Stärkt konkurrenskraft för svensk sjöfart

Regeringen utvidgar nu sjöfartsstödet till att även omfatta flera olika typer av fartyg. Detta gör regeringen genom en förordningsändring som preliminärt kommer att träda i kraft den 1 juni 2014. Syftet är att jämna ut konkurrensnackdelar för svenskregistrerade fartyg och förhindra utflaggning.

Foto: Fancy

2013 presenterade regeringen en handlingsplan för att stärka den svenska sjöfartens konkurrenskraft. En av de föreslagna åtgärderna handlade om att regeringen ville utvidga sjöfartsstödet så att inte bara last- och passagerarfartyg ska kunna ansöka om stöd. Sjöfartsstöd är stöd till rederier i form av återbetalning av skatt på sjömännens inkomster samt arbetsgivaravgifter och allmän löneavgift.

För att ändringen ska kunna genomföras måste EU-kommissionen godkänna en ändring i den svenska förordning som idag styr vilka som kan få sjöfartsstöd. Den 29 januari 2014 notifierade den svenska regeringen EU-kommissionen om utvidgat sjöfartsstöd.

EU-kommissionen har nu svarat på Sveriges notifiering och godkänner alla ändringar som Sverige vill göra. Förutom last- och passagerarfartyg kommer även forskningsfartyg, mätfartyg, kabelläggningsfartyg, rörläggningsfartyg, supplyfartyg och kranfartyg vara berättigade till att ansöka om sjöfartsstöd. Bogserbåtar och mudderverk kommer också vara berättigade, men enligt EU:s riktlinjer måste då mer än hälften av verksamheten utgöras av sjötransport och stöd kommer endast beviljas för sjötransportdelen av fartygens verksamhet.

I övrigt måste fartyget, precis som idag, vara registrerat i det svenska registret, ställa utbildningsplatser till förfogande, ha försäkringar samt sjömännens löner utgöra så kallad sjöinkomst.