Handels-, investerings- och Sverigefrämjande

Fotograf: Åke E:son Lindman.

Handels-, investerings- och Sverigefrämjande

Sveriges ambassad i Washington, "House of Sweden" har etablerat sig som en unik mötesplats i USA för att främja svenska intressen.

Handels- och investeringsfrämjande


Främjande handlar om att skapa gynnsamma förutsättningar för svenska intressen och att profilera Sverige. UD och Sveriges ambassader och konsulat arbetar tillsammans med organisationer som Business Sweden och privata företag för att underlätta för svenskt näringsliv att hävda sig på internationella marknader, bidra till ökad svensk handel och ökade utländska investeringar i Sverige.

Sverigefrämjande


UD arbetar också tillsammans med VisitSweden och Svenska Institutet kring ett långsiktigt Sverigefrämjande (Sverigeprofilering) där man bland annat genom utbyte inom kultur, utbildning och vetenskap främjar samarbete och långsiktiga relationer med andra länder.

Sveriges främjandepolitik

Att främja svenska ekonomiska intressen och bilden av Sverige är en kärnuppgift för hela utrikesförvaltningen.

Exportfinansiering

Statsstödda exportkrediter och exportkreditgarantier spelar en central roll för att skapa konkurrenskraftiga förutsättningar för ökad svensk export och samtidigt erbjuda svensk exportindustri konkurrensmässigt likvärdiga finansieringsvillkor som motsvarar vad konkurrerande företag i andra länder kan erhålla.

Handelshinder

Globaliseringen skapar nya möjligheter för svenska företag och enskilda. Nya exportmarknader ger nya tillväxtmöjligheter.

Internationaliseringsguiden


One stop shop för företagare som vill internationalisera sig

House of Sweden

har etablerat sig som en unik mötesplats i USA för att främja svenska intressen.

EU:s inre marknad


Den inre marknaden med fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer, är en av grundstenarna i EU-samarbetet.

Handelspolitik


Läs mer om Världshandelsorganisationen, WTO, EU:s handelspolitik, regionala och bilaterala avtal.

Faktablad


Utrikesdepartementet - en resurs för svenskt näringsliv