Proposition om biologisk mångfald och ekosystemtjänster

Regeringen vill synliggöra och inkludera ekosystemtjänsters värde i samhällsplanering och näringslivsutveckling. I propositionen om biologisk mångfald och ekosystemtjänster presenteras det fortsatta arbetet med att stärka den biologiska mångfalden och säkra livsviktiga ekosystemtjänster.

Webbfilm om värdet av ekosystemtjänster

I denna webbtv-film ges en bild av vikten och värdet av ekosystemtjänster och en biologisk mångfald i balans. En kort redogörelse för regeringens strategi för biologisk mångfald och ekosystemtjänster ges också av projektledaren för propositionen.

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Medverkande i filmen:

  • Miljöminister Lena Ek,
  • Mattias Klum, naturfotograf och filmare,
  • Johan Rockström, professor i miljövetenskap och chef för Stockholm Resilience Centre,
  • Michael Löfroth, projektledare för propositionen och kansliråd på Miljödepartementet.

Presentation av propositionen

Den 13 mars presenterade miljöminister Lena Ek propositionens innehåll. Johan Rockström och Mattias Klum medverkade också vid presentationen, för att sätta biologisk mångfald och ekosystemtjänster i ett sammanhang och visa på aktuell forskning på området samt att med autentiska foton ge exempel på situationen för biologisk mångfald i olika delar av världen. Presentationen går att se i efterhand via webbutsändning.

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Propositionens huvudsakliga innehåll

Ekosystemens värden måste säkras för välfärden och näringslivet

I ekosystemtjänster finns stora värden för samhället. I propositionen redovisas insatser för att ekosystemtjänster i större utsträckning ska kunna integreras i ekonomiska ställningstaganden, politiska avvägningar och andra beslut i samhället. Till exempel behöver ekosystemtjänster inkluderas i miljöräkenskaper, i myndigheters planering och beslut om markanvändning, i utformning av ekonomiska styrmedel och i samverkan med näringslivet för att utveckla affärsmodeller, innovationer och standarder. För att förstärka detta arbete avser regeringen att tillsätta en nationell samordnare för ekosystemtjänster. Samordnaren ska arbeta för både förbättrad kompetens och ett ökat kunskapsunderlag om biologisk mångfald och ekosystemtjänster hos näringsliv, kommuner och andra myndigheter.

Biologisk mångfald ska stärkas för att säkra livsviktiga naturresurser för framtiden

Vår planet har begränsade resurser, och basen för vårt välstånd är beroende av en biologisk mångfald i balans. Regeringen stakar nu ut vägen för det fortsatta nationella arbetet med att stärka den biologiska mångfalden och för att säkra ekosystemtjänster - och i möjligaste mån återställa dem.

Fem nya mål för skydd, utvecklad miljöhänsyn och dialog

Nya etappmål inom miljömålssystemet stärker ytterligare arbetet med skydd av natur och utveckling av ett hållbart skogsbruk. Genom att skydda och bevara minst 20 procent land- och sötvattensområden och 10 procent marina områden till 2020, bidrar Sverige till att uppfylla nationella och internationella mål för biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Regeringen ser kombinationen av formellt och frivilligt skydd som en framgångsfaktor. När detta kompletteras med en utvecklad miljöhänsyn i skogsbruket finns goda möjligheter att säkra skogens biologiska mångfald och ekosystemtjänster. Alla aktörer som nyttjar och brukar skogen ska också göras delaktiga i en dialogprocess om skogen och dess värden. Både ekonomiska, sociala och miljömässiga värden omfattas.

Regionala handlingsplaner ska tas fram

Genom att regionala handlingsplaner tas fram i samarbete mellan brukare, myndigheter och ideella organisationer läggs grunden för en väl planerad grön infrastruktur. Det är viktigt att säkra de ekologiska sambanden i naturen så att till exempel pollinerande insekter kan fortsätta att röra sig mellan olika landskap av ängar och hagar.

Fakta

Den 13 mars 2014 beslutade regeringen om propositionen 2013/14:141 - "En svensk strategi för biologisk mångfald och ekosystemtjänster". Detta är den första proposition som presenteras på området sedan 1993, året efter att Konventionen om biologisk mångfald (Convention on Biological Diversity, CBD) antogs på FN-mötet om hållbar utveckling i Rio de Janeiro, Brasilien.