Portugal

UD:s reseinformation

Du hittar reseinformation om Portugal under Externa länkar.

Visum till Portugal

UD svarar inte på frågor om visum till Portugal. För information om visumregler kontakta Portugals ambassad, se Externa länkar.

Sveriges förbindelser med Portugal

Sverige och Portugal är två till befolkningstalet jämförbara länder. Historiskt finns band mellan länderna sedan 1500-talet. Sverige och Portugal ingick länge i det europeiska frihandelsområdet, EFTA. Det gemensamma medlemskapet i EU har ytterligare främjat kontakterna. Handeln med Portugal ökade stadigt fram till 2008 då det blev ett avbrott i trenden. I dagsläget kan åter en ökad svensk export noteras. Många svenska storföretag som till exempel Ericsson, ABB, Atlas Copco, SKF, VOLVO, Securitas med flera verkar sedan länge i Portugal. IKEA, Swedwood, Hennes & Mauritz, Metro, Tele2 samt Scania har etablerat sig under de senaste fem åren. I maj 2008 genomfördes ett statsbesök i Lissabon med förnybar energi och miljöteknik som huvudtema.

Den positiva Sverigebilden i Portugal har sina rötter bland annat i den insats (bl.a. bistånd) Sverige gjorde under den instabila tid som rådde vid övergången från diktatur till demokrati under mitten av 1970-talet. Bilden av Sverige som ett välmående land med social rättvisa, väl utvecklad ekonomi och miljötänkande lever kvar. Etableringen av IKEA (ett tredje varuhus öppnades våren 2010), Nobelpriset (som tilldelades den portugisiska författaren José Saramago år 1998), svensk spetskompetens inom högteknologi och miljöpolitiken bidrar till en fortsatt positiv syn på Sverige.

Besöksutbytet har varit relativt tätt under senare år mot bakgrund av de portugisiska och svenska EU-ordförandeskapen. Inför det portugisiska ordförandeskapet 2007 var Sveriges försvars-, handels-, utrikes- och justitieministrar och talman på besök i Portugal. Portugals kommunikationsminister besökte Sverige. Under det portugisiska EU-ordförandeskapet besökte statsminister Reinfeldt Lissabon tre gånger, bland annat vid EU-Afrika toppmötet och vid undertecknandet av Lissabonfördraget. Statsbesök i Portugal ägde rum i maj 2008 med deltagande av miljö- respektive migrationsministrarna. Miljöministern och jordbruksministern besökte Portugal första halvåret 2009. Statsminister Reinfeldt deltog i ceremonin i Lissabon i december 2009 i samband med Lissabonfördragets ikraftträdande. Integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni besökte Lissabon i mitten av maj 2010. Ett tiotal portugisiska ministrar besökte Sverige i samband med informella ministermöten och konferenser under det svenska ordförandeskapet hösten 2009.

Uppskattningsvis 1.500 svenskar är bosatta i Portugal. En svensk skola finns i Carcavelos (17 km väster om Lissabon), som har närmare 40 elever från åldern två till tolv år. Närmare 100.000 svenska charterresenärer besöker årligen Portugal.

Portugal och EU

Portugal blev medlem i EU 1986 och deltar i Eurosamarbetet. Den portugisiska befolkningen har generellt en positiv inställning till EU. Medlemskapet har bidragit till en modernisering av landets ekonomi och en förstärkning av demokratin. Med EU-inträdet inleddes en period av hög tillväxt i Portugal, i första hand som ett resultat av utländska investeringar samt infrastrukturinvesteringar finansierade av EU:s olika stödprogram. Tillväxten dämpades vid millennieskiftet och har sedan dess varit mycket begränsad även om trenden var positiv åren före nuvarande finansiella och ekonomiska kris, då budgetunderskottet och statsskulden ökat.

Portugal vill tillhöra kärnan inom EU och är en stark tillskyndare av fördjupat samarbete på Inre marknaden samt av åtgärder som leder till förstärkt ekonomisk styrning inom EU och euroområdet. En fråga av stor betydelse för Portugal är EU:s strukturfonder. Givet de ekonomiska och finansiella utmaningar EU nu står inför driver Portugal tesen att situationen bör ses ur ett europeiskt perspektiv som kräver ett samlat svar, väglett av samarbete och solidaritet.

Den portugisiska utrikespolitiken har fyra huvudspår: EU, den transatlantiska relationen (Portugal är ett av NATO:s grundarländer och stod värd för NATO-toppmötet i november 2010), relationen med de övriga portugisiskspråkiga länderna samt samarbetet med grannlandet Spanien.

Portugal är anhängare av fortsatt EU-utvidgning; EU bör stå vid sina åtaganden om förhandlingar med Turkiet samt stärka EU-perspektivet för västra Balkan. Lissabon ser sig som en länk mellan EU och den afrikanska kontinenten samt med Brasilien. Portugal stod under EU-ordförandeskapet 2007 värd för ett EU-Afrika toppmöte. Portugal är medlem av FN:s säkerhetsråd 2011-2013.

Portugal idag

Portugal har två autonoma regioner, Azorerna och Madeira. Presidenten väljs för en period av fem år. President Aníbal Cavaco Silva omvaldes till en andra mandatperiod i januari 2011 och är den första presidenten med hemvist i den politiska högern. Den nuvarande regeringen leds av premiärminister Pedro Passos Coelho från Partido Social Democrata (PSD - höger liberalt) som gick segrande ur nyvalet i juni 2011. I brist på egen majoritet ingick PSD en koalition med Centro Democrático Social - Partido Popular (CDS-PP (kristdemokrater)).

Regeringen Passos Coelho startade sin mandatperiod i uppförsbacke med en betungande statsskuld, ett uppdämt reformbehov samt en kraftigt negativ bytesbalans. Dagsarbetet domineras således av krishantering och det konsolideringspaket utstakat av den så kallade trojkan (EU-kommissionen, Europeiska centralbanken och Internationella monetära fonden) som förra regeringen tvingades ingå (men som godkänts av den nuvarande regeringen) för nå balans i statsfinanserna och öka tillväxten.

Reformer har inletts av arbetsmarknaden, rättssystemet, hälsovården, hyreslagen, utbildningsväsendet och förvaltningen med förhoppning om att skapa ökad konkurrenskraft och "ekonomisk demokrati". Privatiseringar har inletts. Underskottsmålet för 2012 är -4,5 procent. BNP väntas minska med 3,3 procent i år.

Portugals ekonomi är starkt beroende av Spanien, landets dominerande handelspartner. Stora ansträngningar görs för att finna nya marknader i den portugisisktalande länderkretsen samt i länder i Nordafrika och Mellanöstern. Angola är landets fjärde största marknad efter Spanien, Tyskland och Frankrike. De viktigaste exportvarorna är maskiner/apparater, fordon/fordonskomponenter följt av kläder/skor. Tre fjärdedelar av handeln sker med EU.

Kort historisk bakgrund

Portugals storhetstid inföll under 1400- och 1500-talen under "upptäckternas" era, en tid då Portugal erövrade kolonier i Brasilien, Asien och Afrika. Vid 1500-talets slut började nedgången för den portugisiska stormaktsperioden och 1580 till 1640 hamnade Portugal under spanskt välde.

År 1910 avskaffades monarkin i Portugal och republik infördes. År 2010 firades 100-årsjubiléet av republikens införande. Under åren fram till 1926 hade Portugal 40 olika regeringar. Den djupa ekonomiska kris som landet befann sig i ledde fram till en militärkupp 1926. Statskuppen blev inledningen på en drygt 40-årig period av diktatur under ledning av António Salazar. År 1968 drabbades Salazar av en hjärnblödning och efterträddes av Marcelo Caetano. Missnöjet med diktaturen och landets dyrbara kolonialkrig växte sig allt starkare och år 1974 genomfördes en oblodig statskupp av militären - den så kallade Nejlikerevolutionen. Efter en turbulent period kom utvecklingen att stabiliseras i demokratisk riktning under ledning av socialistpartiet (Partido Socialista, PS) och dess ledare Mário Soares, som även inledde förhandlingarna om EU-inträde, som skedde 1986.

Vid utgången av 1975 hade de afrikanska kolonierna Angola, Moçambique, Guinea-Bissau, Kap Verde och São Tomé & Príncipe blivit självständiga. Östtimor ockuperades av Indonesien och blev självständigt först år 2002. År 1999 överlämnades landets sista koloni, Macao, till Kina.