Näringsdepartementets myndigheter

Till varje departements verksamhetsområde hör ett antal statliga myndigheter. Det är myndigheterna som svarar för den löpande verksamheten inom statsförvaltningen. Regeringen bestämmer mål, riktlinjer och fördelningen av resurserna för myndigheternas verksamhet. Men den bestämmer inte hur myndigheterna ska tillämpa en lag eller hur de ska besluta i olika ärenden. Till Näringsdepartementet hör 23 myndigheter, varav fyra affärsverk och en domstol.

 • Bolagsverket

  Bolagsverket hanterar huvudsakligen registreringen av nya företag och registerändringar för befintliga företag, tar emot årsredovisningar, registrerar företagsinteckningar och fattar även beslut i likvidationer. Bolagsverket bildades den 1 juli 2004 och ingick tidigare i Patent- och registreringsverket, PRV.
  851 81 Sundsvall
  Telefon: 0771-670 670
  E-post: bolagsverket@bolagsverket.se

 • E-legitimationsnämnden

  E-legitimationsnämnden har till uppgift att stödja och samordna elektronisk identifiering och signering (e-legitimationer) i den offentliga förvaltningens e-tjänster. Nämnden bildades den 1 januari 2011.

 • Elsäkerhetsverket

  Elsäkerhetsverket arbetar för att förebygga att människor och egendom skadas av el. De arbetar också för att elektriska apparater och elinstallationer är konstruerade och utförda på ett sådant sätt att de inte stör utrustning för radio och telekommunikation och andra apparater.
  Box 4, 681 21 Kristinehamn
  Telefon 0550-851 00
  E-post: registrator@elsakerhetsverket.se

 • Energimarknadsinspektionen

  Utövar tillsyn över nätföretagen enligt ellagen samt utövar tillsyn över naturgasmarknaden m.m.
  Box 155, 631 03 Eskilstuna
  Telefon 016-16 27 00
  E-post: registrator@ei.se

 • Konkurrensverket, KKV

  Konkurrensverkets uppgift är att arbeta för en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet till nytta för konsumenterna samt en effektiv offentlig upphandling till nytta för det allmänna och marknadens aktörer. Konkurrensverket arbetar med lagtillämpning och tillsyn, förbättringsåtgärder, kunskap, forskning, internationellt arbete och samverkan inom sina områden.
  103 85 Stockholm
  Telefon 08-700 16 00
  E-post: konkurrensverket@kkv.se

 • Oljekrisnämnden

  Oljekrisnämnden är en domstolsliknande myndighet som handlägger vissa ersättningsfrågor enligt oljekrislagen (1975:197).
  Nämnden nås genom:
  Näringsdepartementet
  103 33 Stockholm
  Telefon 08-405 10 00
  E-post: n.registrator@regeringskansliet.se

 • Patent- och registreringsverket, PRV

  PRV arbetar med ärenden som rör patent, design, varumärken, personnamn, periodiska skrifter och uppdragsverksamhet.
  Box 5055, 102 42 STOCKHOLM
  Telefon 08-782 25 00
  E-post: prv@prv.se

 • Patentombudsnämnden

  Myndigheten hanterar auktorisation och tillsyn för patentombud. Bolagsverket är kanslifunktion till Patentombudsnämnden och ansvarar för löpande administration och för att hålla registret över patentombuden.
  Box 46
  851 02 Sundsvall
  Telefon 060-18 40 00
  E-post: bolagsverket@bolagsverket.se

 • Post- och telestyrelsen, PTS

  PTS verkar inom tele-, IT-, radio- och postområdena och har som mål att alla i Sverige ska ha tillgång till effektiva, prisvärda och säkra kommunikationstjänster.
  Box 5398, 102 49 STOCKHOLM
  Telefon 08-678 55 00
  E-post: pts@pts.se

 • Statens energimyndighet

  Energimyndigheten arbetar inom flera större arbetsområden för att skapa villkoren för en effektiv och hållbar energianvändning och en kostnadseffektiv svensk energiförsörjning. Myndigheten bedriver forskningsfinansiering för att effektivisera användningen av energi samt för att främja ny energiteknik och ny energiproduktion. Energimyndigheten ansvarar även för betydande delar av elcertifikatsystemet.
  Box 310, 631 04 Eskilstuna
  Telefon 016-544 20 00
  E-post: registrator@energimyndigheten.se

 • Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI

  VTI är ett nationellt forskningsinstitut som har till huvuduppgift att bedriva forskning och utveckling som avser infrastruktur, trafik och transporter. I institutets forsknings- och utvecklingsarbete ingår analyser av transportsektorns effekter på miljön och energiförbrukningen. VTI har också ett stort internationellt samarbete.
  581 95 Linköping
  Telefon 013-20 40 00
  E-post: vti@vti.se

 • Sveriges geologiska undersökning, SGU, inkl.Bergsstaten

  SGU undersöker, dokumenterar och informerar om berggrund, jordarter och grundvatten i Sverige. Som central myndighet för geologi och mineralfrågor i Sverige är en av SGUs viktigaste uppgifter att möta efterfrågan på geologisk information från samhället.
  Box 670, 751 28 Uppsala
  Telefon 018-17 90 00
  E-post: sgu@sgu.se

 • Tillväxtanalys

  Tillväxtanalys har regeringens uppdrag att belysa de områden som har störst betydelse för tillväxt. Det övergripande målet är att stärka den svenska konkurrenskraften och att skapa förutsättningar för fler jobb i fler och växande företag i alla delar av landet. Myndigheten arbetar med utvärderingar, analyser och statistik i ett brett svenskt och internationellt perspektiv.
  Studentplan 3, 831 40 Östersund
  Telefon 010-447 44 00
  E-post: info@tillvaxtanalys.se

 • Tillväxtverket

  Tillväxtverket arbetar för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv i alla delar av landet. I Tillväxtverket ingår verksamhet som tidigare har funnits inom Nutek och Glesbygdsverket samt Konsumentverkets uppdrag kring kommersiell och offentlig service.
  Box 4044, 102 61 Stockholm
  Telefon 08-681 91 00
  E-post: tillvaxtverket@tillvaxtverket.se

 • Trafikanalys

  Trafikanalys är regeringens utvärderings- och analysorgan för frågor inom hela transportområdet. Myndigheten ansvarar för att utvärdera åtgärder och redovisa olika åtgärders effekter inom transportområdet. Trafikanalys ansvarar också för resvane- och transportundersökningar samt för den officiella statistiken inom området transporter och kommunikation.
  Sveavägen 90, 113 59 Stockholm
  Telefon 010-414 42 00
  E-post: trafikanalys@trafa.se

 • Trafikverket

  Trafikverket ansvarar bland annat för den samlade trafikslagsövergripande långsiktiga infrastrukturplaneringen för väg, järnväg, sjö och luft samt för planering, byggande, drift och underhåll av de statliga vägarna och järnvägarna. Trafikverket ska med utgångspunkt i ett samhällsbyggnadsperspektiv skapa förutsättningar för ett samhällsekonomiskt effektivt, internationellt konkurrenskraftigt och långsiktigt hållbart transportsystem.
  781 89 Borlänge
  Telefon 0771-921 921

 • Transportstyrelsen

  Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. De har det samlade ansvaret för att ta fram regler och se till att myndigheter, företag, organisationer och medborgare följer dem. Transportstyrelsen finns på elva orter i landet och huvudkontoret är placerat i Norrköping.
  601 73 Norrköping
  Telefon 0771-503 503
  E-post: kontakt@transportstyrelsen.se

 • Verket för innovationssystem, Vinnova

  Vinnovas uppgift är att främja hållbar tillväxt genom utveckling av effektiva svenska innovationssystem inom verksamhetsområdena teknik, transport, kommunikation och arbetsliv samt genom finansiering av behovsmotiverad forskning.
  101 58 Stockholm
  Telefon 08-473 30 00
  E-post: VINNOVA@VINNOVA.se