Fri rörlighet för personer

Den fria rörligheten för personer på EU: s inre marknad innebär att unionsmedborgare och deras familjemedlemmar ska kunna flytta mellan medlemsstater. Unionsmedborgare ska kunna söka anställning och bosätta sig på samma villkor som landets egna medborgare.

Unionsmedborgarskapet i EU medför rätt för varje unionsmedborgare att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier på ungefär samma villkor som landets egna medborgare (artiklarna 17 och 18 i EG-fördraget).

Grundprincipen är att unionsmedborgare ska kunna röra sig fritt mellan medlemsstaterna på ungefär samma sätt som medlemsstaternas medborgare förflyttar sig och byter bostad eller arbetsplats i de egna länderna. Ett konkret exempel hur detta fungerar i vardagen är ömsesidigt erkännande av examina. Det innebär att alla EU-medborgare kan söka anställning eller utbildning i ett annat EU-land på sina i hemlandet förvärvade examina. Skyldigheter av administrativ eller rättslig natur ska begränsas till vad som är absolut nödvändigt med anledning av att personerna i fråga inte är medborgare i det land de vistas i.

Inresa och vistelse i en medlemsstat

För att en unionsmedborgare ska få resa in i en medlemsstats territorium krävs giltigt pass eller identitetskort för att styrka sitt medborgarskap. En familjemedlem ska ha pass.

Unionsmedborgare och deras familjemedlemmar har uppehållsrätt och det finns inte något krav på uppehållstillstånd. Efter tre månaders vistelse ska unionsmedborgare registreras och familjemedlemmar som inte själva är unionsmedborgare ska ansöka om uppehållskort.

Efter fem års vistelse får unionsmedborgaren permanent uppehållsrätt. Intyg om permanent uppehållsrätt respektive permanent uppehållskort kan då utfärdas. Permanent uppehållsrätt kan i vissa fall fås före fem års vistelse.

  • Migrationsverket sköter frågor om registrering av unionsmedborgare, utfärdar intyg samt uppehållskort

Den som har allmänna frågor om den fria rörligheten kan vända sig till Kommerskollegium.