Sametinget

Sametinget är en statlig myndighet med det övergripande uppdraget att bevaka frågor som rör samisk kultur i Sverige.

Sametinget i Sverige, som inrättades 1993, är ett folkvalt samisk organ som företräder det samiska folket i Sverige. Samtidigt som Sametinget är ett folkvalt organ för samerna är det också en statlig myndighet som ska verkställa den politik och de beslut som fattas av riksdag och regering. Sametingets kansli ligger i Kiruna och lokalkontor i Jokkmokk, Tärnaby och Östersund.

Sametingets huvudsakliga uppgifter är att

  • besluta om fördelning av statens bidrag till samisk kultur och samiska organisationer
  • leda det samiska språkarbetet
  • medverka i samhällsplaneringen och bevaka att samiska behov beaktas
  • informera om samiska förhållanden
  • från och med 1 januari 2007 ansvara för frågor som i huvudsak rör rennäringen som tidigare legat hos Jordbruksverket och Länsstyrelsen

Till det folkvalda organet väljs 31 ledamöter vart fjärde år. Samer som är upptagna i röstlängden får rösta till Sametinget. Upptagen i röstlängden kan man bli om man uppfattar sig som same och har eller har haft samiska som språk hemma. Det går också bra om föräldrar, far- eller morföräldrar har eller har haft samiska som språk i hemmet eller om man har en förälder som är upptagen i röstlängden.