En nationell strategi för skolans digitalisering

Svenska skolan är både tekniskt välutrustad och uppkopplad, men trots ökad tillgång till it ökar inte användandet i skolan. Enligt panelen på SKL:s Almedalsseminarium om digitaliseringen i skolan så behövs både kompetensutveckling av lärare, bättre tekniska system, ökad forskning och ett större politiskt engagemang.

Anna-Karin Hatt vill se både en nationell it-strategi för skolan och ett digitalt lärarlyft. Foto: Regeringskansliet

- Sverige ska bli bäst i världen på att utnyttja digitaliseringens möjligheter. Tekniken ska vara till nytta för samhället och medborgarna. Det gäller även för skolan, konstaterade it- och energiminister Anna-Karin Hatt.

Under Almedalsveckan var skolan en av de viktigare frågorna på agendan. På onsdagsmorgonen den 2 juli anordnade SKL ett seminarium om digitalisering i skolan. Anna-Karin Hatt inledde med att tala om vad som kan göras för att få fart på it-användningen i skolan.

Seminariet tog avstamp i Digitaliseringskommissionens andra delbetänkande, som kom i mars: En digital agenda i människans tjänst - en ljusnande framtid kan bli vår. Enligt Digitaliseringskommissionens rapport använder 8 av 10 lärare inte it i förberedandet av sin undervisning. Det beror till viss del på att många upplever att de tekniska systemen är tröga och onödigt komplicerade.

Panelen var överens om att lärarnas kompetens och möjligheter att använda it som ett strategiskt och pedagogiskt verktyg är en nyckelfråga. Foto: Regeringskansliet

I betänkandet står att digitaliseringens möjligheter behöver lyftas fram i skola och undervisning, och ger förslag på hur detta kan göras. Kommissionen anser att Skolverket ska ges en större och tydligare roll när det gäller att leda och utvärdera digitaliseringen av skolan. Man pekar också på att styrdokumenten behöver revideras ur ett digitalt perspektiv.

Jan Gulliksen, ordförande för Digitaliseringskommissionen (i mitten) menade att det inte är tekniken som är problemet, utan pedagogiken. Foto: Regeringskansliet

- Att utveckla skolan med teknik handlar om att utveckla arbetssätt och pedagogiska verktyg, och väcka lusten hos lärare och skolledare, förklarade Jan Gulliksen.

Anna-Karin Hatt höll med och konstaterade att vi måste satsa mer på forskning och sprida de goda exempel som finns.

Behovet av en digital kompetensutveckling bland lärare har ofta lyfts fram på de olika rundabordssamtal som arrangerats kring den digitala agendan. Det är nödvändigt att se till att alla lärare som behöver kompetensutveckling får det. Anna-Karin Hatt lyfte Matematiklyftet som ett bra exempel på hur detta kan gå till. Matematiklyftet är en fortbildning för lärare som undervisar i matematik.

Hög tid att koppla upp den svenska skolan

Nu är Digitaliseringskommissionens andra delrapport ute på remiss och i slutet av året kommer nästa. Den kommande rapporten ska fokusera på it och det livslånga lärandet och ge förslag på vilka politiska åtgärder som krävs för att åstadkomma det stöd som behövs.

Regeringen har under våren tillsatt en utredning som ska titta på digitaliseringen av nationella prov under hösten, en proposition om nätbaserad undervisning är på gång och en nationell it-strategi har aviserats.

Deltagare:
Carola Gunnarsson, 3:e vice ordförande, SKL och Sala kommun. Lena Micko, ledamot, SKL:s styrelse och Linköpings kommun. Anna-Karin Hatt, It- och energiminister, Näringsdepartementet. Jan Gulliksen, ordförande, Digitaliseringskommissionen. Karin Nygårds, lärare, Stockholm stad. Jan Wifstrand, moderator.