Sveriges internationella överenskommelser (SÖ)

Sverige ingår varje år ett stort antal internationella överenskommelser med andra stater och internationella organisationer. Internationella överenskommelser sluts på många olika områden och för att täcka varierande behov. De förekommer under flera olika benämningar, till exempel traktater, konventioner och protokoll.

Sveriges internationella överenskommelser (SÖ) finns endast i publikationsdelen på regeringens hemsida och publiceras således inte på denna sida.

Svenska bestämmelser

För svensk del ingås internationella överenskommelser efter beslut av regeringen. I vissa fall krävs riksdagens godkännande av en överenskommelse. Så är fallet när den internationella överenskommelsen kräver ändringar i svensk lag eller när överenskommelsen är av särskilt stor vikt. Regeringen kan också uppdra åt en förvaltningsmyndighet att ingå en internationell överenskommelse i frågor där överenskommelsen inte kräver riksdagens medverkan. De nationella svenska bestämmelserna om internationella överenskommelser återfinns i 10 kap. regeringsformen (RF).

De internationella överenskommelser som Sverige ingår blir inte automatiskt gällande svensk rätt. Det beror på att Sverige är dualistiskt, vilket innebär att alla internationella överenskommelser måste införlivas i den svenska lagstiftningen. Vanligast är att den internationella överenskommelsen inkorporeras i svensk lag genom att man stiftar ny lag eller ändrar befintliga lagar så att de överensstämmer med överenskommelsen. Alternativt kan man stifta en lag som anger att en viss internationell överenskommelse ska tillämpas som svensk lag. Detta gäller t.ex. för Europakonventionen för de mänskliga rättigheterna och för de EU-förordningar som har direkt effekt. Väljer man istället att inte föra in en internationell överenskommelse i svensk lag ska man ändå tillämpa svenska lagar på ett sätt som stämmer överens med överenskommelsen.

Sveriges internationella överenskommelser (SÖ)

Enligt förordningen (1990:1070, 2001:173) om publicering av Sveriges internationella överenskommelser m.m. gäller som huvudregel att alla för Sverige bindande internationella överenskommelser som har ingåtts av regeringen ska offentliggöras i publikationen Sveriges internationella överenskommelser (SÖ).

Frågor besvaras av Utrikesdepartementets enhet för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (FMR), telefon 08-405 50 93.