Regeringens prioriteringar på lång och kort sikt

Det talade ordet gäller!

Vi lever i en tid av snabb förändring. De senaste åren har vi sett hur diktaturer kastats omkull i arabvärlden. Vi har sett hur modern it skapat fantastiska nya möjligheter, för människor och företag. Och vi har sett hur Eurokrisen skakat Europas ekonomier.

Allt det här påverkar oss alla, också oss som jobbar i energivärlden.

För med nya politiska förutsättningar följer nya konfliktytor, inte minst i de områden i världen som har rika tillgångar på fossil energi. Och samtidigt, när den nya tekniken kommer, då öppnar den också nya affärsmöjligheter och gör det möjligt att använda energin smartare än vi gör idag. Och när länder i omvärlden drabbas av stora och långdragna ekonomiska problem, så påverkar det deras vilja att ta sig an klimatutmaningen.

På samma sätt som mycket hänt runtomkring oss, så har vi också sett stora förändringar inom energiområdet.

I vårt grannland Tyskland har man bestämt sig för att fasa ut kärnkraften.

I USA håller nya metoder för att utvinna fossilgas på att rita om energikartan.

Och i Indien jobbar man mot klockan för att kunna förse sin energihungrande befolkning med tillräckligt mycket och tillräckligt pålitlig el.

Allt detta sker, just nu, i full hastighet, och vi kan bara ana oss till hur långt och vartåt allt detta kommer gå. Men det vi kan vara helt säkra på, det är att allt detta kommer att påverka oss alla.

För det samhälle vi lever i, det har byggt sitt välstånd på rik och pålitlig tillgång till energi. Så när energivärlden förändras så påverkas vi alla.

Så var det när kolkraften kom, och lade grunden för industrialiseringen.

Så var det när oljan kom och drev på utvecklingen under hela det förra århundradet.

Och så är det när vi nu står inför något som förmodligen kommer bli minst lika omvälvande. För vi befinner oss mitt i steget till ett mer hållbart och mer smart energisystem.

Ett energisystem byggt på förnybar energi.

Och kanske är det så att en av de kanske allra största förändringarna i energivärlden, är något som nästan verkar ha passerat obemärkt förbi.

Något som knappt har synts på nyhetsplats i våra stora dagstidningar. Något som vi sällan hör när det blir dags för energipolitisk debatt, vare sig här hemma eller utanför vårt lands gränser. Men något som är en tydlig global trend, som den internationella energiorganisationen IEA mycket tydligt pekade ut i förra årets World Energy Outlook.

För sanningen är att om man räknar samman allt det som nu händer i världen och räknar samman all förnybar energiproduktion, så går vi mot en framtid där den förnybara energi kommer vara världens näst största energikälla för elproduktion, redan 2015.

Smaka på de orden.

Det förnybara som världens näst största energikälla för elproduktion.

Om bara ett och ett halvt år. Det är en helt fantastisk utveckling. Och det är en förändring som förändrar världen.

För faktum är att utvecklingen av den förnybara energin aldrig har varit så snabb och så stor som den är idag.

Aldrig tidigare har vi sett en så snabb utbyggnadstakt, och aldrig tidigare har vi sett ett så snabbt fall i kostnaderna för att bygga ut det förnybara.

Och nu rapporteras det, från allt fler håll i världen, om hur den förnybara energin nu är mer kostnadseffektiv än det fossila. Att det förnybara är billigare att bygga än kärnkraften. Att priset för småskalig förnybar el ligger på samma nivå som marknadspriset på el, och det utan några stöd. Och att det nu leder till att de mest kostnadseffektiva förnybara alternativen byggs ut i snabb takt.

Förra året stod det förnybara för nästan 20 procent av världens elproduktion. Och även om merparten av all förnybar el fortfarande är vattenkraft och biobränslen, så ser vi en fantastisk utveckling också för andra förnybara energislag.

Förra året växte vindkraften i världen med 20 procent, och solelen ökade med hela 40 procent.

Och samtidigt som så mycket händer, som är så nödvändigt, så är det också alldeles tydligt att det går alldeles för långsamt. Även om så mycket som är så bra sker just nu, så måste mycket mera till.

För den bistra sanningen är ju att, trots att världen borde veta bättre, så eldar vi olja, kol och gas som aldrig förr. Och även om vi nu ser hur det förnybara växer så det knakar så är fortfarande 80 procent av världens samlade energianvändning fossil.

Det internationella energiorganet, IEA, de har tagit fram ett index, för koldioxidintensitet. Ett index som visar hur mycket koldioxid vi släpper ut per använd energienhet. Och tittar man på det indexet så har det i princip legat still, sedan 1970-talet.

Lika koldioxidintensiv som vår energianvändning var då, för 40 år sedan, lika koldioxidintensiv är den idag.

Och så ser det ut, trots att miljöfrågorna sedan dess har haft ett enormt genomslag.

Så ser det ut, trots att klimatfrågan har diskuteras på otaliga toppmöten.

Och så ser det ut, trots att den förnybara energin har blivit allt mer konkurrenskraftig i pris.

Det är allvarligt i sig. Men det som borde stämma till ännu mer eftertanke, det är den spaning IEA gör för framtiden. För lyssnar man på dem så säger de tydligt att vi, om vi fortsätter som nu, i årtionden framöver kommer ha en lika koldioxidintensiv energianvändning som nu.

Och om det händer, då vet vi att hela vårt klimat kommer förändras. Då kommer vi landa farligt nära det som FN:s klimatpanel kallar för deras "värstafallscenarier". En framtid med inte två, utan kanske sex, graders global temperaturökning. En framtid där klimatförändringarna inte längre kommer vara något som vi bara läser om i tidningen, utan där klimatfrågan kommer vara något som vi i allra högsta grad upplever i vår egen vardag.

Aldrig någonsin har vårt behov av att ställa om vårt energisystem till ett hållbart energisystem varit större än det är idag.

Och det hoppfulla är att aldrig tidigare har vi haft så mycket av den kunskap vi behöver för att kunna göra det, som vi har idag.

Den insikten är en alldeles självklar del av Alliansens och Sveriges energipolitik. Sverige är, och ska fortsätta vara, ett internationellt föredöme. Vi är, och vi ska fortsätta vara med och mycket tydligt ta vårt klimatansvar.

Och tittar man i backspegeln, så kan man se att vi redan har kommit ganska långt.
När jag föddes i Småland i början av 1970-talet så var 80 procent av den energi Sverige använde fossil. Idag är den siffran mindre än 35 procent.

Tack vare att vi bestämde oss för att fasa ut det fossila ur snart sagt all uppvärmning, ur alla lokaler och nästan all industri så har vi på fyrtio år mer än halverat Sveriges oljeberoende. Det är en helt makalös resa.

Och det är med kraft ur det som vi kan bestämma oss för att komma ännu längre än så. Och det är mot den erfarenheten vi ska ta spjärn för att se till att förverkliga visionen om att Sverige 2050 ska vara ett helt klimatneutralt samhälle.

För att ta oss dit har vi en väldigt tydlig och långsiktig energipolitik. Där vi steg för steg ställer om till ett hållbart energisystem. Där vi steg för steg minskar vår miljö- och klimatpåverkan. Och där vi steg för steg bygger ut en tryggare, säkrare och allt mer hållbar energiförsörjning.

Och just nu sker det, genom att vi nu snabbt bygger ut det förnybara i vår elproduktion. Så att vår energipolitik får fler ben att stå på. För precis som där ute i världen så slår nu det förnybara rekord, också här hemma.

Bara förra året ökade vindkraft med närmare 20 procent. Solelen ökade med hela 85 procent. På några få år har kostnaden för en solelsanläggning i Sverige halverats, och vindkraften blir stadigt allt mer konkurrenskraftig.

Och det ger tydliga, mycket tydliga, resultat.

Sedan Alliansregeringen tillträdde, 2006, har elproduktionen från vindkraft ökat med sjuhundra procent.

På samma tid har elproduktionen från biobränslen ökat med femtio procent.

Och redan idag är vi snubblande nära att nå Sveriges 2020-mål om att 50 procent av vår energi ska vara förnybar.

Det här sker tack vare att vi sätter pris på koldioxidutsläppen och tack vare att vi med smarta styrmedel stimulerar den gröna, växande och förnybara energin.

Vårt främsta verktyg är de gröna elcertifikaten. En modell där alla elkonsumenter är med och bidrar till att bygga ut vår förnybara elproduktion. Ett kostnadseffektivt system som är byggt för att se till så att det blir den billigaste gröna energin som byggs ut först. Och som när det gäller kostnadseffektivitet fullkomligt utklassar snart sagt alla fastprissystem.

Vi har, med de teknikneutrala gröna elcertifikaten, nu drivit på och främjat utbyggnaden av den förnybara elproduktionen under tio års tid. Och det är ett system med många fördelar:

Det är ett teknikneutralt system, som behandlar alla kraftslag lika.

Det är ett kostnadseffektivt system, som ser till så att den mest konkurrenskraftiga elproduktionen byggs ut först.

Och det är ett marknadsbaserat system som är fredat från plötsliga politiska nycker.

De gröna elcertifikaten är långsiktigt hållbara. Och just långsiktigheten och förutsägbarheten är ett av de viktigaste fundamenten i Alliansens energipolitik. För vi är helt övertygade om att om ni som ska investera i svensk energiproduktion, om ni ska vara beredda att göra det då tror vi att vi i politiken måste klara av att ge er tydliga och långsiktiga spelregler. Vi har på riktigt bestämt oss för att ni faktiskt ska kunna lita på att de villkor vi sätter upp, inte bara gäller idag och imorgon, utan också nästa år och många år därefter.

Det är just därför som jag är så oerhört mån om att verkligen värna de förutsättningar vi har satt upp, och att hålla mig till de spelregler vi givit er på energimarknaden. Och de goda förutsättningarna för det förnybara tillhör det som kommer att finnas där, också på sikt. För lika tydligt som det är att vi vill öka den förnybara elen med 25 terawatt till 2020, lika tydligt har vi slagit fast att vi ska fortsätta öka den förnybara elens andel även efter 2020.

Om vi ska kunna möta klimatförändringarna, om vi ska kunna nå de mål och visioner vi har satt upp, så krävs det tydliga mål och ambitioner, men också smarta styrmedel och konkreta investeringar. Och det krävs ett samarbete där bransch och beslutsfattare jobbar tillsammans.

Sverige är ingen ö, inte heller i energisammanhang. Vår energiförsörjning och vår energimarknad är, och behöver vara, tätt sammankopplad med omvärlden. För det är något som gynnar oss. Vi behöver inte bara en välfungerande svensk, utan också en välfungerande nordisk energimarknad. Och framöver kommer vi behöva också en verkligt europeisk marknad för energi. Det kommer behövas för att vi ska kunna få en ännu effektivare utbyggnad av energiproduktionen, för att vi ska kunna få en rättvisare marknad för aktörerna, och för att vi ska kunna få en marknad som ännu bättre främjar ett mer klimatsmart och mer effektivt utnyttjande av vår energi.

Ska vi komma dit, då behövs det en stark svensk röst. En röst som står upp för att vi ska ha välfungerande marknader, där vi alltmer hjälps åt. Där vi, i EU-samarbetet, arbetar för att få bort onödiga politiska ingrepp, detaljstyrning, handelshinder och missriktade prisregleringar.

Men ibland blir det helt tokigt, också i EU.

Så sent som i förra veckan fattade EU-kommissionen, på förslag från sin egen handelskommissionär, beslut om att införa strafftull på kinesiska solpaneler för el. Ett beslut som, här i Sverige, kommer leda till att en solpanel kan bli ända upp emot 25-30 procent dyrare för slutkonsumenten. Snacka om att gå ordentligt snett.

Självklart är det här en fråga som jag och regeringen har markerat riktigt tydligt i. Att komma på idén om att lägga strafftullar på kinesiska solpaneler, samtidigt som vi i EU satt upp tuffa, gemensamma mål för att öka det förnybara, det är i sanning riktigt obegriplig politik, som mest av allt skulle leda till att det blev svårare för oss i EU att nå våra klimat- och energimål.

För det är ju tack vare tekniska landvinningar, och tack vare handel mellan kontinenter, som kostnaden för att installera solel de senaste åren har fallit dramatiskt. Och det är ett av många skäl till att det är viktigt att vi orkar vara öppna mot omvärlden, och att vi välkomnar en global konkurrens i miljötekniksektorn. För frihandel gynnar oss svenska konsumenter. Det ger oss bättre varor, och mer för pengarna. Och frihandeln gynnar våra svenska företag, som med det får ytterligare en anledning att förbättra sina produkter så att man klarar av att hävda sig på världsmarknaden.

Att bygga murar runt Europa är inte en idé för framtiden. Nej, det som måste vägleda vårt europeiska arbete framåt, det är högt ställda mål och långsiktiga ambitioner. För bara för att vi närmar oss de 2020-mål vi har för klimat och energi så får inte arbetet stanna av. Vi här i Sverige, vi måste driva på så att inte EU tappar fokus på klimatfrågan, och låter den gå förlorad i kölvattnet av den ekonomiska krisen.

Ska vi klara världens klimat, ska vi kunna ro ett nytt internationellt klimatavtal i hamn, så behöver världen ett EU med tydliga ambitioner och en vilja att gå framåt. Och det behövs i god tid innan 2015-års globala klimatförhandlingar i Paris.

De senaste åren har utvecklingen av det förnybara gått oerhört mycket snabbare än vad vi trodde att den skulle göra.

Samtidigt är vi bara i början av den hållbara resan.
För den förnybara energin kommer att bli allt billigare och allt mer kostnadseffektiv.

De nya teknikerna kommer att spridas allt mer runt om i världen.

Och den fossila och ändliga energin kommer mer och mer att behöva stå för sina faktiska kostnader.

För att hålla fast i och skynda på den utvecklingen har vi politiker en viktig roll.

Vi behöver sätta mål.

Vi behöver ställa krav. Och vi behöver fortsätta utforma smarta stödsystem.

Det är arbete som vi behöver göra oavsett om vi verkar inom regeringen, i ministermöten i Bryssel eller på kommunnivå. Och det är ett arbete som ni kan vara övertygade om att jag kommer fortsätta driva.

Men samtidigt är min roll som politiker bara en del av resan framåt. För mycket av framtiden ligger hos er.
Det är ni som ska skapa lösningarna i praktiken.
Det är ni som ska investera i ny produktion.

Det är ni som ska finansiera de nya spännande idéerna som kommer bidra till framtidens klimatsmarta energiförsörjning.

Och när vi kombinerar dessa våra två världar och jobbar tillsammans mot gemensamma mål så kommer vi kunna driva på för ännu mer förnybar energi, och för ett ännu starkare svenskt näringsliv.

Låt oss hoppas att den förnybara framtiden kommer att fortsätta överraska oss alla!