Ansvarsområden

Utrikes- och säkerhetspolitik

Utrikespolitik handlar i bred bemärkelse om Sveriges politik gentemot andra länder. Att förebygga risker och hot är en viktig del av säkerhetspolitiken som är en del av utrikespolitiken.

Bistånd och utveckling

Svenskt bistånd ska bidra till att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor. Utvecklingssamarbetet består av biståndet från stat till stat och biståndet genom internationella organisationer så som FN, de internationella utvecklingsbankerna och EU.

Handel och främjande

Den svenska handelspolitiken handlar därför om att underlätta export och import till och från andra länder. Främjande handlar om att skapa gynnsamma förutsättningar för svenska intressen och att profilera Sverige.

Din resa utomlands

En viktig uppgift för UD och ambassaderna är ge hjälp och råd till svenskar som råkat i svårigheter utomlands. UD arbetar med frågor som rör konsulärt bistånd, konsulär krisberedskap och civilrättsliga frågor.

Folkrätt och mänskliga rättigheter

Att främja och öka respekten för de mänskliga rättigheterna är en prioriterad uppgift som ska genomsyra alla delar av utrikespolitiken, såväl det internationella utvecklingssamarbetet som migrationspolitiken, säkerhetspolitiken och handelspolitiken.

Arbetet i EU

UD:s arbete präglas i hög grad av Sveriges medlemskap i EU. Nästan alla UD:s ansvarsområden berörs. Tjänstemän på alla nivåer ägnar sig åt EU-arbetet och såväl UD i Stockholm som utlandsmyndigheterna engageras.

Organisationer och samarbeten

Här hittar du information om en rad olika internationella organisationer och samarbeten som Sverige stödjer, deltar i eller samverkar med.

Länder och regioner

Sveriges utveckling är nära förbunden med andra länders, såväl i vår del av världen som globalt. Här kan du läsa mer om Sveriges samarbete med omvärlden.

Vanliga frågor och svar

Här hittar du svar på vanliga frågor om UD:s ansvarsområden.

Budget och mål

UD ansvarar för fyra politikområden i statsbudgeten: Utrikes- och säkerhetspolitik, Internationellt utvecklingssamarbete, Reformsamarbete i Östeuropa och
Utrikeshandel, handels- och investeringsfrämjande.

Kommittéer

Vissa frågor som regeringen arbetar med är svårare att lösa än andra och kräver en särskilt grundlig genomgång innan ett beslutsunderlag kan tas fram. Vid behandling av sådana frågor kan regeringen välja att tillsätta en utredning, en kommitté.

Myndigheter

Till UD:s verksamhetsområde hör myndigheter som svarar för den löpande verksamheten inom statsförvaltningen.Till UD hör elva myndigheter.

Projektbidrag och forskningsstöd

Projektbidrag för information och studier om global och europeisk säkerhetspolitik samt stöd till forskning om Raoul Wallenberg kan sökas av regeringen.