Övriga funktioner

Inspektörerna (UD-INSP)

Inspektörerna har till uppgift att granska verksamheten, organisationen, resursanvändningen och ledningen vid utlandsmyndigheterna samt Regeringskansliets styrning av utlandsmyndigheterna.

Funktionen har fyra medarbetare.
Chef: Gabriella Lindholm

Regeltillsynen (UD-RT)

Regeltillsynen utövar tillsyn över utrikesförvaltningens regelverk. Regeltillsynen tar också emot klagomål från allmänheten mot tjänstemän inom utrikesförvaltningen.

Funktionen har två medarbetare.
Chef: Ingemar Dolfe

Stockholmsbaserade sändebud med kansli (UD-KSS)

Sändebuden är Sveriges ambassadörer i länder där Sverige inte har någon fast diplomatisk representation. Ambassadörerna är placerade i Stockholm, men gör regelbundet resor till de länder där de är ackrediterade. De upprätthåller även täta kontakter med sina respektive länder på andra sätt.

Kansliet bistår med beredning av ärenden och handläggning av sakfrågor. Det ger också stöd till berörda honorärkonsulat.

Juridiska expeditionen, som utför legaliseringar åt allmänheten, tillhör KSS. Expeditionen har tre medarbetare.

Det finns 10 Stockholmsbaserade ambassadörer
Kansliet har totalt 14 medarbetare
Kanslichef: Lena Wedén

Ministerkansliet (UD-MK)

Ministerkansliet består av UD:s politiska ledning, politiskt sakkunniga och pressekreterare samt tjänstemän och assistenter. Kansliets uppgift är att bistå statsråden genom att bland annat vara en länk mellan den politiska ledningen och UD:s organisation i övrigt.

Kansliet har 22 medarbetare.
Kanslichef: Jessica Olausson

Rättschefen

Rättschefen ansvarar bland annat för att UD:s ärenden handläggs rättsenligt och korrekt samt att förslag till lagar och andra författningar utarbetas inom departementets ansvarsområde. Rättschefen har ett särskilt ansvar för att följa folkrättsliga ärenden av vikt och företräder Sverige i mål inför internationella domstolar där Sverige är part, t.ex. EU-domstolen, Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna och de MR-kommittéer inom FN som tillåter individuella klagomål. Rättschefen får delegera delar av dessa uppgifter till annan tjänsteman.

Rättschef: Anders Rönquist

Rättssekretariatet (UD-RS)

Rättssekretariatet ansvarar för utarbetande, rådgivning och granskning när det gäller förslag till lagar och andra författningar inom UD:s ansvarsområden samt för UD:s föreskrifter.

Sekretariatet ansvarar vidare för målen vid Europeiska unionens domstolar och EFTA-domstolen samt för överträdelseärenden (Europeiska kommissionens påståenden om fördragsbrott).

Rättssekretariatet har även hand om ärenden som överklagas till regeringen och Regeringskansliet. Sekretariatet ansvarar också för rådgivning i förvaltningsrättsliga och andra rättsliga frågor och verkar för att säkerställa lagenlighet, följdriktighet och enhetlighet i utrikesförvaltningens verksamhet.

Även frågor om utlämnande av allmänna handlingar till enskilda samt ärenden om personuppgiftslagen ligger inom sekretariatets ansvarsområde.

Rättssekretariatet har 21 medarbetare.
Enhetschef: Lars Nilsson

Utrikesråden

Utrikesråden ansvarar under den politiska ledningen för var sitt sakområde: politiska frågor, utrikeshandelsfrågor och internationellt utvecklingssamarbete.

Utrikesrådet för politiska frågor: Torbjörn Sohlström
Utrikesrådet för internationellt utvecklingssamarbete: Cecilia Björner
Utrikesrådet för utrikeshandelsfrågor: Eva Walder

Ansvarigt departement