Finansmarknadsavdelningen

Frågor som rör de finansiella marknaderna hanteras av finansmarknadsavdelningen (FMA) på Finansdepartementet.

Internationellt verkar FMA för en integrerad europeisk finansmarknad, som lägger grunden för ett effektivt finansiellt system inom unionen.

Finansmarknadsavdelningens ansvarsområde består i huvudsak av följande frågor:

 • Reglering av de finansiella marknaderna och de finansiella instituten
 • Reglering av Riksbanken
 • Arbetet i EU inom det finansiella området
 • Bevakning och analys av de finansiella marknaderna och penningpolitiken
 • Reglering av AP-fonderna samt årlig utvärdering av fondernas förvaltning av buffertkapitalet
 • Riktlinjer för statsskuldsförvaltningen
 • Årlig utvärdering av Riksgäldens förvaltning av statsskulden
 • Premiepensionssystemet
 • Myndighetsstyrning av Finansinspektionen och Riksgälden
 • Underlag för regeringsbeslut i penning- och valutapolitiska frågor
 • Frågor som rör det finansiella systemets stabilitet

Finansmarknadsavdelningen

Om du har frågor eller synpunkter som rör finansmarknadsavdelningens ansvarsområde är du välkommen att kontakta oss på e-postadressen:

finansdepartementet.registrator@regeringskansliet.se

Du kan också skicka in en intresseanmälan om du är intresserad av att arbeta på avdelningen.

Ansvarigt departement