Klimat

Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar och den högst prioriterade miljöfrågan. För att klara klimatutmaningarna och främja en hållbar utveckling krävs en ambitiös och sammanhållen klimat- och energipolitik både internationellt, inom EU och i Sverige.

Foto: Roger Borgelid/Johnér

Arbetet med klimatfrågorna

Den Svenska klimatpolitiken har under senare år utvecklats mot en starkare EU-integration och ett djupare internationellt samarbete. Sverige visar ledarskap både nationellt och internationellt och arbetar aktivt med att kraftfullt minska sin negativa klimatpåverkan och snabbt fasa ut beroendet av fossil energi.

Mål för den svenska klimat- och energipolitiken till år 2020 är:

  • att minst 50 procent av den svenska energin ska vara förnybar
  • att utsläppen av växthusgaser i Sverige reducerats med 40 procent jämfört med år 1990
  • att energieffektiviteten ökas med 20 procent

Det internationella samarbetet för att begränsa klimatförändringar regleras framför allt genom FN:s ramkonvention om klimatförändringar (United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC) och det tillhörande Kyotoprotokollet.

Den svenska klimatpolitiken baseras framför allt på de bedömningar som görs av forskarna inom IPCC (The Intergovernmental Panel on Climate Change), FN:s vetenskapliga klimatpanel. Klimatpanelen består av flera tusen forskare från olika länder inom olika discipliner och analyserna görs utifrån ett omfattande kunskapsunderlag.

Miljömålet Begränsad klimatpåverkan

Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkonvention för klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig. Målet ska uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt att den biologiska mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för hållbar utveckling inte äventyras. Sverige har tillsammans med andra länder ett ansvar för att det globala målet kan uppnås.