Budget 2015 i siffror

Utbildningsdepartementet ansvarar för utgiftsområde 15 Studiestöd, 16 Utbildning och universitetsforskning samt Folkbildning, och Ungdomspolitik under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid. Fram till årsskiftet ansvarar Utbildningsdepartementet också för Jämställdhet under utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet (som därefter går över till Socialdepartementet) samt Politik för det civila samhället under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid (som därefter går över till Kulturdepartementet).

Riksdagens behandling av budgetpropositionen 2015

Regeringen lämnade sitt budgetförslag till riksdagen den 23 oktober 2014. Den 3 december röstade riksdagen ja till de borgerliga partiernas förslag om budgetramar och därmed gick regeringens förslag till budgetramar inte igenom. Under december behandlade riksdagen förslagen för varje utgiftsområde i statens budget.

I slutet av december 2014 sammanställer riksdagen alla beslut om statens budget för 2015. Därefter utfärdar regeringen regleringsbrev till myndigheterna. Regleringsbreven anger bland annat hur mycket pengar från statens budget myndigheterna får använda under året samt eventuella prioriteringar av verksamhetens inriktning för det kommande budgetåret.

Regeringens budgetförslag 2015

Utgiftsområde 13

Anslag (miljoner kronor)
Jämställdhet
208
 

Utgiftsområde 15

Anslag (miljoner kronor)
Studiestöd
21 177
 

Utgiftsområdet 16

Anslag (miljoner kronor)
Barn, ungdoms- och vuxenutbildning
15 595
Universitet och högskolor
40 778
Forskning
7 649
Vissa gemensamma ändamål
130
Summa (avrundat)
64 153
 

Utgiftsområde 17

Anslag (miljoner kronor)
Folkbildning
3 671
Ungdomspolitik
294
Politik för det civila samhället (exkl. stöd till idrott och friluftsorganisationer)
25
 

Utgiftsområden

Utgifterna på statsbudgeten är indelade i 27 utgiftsområden, vilka framgår av riksdagsordningen. Ett utskott kan bereda ett eller flera utgiftsområden men inga områden är delade på flera utskott.