Allmänna frågor

Var kan jag hitta adresser till Sveriges ambassader? Tar UD/ambassaderna emot praktikanter? Kan vi gifta oss på en svensk ambassad?

Vad är utrikesnämnden?

Enligt 10 kap. 6 § regeringsformen ska regeringen fortlöpande hålla Utrikesnämnden underrättad om de utrikespolitiska förhållanden som kan få betydelse för Sverige. I alla utrikesärenden av större vikt ska regeringen före avgörandet överlägga med nämnden, om det kan ske.

Utrikesnämnden sammanträder på kallelse av regeringen, som företräds av statsministern och utrikesministern samt övriga berörda statsråd. Regeringen är skyldig att sammankalla nämnden om minst fyra av nämndens ledamöter begär överläggning i viss fråga. Ordförande vid sammanträde med nämnden är kungen eller, om han har förfall, statsministern. Sekreterare i Utrikesnämnden är utrikesrådet för politiska frågor vid Utrikesdepartementet.

Utrikesnämnden består enligt 10 kap. 7 § regeringsformen av talmannen samt nio andra ledamöter, som riksdagen väljer inom sig.

Utrikesnämnden är ett rent samrådsorgan. Den fattar inga beslut.

Upp

Var hittar jag information om EU?

Det finns många aktörer som ger information om EU i olika frågor. På Regeringskansliets webbplats finns information om till exempel Sveriges väg in i EU, hur EU-arbetet är organiserat i Regeringskansliet och regeringens EU-politik. Varje departement ansvarar för att informera om sina respektive sakfrågor. Läs mer under EU på regeringens webbplats. En EU-ordlista har också tagits fram för att förklara vanligt förekommande termer inom EU.

Många myndigheter och verk har information om EU på sina webbplatser. Se webbplatsen sverige.se - Vägvisaren till samhällsinformation och offentliga tjänster.

EU-upplysningen vid Sveriges riksdag ger neutral EU-information till allmänheten om EU och det svenska medlemskapet. På EU-upplysningens webbplats finns bland annat EU-nyheter, temasidor och databasen EUsvar med cirka 300 frågor och svar om EU:s olika politikområden. Där kan man också följa riksdagens EU-arbete. EU-upplysningen har även en frågeservice där man ställa frågor direkt, muntligt per telefon eller skriftligt per e-post, fax eller brev. Tryckt informationsmaterial om EU kan beställas kostnadsfritt. EU-upplysningen, telefon 020-250 000.

Information om Europeiska kommissionen, Europeiska unionens råd (ministerrådet), Europaparlamentet och EG-domstolen finns på EU-institutionernas gemensamma webbportal Europa. Den innehåller information om EU:s grunder, de olika verksamhetsområdena och såväl nyhetsinformation som officiella dokument och bakgrundsinformation.

Europeiska kommissionen har ett representationskontor i Stockholm där man bland annat kan beställa informationsmaterial, telefon 08-562 444 11. Även Europaparlamentet har ett kontor i Stockholm, telefon 08-562 444 55.

Upp

Kan vi gifta oss på en svensk ambassad?

Under avsnittet Frågor och svar om legalisering (länk ovan till vänster), kan du läsa mer.

Upp

Tar UD/ambassaderna emot praktikanter?

Vill du praktisera inom utrikesförvaltningen ska du ta direktkontakt med den enhet på UD eller den ambassad/konsulat som du är intresserad av.

Upp

Hur når jag enskilda UD-tjänstemän via e-post?

All post, såväl traditionell som i elektronisk form, är att betrakta som allmän handling och ska därför diarieföras. Vill du skicka din e-post till ett statsråd eller till någon tjänsteman på departementet ska den gå via registrator på adress:

ud.registrator@gov.se

E-post till enskild UD-tjänsteman i Stockholm och vid utlandsmyndighet skickas enligt principen "fornamn.efternamn@gov.se"
För samtliga namn gäller att å,ä,ö ersätts med a och o. Dubbelnamn skrivs vanligen med bindestreck.

På vissa ambassader har man e-postadress "förnamn.efternamn@sida.se"

Allmänna frågor om UD:s verksamhetsområde kan skickas till information-ud@gov.se

Frågor om webbplatsen skickas till ud-webmaster@gov.se

Upp

Var kan jag hitta adresser till Sveriges ambassader?

Här hittar du adressuppgifter m.m. till svenska ambassader och konsulat i utlandet.

Upp

Var kan jag hitta adresser till utländska ambassader i Sverige?

Adresser till utländska ambassader och konsulat i Sverige finns i Diplomatlistan, Konsulslistan samt Gula sidorna. Även Stockholmsdelen av telefonkatalogens rosa sidor innehåller adressuppgifter.

Upp

Var hittar jag översättningar till andra språk på länder, titlar och myndigheter?

Utrikes namnbok är en publikation som innehåller översättningar till engelska, tyska, franska, spanska, finska och ryska av namn på myndigheter, organisationer och titlar.

Publikationen kan du beställa via Fritzes Offentliga Publikationer eller lädda ner.

Upp