Montenegro

Sveriges förbindelser med Montenegro

Sveriges ambassadör i Belgrad, Christer Asp, är sidoackrediterad till Montenegro. Sverige har ingen ambassad i Podgorica, men företräds av honorärkonsulat. Montenegro har ingen ambassad eller konsulat i Sverige, istället är ambassadören Miroslav 'epanovi baserad i Podgorica. Det finns en liten montenegrinsk diaspora i Sverige, som uppskattas till cirka 4 000 personer.

Sverige delar Montenegros strategiska målsättning att bli en medlem av den Europeiska unionen och stöder landet i den omfattande moderniserings- och demokratiseringsprocess som EU-närmandet innebär. Vid EU:s toppmöte i Thessaloniki 2003 gavs Montenegro och de andra länderna på Västra Balkan ett EU-perspektiv genom den så kallade stabiliserings- och associeringsprocessen (SAp). 2005 inleddes förhandlingar med Montenegro om ett stabiliserings- och associeringsavtal som trädde ikraft 2010. Montenegro lämnade in en ansökan om EU-medlemskap 2008 och kunde 2012 inleda anslutningsförhandlingar.

Inom Sveriges resultatstrategi för reformsamarbete med Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet, för perioden 2014-2020, ska utrymme finnas för regionala insatser i Montenegro. Strategin beräknas omfatta totalt ca 8 miljarder kronor. Syftet med reformsamarbetet är att bidra till ländernas närmande till EU.

Sverige bidrar även genom EU:s instrument för förmedlemsskapsstöd (Instrument for Pre-accession Assistance, IPA II) 2014-2020. IPA II förmedlar det finansiella stödet för genomförande av EU:s utvidgningspolitik. Stödet omfattar länderna på Västra Balkan och Turkiet. IPA II kommer att ha en total finansering på ca 11,7 miljarder EUR vilket i stort sett är oförändrat jämfört med tidigare finansiella period (IPA 2007-2013). Stödet ska främja ländernas fortsatta närmande till EU.

Flera svenska företag har representationskontor eller återförsäljare i Montenegro, bl.a. Husqvarna, Volvo Trucks, Volmont (Volvo Construction Equipment), Oriflame Kozmetika, Guardian Security (Securitas) och ESAB. Enligt Montenegros Handelskammare har svenska företag de senaste tio åren investerat runt 1 miljon EUR i landet. Enligt Kommerskollegium uppgick värdet av Sveriges export till Montenegro till 25 miljoner SEK totalt under 2013. Sveriges import från Montenegro var totalt 16 miljoner SEK samma år. Turismen från Sverige är blygsam i omfattning.