Vitryssland

UD:s reseinformation

Du hittar reseinformation om Vitryssland under Externa länkar.

Visum till Vitryssland

UD hanterar inte frågor om visum till Vitryssland. För information om visumregler kontakta Vitrysslands utrikesministerium, se Externa länkar. Där hittar du även en länk till Sveriges ambassad i Minsk vars hemsida uppdaterats med vissa upplysningar om visum till Vitryssland.

Sveriges förbindelser med Vitryssland

Vitryssland återuppstod som självständigt land efter Sovjetunionens sammanbrott. Sverige var ett av de första länderna som erkände landets självständighet.

Vitryssland omfattas av EU:s Östliga partnerskap, som bland annat syftar till att stödja EU-närmande reformprocesser i landet, inklusive demokratisering och främjande av respekt för mänskliga rättigheter. I jämförelse med andra partnerländer är dock EU:s bilaterala relation till Vitryssland mindre utvecklad, till följd av att landet hittills inte levt upp till EU:s förväntningar avseende respekt för demokrati och mänskliga rättigheter. Av samma anledning saknar Vitryssland ett modernt kontraktuellt ramverk för samarbetet med EU. Inom partnerskapet är relationen med Vitryssland tills vidare koncentrerad till det multilaterala samarbetet, som bland annat innebär regelbundna möten mellan representanter från EU:s medlemsstater och partnerländerna.

EU:s och Sveriges politik gentemot Vitryssland har sin grund i ett tydligt ställningstagande för demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatlighet. Den bedrivs genom sanktioner och uttalanden, i kombination med en engagemangspolitik som syftar till att motverka en isolering av det vitryska folket.

Efter parlamentsvalen 2004 som präglades av valfusk, och som reaktion mot politiska försvinnanden under 1999 och 2000, införde EU 2004 sanktioner i form av reserestriktioner och frysning av ekonomiska tillgångar för vissa vitryska företrädare. För att uppmuntra regimen att ta steg i demokratisk riktning suspenderades reserestriktionerna 2008 men sanktionerna återinfördes och utvidgades efter det hårt kritiserade presidentvalet 2010 och den efterföljande repressionen. Ett av kraven som EU ställer för en normalisering av förbindelserna är att Vitryssland friger de politiska fångarna i landet. Se även särskild information om gällande restriktiva åtgärder under Relaterat.

Sveriges reformsamarbete med Vitryssland styrs av en resultatstrategi för reformsamarbete med Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet för perioden 2014-2020. Strategin beräknas omfatta totalt ca 8 miljarder kronor och stödet till Vitryssland beräknas uppgå till ca 115 miljoner kronor/år. Syftet med reformsamarbetet är att bidra till ländernas närmande till EU genom stöd främst inriktat på att 1) öka ländernas ekonomiska integrering med EU och deras marknadsekonomiska utveckling 2) bidra till stärkt demokrati, ökad respekt för mänskliga rättigheter och en mer utvecklad rättsstat, samt 3) förbättrad miljö och begränsad klimatpåverkan. Det svenska stödet kommer fortsatt prioritera insatser inom jämställdhetsområdet. Stödet anpassas till respektive lands förutsättningar och utmaningar i EU-närmandet.

EU stödjer även Vitryssland genom EU:s grannskapsinstrument (European Neighbourhood Instrument, ENI). Syftet med ENI är att främja fred, stabilitet och ekonomisk tillväxt i hela regionen genom att stödja politiska och ekonomiska reformer i de 16 partnerländerna. ENI har en total budget på ca 15,4 miljarder EUR för perioden 2014-2020.

Den bilaterala handeln visar en ökande tendens. Den svenska exporten till Vitryssland har de senaste åren uppgått till runt 1 000 miljoner SEK årligen, medan importen från Vitryssland legat kring 800 miljoner SEK, med vissa fluktuationer under enskilda år.

År 2000 öppnade Sverige ett honorärkonsulat i huvudstaden Minsk och i november 2003 utvidgades närvaron med ett sektionskontor, bemannat med en utsänd svensk diplomat. Regeringen fattade i december 2007 beslut om att uppgradera sektionskontoret till ambassad, vilket skedde 2008. I augusti 2012 försämrades relationerna med Vitryssland efter att Sveriges ambassadör inte fick sin ackreditering förlängd och tvingades lämna landet. Sedan juli 2013 har Sverige dock åter en diplomat ackrediterad i Minsk. Tills vidare gäller dock fortsatt att ansökan om visering till Sverige ska lämnas in vid Estlands ambassad i staden.

Vitryssland i dag

De politiska förhållandena i Vitryssland präglas av president Aleksander Lukasjenkas auktoritära maktutövning. Lukasjenka valdes till president 1994 på en missnöjesvåg efter Sovjetunionens sammanbrott, vid det hittills enda demokratiska valet i Vitrysslands historia. Situationen vad gäller demokrati och mänskliga rättigheter har därefter gradvis försämrats. En ytterligare tillbakagång skedde i samband med presidentvalet den 19 december 2010, som kritiserades av Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) och följdes av omfattande repression mot oppositionella och det civila samhället. Det råder stora brister vad gäller rättssäkerhet samt förenings-, press- och yttrandefrihet. Se även UD:s Rapport om de mänskliga rättigheterna i Vitryssland, under Externa länkar.

Vitryssland har ett nära ekonomiskt samarbete med Ryssland och Kazakstan inom ramen för en tullunion.

Kort historisk bakgrund

Vitrysslands historia går mycket längre tillbaka än till upprättandet av republiken Vitryssland 1991, även om landet tidigare endast existerat med nuvarande namn under en kort period, 1918-1919. Vitryssarna utgjorde en avsevärd andel av befolkningen i det litauiska storfurstendömet, som senare ingick union med det polska riket 1569. Det administrativa språket i storfurstendömet var en äldre variant av det vitryska språket.

Kontakterna med Skandinavien var utvecklade redan på vikingatiden. Under ett år, 1655-1656, efter den så kallade unionen i Kedainiai, beläget i dagens Litauen, var åtminstone teoretiskt en stor del av dagens Vitryssland i union med Sverige. Det ryska inflytandet i Vitryssland inleddes först efter Polens delning i slutet av 1700-talet.

Vitryssland har två officiella språk: vitryska och ryska. På många språk kallas landet för Belarus och det namnet används ibland också på svenska i mindre officiella sammanhang.