Vitryssland

UD:s reseinformation

Du hittar reseinformation om Vitryssland under Externa länkar.

Visum till Vitryssland

UD hanterar inte frågor om visum till Vitryssland. För information om visumregler kontakta Vitrysslands utrikesministerium, se Externa länkar. Där hittar du även en länk till Sveriges ambassad i Minsk vars hemsida uppdaterats med vissa upplysningar om visum till Vitryssland.

Sveriges förbindelser med Vitryssland

Sverige har goda handelsrelationer men ett begränsat politiskt förhållande med Vitryssland. Demokrati, öppenhet, yttrande- och organisationsfrihet, och respekt för den individuella friheten är viktiga frågor i dialogen med landet.

Vitryssland omfattas av EU:s Östliga partnerskap, som bland annat syftar till att stödja EU-närmande reformprocesser i landet, inklusive demokratisering och främjande av respekt för mänskliga rättigheter. I jämförelse med andra partnerländer är dock EU:s bilaterala relation till Vitryssland mindre utvecklad, till följd av att landet hittills inte levt upp till EU:s förväntningar avseende respekt för demokrati och mänskliga rättigheter. Av samma anledning saknar Vitryssland ett modernt kontraktuellt ramverk för samarbetet med EU. Inom partnerskapet är relationen med Vitryssland tills vidare koncentrerad till det multilaterala samarbetet, som bland annat innebär regelbundna möten mellan representanter från EU:s medlemsstater och partnerländerna.

EU:s och Sveriges politik gentemot Vitryssland har sin grund i ett tydligt ställningstagande för demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatlighet. Den bedrivs genom sanktioner och uttalanden, i kombination med en engagemangspolitik som syftar till att motverka en isolering av det vitryska folket. EU införde sanktioner 2004 som en reaktion mot valfusket i parlamentsvalet samma år och politiska försvinnanden. Sanktionerna suspenderades 2008 för att uppmuntra regimen att ta steg i demokratisk riktning ,men återinfördes och utvidgades efter det hårt kritiserade presidentvalet 2010 och den efterföljande repressionen. Ett av kraven EU ställer för en normalisering av förbindelserna är att Vitryssland friger de politiska fångarna i landet. Se även särskild information om gällande restriktiva åtgärder under Relaterat.

Sveriges reformsamarbete med Vitryssland styrs av en resultatstrategi för reformsamarbete med Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet för perioden 2014-2020. Strategin beräknas omfatta totalt ca 8 miljarder kronor och stödet till Vitryssland beräknas uppgå till ca 115 miljoner kronor/år. Syftet med reformsamarbetet är att bidra till ländernas närmande till EU genom stöd främst inriktat på att 1) öka ländernas ekonomiska integrering med EU och deras marknadsekonomiska utveckling 2) bidra till stärkt demokrati, ökad respekt för mänskliga rättigheter och en mer utvecklad rättsstat, samt 3) förbättrad miljö och begränsad klimatpåverkan. Det svenska stödet kommer fortsatt prioritera insatser inom jämställdhetsområdet. Stödet anpassas till respektive lands förutsättningar och utmaningar i EU-närmandet.

EU stödjer även Vitryssland genom EU:s grannskapsinstrument (European Neighbourhood Instrument, ENI). Syftet med ENI är att främja fred, stabilitet och ekonomisk tillväxt i hela regionen genom att stödja politiska och ekonomiska reformer i de 16 partnerländerna. ENI har en total budget på ca 15,4 miljarder EUR för perioden 2014-2020.

Den bilaterala handeln visar en ökande tendens. Den svenska exporten till Vitryssland har de senaste åren uppgått till runt 1 miljard SEK årligen, medan importen från Vitryssland legat kring 800 miljoner SEK, med vissa fluktuationer under enskilda år. Den svenska exporten utgörs främst av verkstadsprodukter medan viktiga importvaror från Vitryssland är jordförbättringsmedel och mineraloljeprodukter.

År 2000 öppnade Sverige ett honorärkonsulat i huvudstaden Minsk. Närvaron utvidgades 2003 med ett sektionskontor, och uppgraderades 2008 till ambassad. I augusti 2012 försämrades relationerna med Vitryssland efter att Sveriges ambassadör inte fick sin ackreditering förlängd och tvingades lämna landet. Sedan juli 2013 har Sverige dock åter en diplomat ackrediterad i Minsk. Tills vidare gäller dock fortsatt att ansökan om visering till Sverige ska lämnas in vid Estlands ambassad i Minsk.