Näringspolitiken i statens budget

I budgetpropositionen 2014 föreslår regeringen 5,1 miljarder kronor för området näringslivspolitik.

Vårproposition 2014

Förslag om sänkta sjuklönekostnader för företagen

Under våren kommer ett förslag remitteras som innebär att högkostnadsskyddet för sjuklönekostnader blir mer träffsäkert för mindre företag. Avsikten är att förslaget ska träda ikraft den 1 januari 2015. Kostnaden för den nya ersättningen bedöms bli 360 miljoner kronor per år vilket är 300 miljoner kronor mer än dagens system.

Budgetproposition för 2014

Ett samlat och förstärkt upphandlingsstöd

Den statliga stöd- och informationsverksamheten om offentlig upphandling inklusive innovationsupphandling, samt miljö och sociala krav föreslås ingå i Konkurrensverkets verksamhet.

Regeringen gör bedömningen att stöd, information och vägledning om offentlig upphandling, inklusive innovationsupphandling, samt miljö- och social hänsyn, behöver koncentreras, förbättras och förstärkas.

Reformer på kapitalförsörjningsområdet

Regeringen kommer att inom ramen för det kommande regionalfondsprogrammet inrätta två nya riskkapitalfonder:

  • Fond med syfte att investera i nya och befintliga privata riskkapitalfonder. Fonden inrättas för att stärka utbudet av privat riskkapital för bolag i tidiga skeden och för att främja förekomsten av privata riskkapitalförvaltare.
  • Grön investeringsfond med inriktning på energi- och miljöteknik. Investeringar för att möta klimatutmaningen med minskade koldioxidutsläpp är ofta långsiktiga och kapitalkrävande vilket medför svårigheter att attrahera tillräckligt kapital i detta segment. Fonden ska stärka utbudet av riskkapital för finansiering av företag med affärsmodeller som bidrar till att minska utsläppen av koldioxid.

Översyn av högkostnadsskyddet mot sjuklönekostnader

Regeringen avser att se över konstruktionen av högkostnadsskyddet för sjuklönekostnader i syfte att förbättra småföretagens situation. I översynen ingår frågan att pröva möjligheten att differentiera högkostnadsskyddet utifrån företags storlek.

Regelförenkling

Regeringen har i budgetpropositionen för 2014 stärkt arbetet med att förenkla för företag genom en rad insatser:

  • För att påskynda och möjliggöra arbetet med att förenkla och minska företagens uppgiftslämnande satsar regeringen 52 miljoner kronor på framtagandet av ett uppgiftslämnarregister. Det innebär att företag ska kunna lämna de flesta uppgifter som myndigheterna kräver in vid ett tillfälle och till ett ställe.
  • Regeringen föreslår att Regelrådets verksamhet permanentas. Regelrådet fyller en viktig funktion i arbetet med att säkerställa att förslag till nya och ändrade regler noggrant utreds och granskas. Regelrådet bistår även regelgivare med råd och stöd i arbetet med konsekvensutredningar. Sammantaget bidrar Regelrådet till att säkerställa väl underbyggda beslut och ändamålsenliga och kostnadseffektiva regler.
  • Regeringen kommer att inleda en utvärdering av reformen En frivillig revision under första halvåret 2015 och då också överväga om revisionsplikten bör slopas för fler företag.
  • Regeringen föreslår att Bolagsverket får i uppdrag att ta fram en mall/blankett i syfte att underlätta för företag att göra rätt när de upprättar en årsredovisning.
  • För att stärka förenklingsarbetet på myndighetsnivå kommer regeringen precisera målen om service, minskade handläggningstider och bättre förståelse för företagens villkor till att omfatta fler myndigheter än i dag. I budgetpropositionen för 2013 redovisades sju mål för arbetet med att förenkla för företag. Målen kommer under 2014 att utvecklas och följas upp löpande.

Målsättningen med arbetet är att skapa en märkbar positiv förändring i företagens vardag. När det blir enklare att vara företagare sänks trösklarna för att fler ska våga ta steget och förverkliga sin dröm att starta företag. Det innebär även att de befintliga företagarna kan lägga sin tid på att utveckla sitt företag. Nya och växande företag är en grundläggande förutsättning för att skapa sysselsättning och ekonomisk tillväxt.

Ansvariga enheter

Enheten för marknad och konkurrens, enheten för forskning, innovation och näringsutveckling samt enheten för entreprenörskap tfn. 08-405 10 00.

Utgiftsområde

Näringspolitik är en del av utgiftsområde 24 - Näringsliv