Sri Lanka

UD:s reseinformation

Du hittar reseinformation om Sri Lanka under Externa länkar.

Visum till Sri Lanka

UD svarar inte på frågor om visum till Sri Lanka. För information om visumregler kontakta Sri Lankas ambassad, se Externa länkar.

Sveriges förbindelser med Sri Lanka

Sveriges politiska relationer med Sri Lanka hanteras idag främst genom EU. De bilaterala relationerna har dominerats av utvecklingssamarbetet som pågick i närmare femtio år, men det fasades ut under 2010 som en följd av beslutet att koncentrera det bilaterala utvecklingssamarbetet till ett färre antal länder.

Handelsutbytet mellan Sverige och Sri Lanka är relativt begränsat, men ökar i omfattning. Sveriges export till Sri Lanka uppgick 2012 till 425 miljoner kronor och importen samma år till 433 miljoner kronor. Omkring tjugo svenska företag, bland annat inom IT-sektorn, är idag verksamma i landet. Allt fler företag lägger också ut programmering, forskning och utveckling till Sri Lanka. Om Sri Lanka förmår åstadkomma en utveckling som främjar nationell försoning och en långsiktigt hållbar fred kan landet, tack vare en relativt väl utbyggd infrastruktur, en marknadsanpassad ekonomi, god utbildningsnivå och ett fördelaktigt geografiskt läge, bli mer intressant för såväl utländska investerare som turister i framtiden.

Sri Lanka i dag

Sri Lanka är en demokratisk republik med flerpartisystem. Presidenten är direktvald och har en mycket stark ställning. Nuvarande president Mahinda Rajapaksa representerar Sri Lanka Freedom Party (SLFP). Vid det senaste parlamentsvalet 2010 ingick partiet i koalitionen United People's Freedom Alliance (UPFA). Det tidigare regeringspartiet United National Party (UNP) är största oppositionsparti. En omröstning i parlamentet i september 2010 resulterade i en författningsändring, vilken innebär att presidenten kan väljas om obegränsat antal gånger istället för som tidigare en enda gång.

Sri Lanka har drygt 20 miljoner invånare och består av flera olika folkgrupper. Singaleserna, företrädesvis buddister, är i majoritet. Tamilerna, som traditionellt befolkat landets norra och östra delar, är den största minoriteten, följd av muslimer som till stor del bor i öster. De flesta tamiler är hinduer eller kristna.

Efter 26 år av väpnad konflikt, främst koncentrerad till norr och öster, besegrade regeringsstyrkorna i maj 2009 den tamilska separatistorganisationen Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE). Slutstriderna blev mycket blodiga och medförde en svår humanitär kris. Efter kriget placerades närmare 300 000 internflyktingar i stängda läger. De allra flesta har nu kunnat återvända men behoven av återuppbyggnad av bostäder och infrastruktur i norra Sri Lanka är mycket stora. Landet stå också inför utmaningen att uppnå nationell försoning och en långsiktigt hållbar fred.

Efter ett besök i Sri Lanka i juni 2010, och samtal med Sri Lankas regering, tillsatte FN:s generalsekreterare en expertpanel för att få rekommendationer om hur ansvarsutkrävande och försoning i Sri Lanka kan hanteras i ljuset av uppgifter om allvarliga övergrepp mot de mänskliga rättigheterna i krigets slutskede. Rapporten presenterades i mars 2011. Rapporten pekade på att våldshandlingar begåtts av båda parter och att tiotusentals civila fallit offer.

FN:s råd för mänskliga rättigheter antog i mars 2013 för andra året i följd en resolution om Sri Lanka, där landet uppmanas inleda en oberoende undersökning om anklagelser om brott mot mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt. Efter internationella påtryckningar lanserade Sri Lankas regering i november 2013 en nationell undersökning som ska utreda antal dödsfall och försvinnanden till följd av inbördeskriget. Rapporten ska presenteras i mars 2014.

Trots den långvariga konflikten har Sri Lanka en relativt välutvecklad ekonomi och räknas som ett lägre medelinkomstland. BNP per capita, utbildningsnivå och medellivslängd är högre än i grannländerna. Samtidigt uppvisar landet de största inkomstskillnaderna i hela Sydasien och inflationen är hög.

Kort historisk bakgrund

Dåvarande Ceylon blev 1815 en brittisk kronkoloni, efter att tidigare ha koloniserats av först Portugal, sedan Nederländerna. Landet blev självständigt 1948 och bytte 1972 namn till Democratic Socialist Republic of Sri Lanka. De politiska motsättningarna mellan singaleser och tamiler har präglat landet sedan självständigheten. Den väpnade konflikt som på allvar inleddes 1983 har bland annat inneburit att tiotusentals människor mist livet och hundratusentals drivits på flykt. LTTE utförde ett stort antal terroristattentat, flera med hjälp av självmordsbombare, och använde sig av barnsoldater. År 2007 inledde regeringen den militära offensiv som cirka två år senare ledde till att LTTE kunde besegras.