Näringspolitik i statens budget

Två gånger per år redovisar regeringen sin inriktning för finanspolitiken samt föreslår hur statens pengar ska användas: på våren i form av en ekonomisk vårproposition och på hösten i form av en budgetproposition som är mer detaljerad med förslag över statens budget för det kommande året. Två gånger per år lämnar regeringen också en ändringsbudget som innehåller förslag till förändringar i statens budget för innevarande år.

Vårbudget 2015

Näringspolitisk offensiv i vårbudgeten

I vårbudgeten presenterar regeringen en näringspolitisk offensiv för stärkt konkurrenskraft och ökad export. Offensiven omfattar satsningar på 226 miljoner kronor redan 2015 och därefter minst 315 miljoner kronor årligen 2016-2019.

Den näringspolitiska offensiven är ytterligare ett tillskott i regeringens jobbstrategi där målet är att Sverige ska ha lägst arbetslöshet i EU senast 2020. Offensiven innebär satsningar inom tre områden:

  • Nya och växande företags finansiering
  • Stärkt innovationsklimat
  • Exportoffensiv

Nya och växande företags finansiering

Almi har en omfattande verksamhet runt om i landet som inkluderar rådgivning, lån och riskkapital. Regeringen vill underlätta för företag att få tillgång till finansiering och rådgivning och föreslår därför ett tillskott på 71 miljoner kronor till Almi 2015. Förstärkningen möjliggör för Almi att fortsatt prioritera och utöka sin verksamhet med marknadskompletterande finansiering till företag i tidiga faser eller med tillväxtpotential. En del av Almis ökade anslag 2015 ska användas till att förstärka Almis rådgivning riktad till personer med utländsk bakgrund.

Källa: Vårändringsbudgeteten 2015, UO 24

Stärkt innovationsklimat

Regeringen prioriterar arbetet att stärka innovationsklimatet och har därför inrättat ett nationellt innovationsråd. För att snabbt kunna genomföra förslag från innovationsrådet eller andra insatser som förbättrar konkurrenskraften föreslår regeringen att 50 miljoner kronor avsätts under 2015. För 2016-2019 bedöms utgifterna öka med 100 miljoner kronor per år. Innovationsrådet kommer att belysa områden som Life science, klimatförändringar, innovationsupphandlingar, it och olika typer av företagande.

Källa: Vårpropositionen och Vårändringsbudgeteten 2015, UO 24

Regeringens exportoffensiv

Regeringen vill stärka svenska företags export- och internationaliseringsmöjligheter med extra fokus på små- och medelstora företag och tillväxtmarknader. Syftet är att öka svensk export och attrahera utländska investeringar för att därmed öka sysselsättning och välfärd i Sverige. Som ett led i regeringens exportstrategi avsätts därför 75 miljoner kronor till bland annat ökad exportinformation till företag, inrättande av regionala exportcentra och stärkt stöd till företag som söker sig till tillväxtmarknader. Vidare utökas arbetet med att få svenska företag att delta i internationella upphandlingar. Likaså kommer resurser avsättas till investeringar som ökar tjänsteexporten. Hållbart företagande är en del i exportsatsningen varför CSR-centret i Kina vidareutvecklas. Pengarna kanaliseras genom bland annat Business Sweden, men alla offentliga aktörer på området förväntas delta i exportoffensiven.

För att tillvarata den svenska besöksnäringens exportpotential föreslår regeringen i vårbudgeten att 30 miljoner kronor tillförs VisitSweden AB för att marknadsföra Sverige som turistland utomlands. För 2016 och 2017 bedömer regeringen att ytterligare 20 miljoner kronor per år tillförs. Därmed får VisitSweden bland annat möjlighet att genomföra satsningar på nya tillväxtmarknader som Indien och Kina, öka marknadsföringen av hållbar natur- och ekoturism på landsbygden och genomföra insatser för att förlänga utländska besökares vistelse i Sverige.

Källa: Vårändringsbudgeten 2015, UO 24

Budgetproposition 2015

I budgetpropositionen för 2015 föreslår regeringen 5,4 miljarder kronor för området näringspolitik.

Sänkta sjuklönekostnaderna för företagen

Regeringen vill stärka småföretagens skydd mot höga sjuklönekostnader. Regeringen föreslår därför att ersättningen för sjuklönekostnader differentieras genom att företagen delas in i fem storleksklasser utifrån sina totala lönesummor. Syftet är att lätta på de små företagens sjuklönebördor, vilket i förlängningen leder till att fler små företag vågar nyanställa.

Det nya skyddet beräknas kosta 360 miljoner kronor per år, vilket är ungefär 300 miljoner kronor mer än utgifterna för det befintliga högkostnadsskyddet.

Förstärkning av Almi

Regeringen föreslår ett ökat anslag till Almi Företagspartner med 130 miljoner kronor per år från och med 2015. Förstärkningen ger Almi möjlighet att utöka sin verksamhet med marknadskompletterande finansiering till företag i tidiga faser eller med tillväxtpotential.

En del av Almis ökade anslag ska användas för att ta tillvara utländska företagares kompetens och kontaktnät i sina forna hemländer.

Förändrad verksamhetsinriktning för Fouriertransform AB

Regeringen föreslår en förändrad verksamhetsinriktning för Fouriertransform AB. Bolaget får ett tydligare uppdrag som är riktat mot tidiga skeden och sektorer som har långa ledtider där det råder brist på privat kapital, till exempel livsvetenskap (Life science) och miljöteknik.

En nyindustrialieringsstrategi tas fram

Regeringen avser att ta fram en strategi för nyindustrialisering i Sverige. Syftet är att skapa fler jobb och att Sverige ska bli världsledande när det gäller industriell produktion. Nyindustrialisering utgör en del av regeringens jobbstrategi för att skapa fler jobb och öka antalet arbetade timmar i ekonomin så mycket att Sverige når lägst arbetslöshet i EU år 2020. Strategin ska bland annat ha en inriktning mot högt kunskapsinnehåll i svenska produkter och tjänster, omfatta industrins tillgång till kompetens och forskningsresultat, kapital och förbättrade förutsättningar för innovation och produktion i Sverige. Industriforskningsinstituten kan här ha en betydelsefull roll och regeringen avser att stärka och samla sektorn ytterligare.

En samlad innovationspolitik

Det krävs ett helhetsperspektiv för att stärka det svenska innovationssystemet. Därför avser regeringen att inrätta ett innovationsråd som leds av statsministern. Rådet ska bestå av ansvariga ministrar i regeringen och företrädare för relevanta aktörer i samhället. Rådet ska stödja regeringens arbete med innovationsfrågor, bland annat ska särskilda samverkansprogram tas fram i syfte att ytterligare stärka samverkan inom strategiskt viktiga områden som klimatinnovationer och Life science. En strategi för Life science och en innovationsstrategi ska utvecklas.

Miljöteknik

Genom växande global efterfrågan på hållbara och resurseffektiva varor och tjänster skapas affärsmöjligheter för svenska företag. Insatser för utveckling och export av svensk miljöteknik prioriteras därför. Samordningen mellan dels statliga aktörer, dels mellan statliga och regionala aktörer ska stärkas. Utåtriktade och affärsnära insatser ska genomföras genom Sveriges export- och investeringsråd samt Tillväxtverket. Härigenom förbättras förutsättningarna för svenska miljöteknikföretag att nå nya marknader. En högnivåfunktion inom Regeringskansliet för miljöteknikfrämjande ska stödja berörda departements samarbete med strategiska länder och fungera som dörröppnare i utlandet för svenska aktörer samt utgöra en servicefunktion till Regeringskansliets internationella miljöteknikarbete. Regeringen föreslår därför att 25 miljoner kronor tillförs anslaget för dessa uppgifter under 2015.

Riksdagens behandling av budgetproposition 2015

Regeringen lämnade sitt budgetförslag till riksdagen den 23 oktober 2014. Den 3 december röstade riksdagen ja till de borgerliga partiernas förslag om budgetramar och därmed gick regeringens förslag till budgetramar inte igenom.

I slutet av december 2014 sammanställde riksdagen alla beslut om statens budget för 2015. Därefter utfärdade regeringen regleringsbrev till myndigheterna. Regleringsbreven anger bland annat hur mycket pengar från statens budget myndigheterna får använda under året samt eventuella prioriteringar av verksamhetens inriktning för det kommande budgetåret.

Utgiftsområde

Näringspolitik är en del av utgiftsområde 24: Näringsliv