Budget för näringspolitiken

Riksdagens behandling av budgetpropositionen 2015

Regeringen lämnade sitt budgetförslag till riksdagen den 23 oktober 2014. Den 3 december röstade riksdagen ja till de borgerliga partiernas förslag om budgetramar och därmed gick regeringens förslag till budgetramar inte igenom.

I slutet av december 2014 sammanställde riksdagen alla beslut om statens budget för 2015. Därefter utfärdade regeringen regleringsbrev till myndigheterna. Regleringsbreven anger bland annat hur mycket pengar från statens budget myndigheterna får använda under året samt eventuella prioriteringar av verksamhetens inriktning för det kommande budgetåret.

Budgetproposition för 2015

I budgetpropositionen för 2015 föreslår regeringen 5,4 miljarder kronor för området näringspolitik.

Sänkta sjuklönekostnaderna för företagen

Regeringen vill stärka småföretagens skydd mot höga sjuklönekostnader. Regeringen föreslår därför att ersättningen för sjuklönekostnader differentieras genom att företagen delas in i fem storleksklasser utifrån sina totala lönesummor. Syftet är att lätta på de små företagens sjuklönebördor, vilket i förlängningen leder till att fler små företag vågar nyanställa.

Det nya skyddet beräknas kosta 360 miljoner kronor per år, vilket är ungefär 300 miljoner kronor mer än utgifterna för det befintliga högkostnadsskyddet.

Förstärkning av Almi

Regeringen föreslår ett ökat anslag till Almi Företagspartner med 130 miljoner kronor per år från och med 2015. Förstärkningen ger Almi möjlighet att utöka sin verksamhet med marknadskompletterande finansiering till företag i tidiga faser eller med tillväxtpotential.

En del av Almis ökade anslag ska användas för att ta tillvara utländska företagares kompetens och kontaktnät i sina forna hemländer.

Förändrad verksamhetsinriktning för Fouriertransform AB

Regeringen föreslår en förändrad verksamhetsinriktning för Fouriertransform AB. Bolaget får ett tydligare uppdrag som är riktat mot tidiga skeden och sektorer som har långa ledtider där det råder brist på privat kapital, till exempel livsvetenskap (Life Science) och miljöteknik.

En nyindustrialieringsstrategi tas fram

Regeringen avser att ta fram en strategi för nyindustrialisering i Sverige. Syftet är att skapa fler jobb och att Sverige ska bli världsledande när det gäller industriell produktion. Nyindustrialisering utgör en del av regeringens jobbstrategi för att skapa fler jobb och öka antalet arbetade timmar i ekonomin så mycket att Sverige når lägst arbetslöshet i EU år 2020. Strategin ska bland annat ha en inriktning mot högt kunskapsinnehåll i svenska produkter och tjänster, omfatta industrins tillgång till kompetens och forskningsresultat, kapital och förbättrade förutsättningar för innovation och produktion i Sverige. Industriforskningsinstituten kan här ha en betydelsefull roll och regeringen avser att stärka och samla sektorn ytterligare.

En samlad innovationspolitik

Det krävs ett helhetsperspektiv för att stärka det svenska innovationssystemet. Därför avser regeringen att inrätta ett innovationsråd som leds av statsministern. Rådet ska bestå av ansvariga ministrar i regeringen och företrädare för relevanta aktörer i samhället. Rådet ska stödja regeringens arbete med innovationsfrågor, bland annat ska särskilda samverkansprogram tas fram i syfte att ytterligare stärka samverkan inom strategiskt viktiga områden som klimatinnovationer och Life Science. En strategi för Life Science och en innovationsstrategi ska utvecklas.

Miljöteknik

Genom växande global efterfrågan på hållbara och resurseffektiva varor och tjänster skapas affärsmöjligheter för svenska företag. Insatser för utveckling och export av svensk miljöteknik prioriteras därför. Samordningen mellan dels statliga aktörer, dels mellan statliga och regionala aktörer ska stärkas. Utåtriktade och affärsnära insatser ska genomföras genom Sveriges export- och investeringsråd samt Tillväxtverket. Härigenom förbättras förutsättningarna för svenska miljöteknikföretag att nå nya marknader. En högnivåfunktion inom Regeringskansliet för miljöteknikfrämjande ska stödja berörda departements samarbete med strategiska länder och fungera som dörröppnare i utlandet för svenska aktörer samt utgöra en servicefunktion till Regeringskansliets internationella miljöteknikarbete. Regeringen föreslår därför att 25 miljoner kronor tillförs anslaget för dessa uppgifter under 2015.

Utgiftsområde

Näringspolitik är en del av utgiftsområde 24: Näringsliv