Dess verksamhet innefattar utvecklingssamarbete, stöd till det lokala och regionala institutionsuppbyggandet, politisk dialog med afghanska motparter samt samverkan med de säkerhetsskapande insatserna. Sveriges samlade insatser kommer successivt att få en starkare betoning på civila insatser och långsiktigt utvecklingssamarbete.

Utöver den diplomatiska närvaron, det svenska biståndet och det militära bidraget är Sverige sedan flera år en av de största deltagarna till EU:s polisinsats (EUPOL). Sverige bidrar för närvarande med cirka 20 personer till EUPOL och bidraget består i huvudsak av poliser, men även civila experter. Polisinsatsens syfte är att bistå Afghanistan i uppbyggnaden av en fungerande, effektiv och okorrumperad poliskår, något som är en av många viktiga komponenter för till exempel en förbättrad säkerhetssituation och en förbättrad respekt för mänskliga rättigheter i Afghanistan.