Organisationer

 • ALMI Företagspartner AB

  ALMI finns i alla svenska län och har till uppdrag att främja utvecklingen av mindre företag och se till att fler företag startas. I januari 2013 gick Almi Företagspartner AB och Innovationsbron AB samman. Detta innebär att Almis erbjudande med rådgivning, lån och riskkapital breddas. Från tidigare Innovationsbron tillkommer såddkapital, dvs riskkapital i mycket tidiga skeden för tillväxtföretag samt Inkubation, som finansierar och kvalitetssäkrar Sveriges inkubatorer. De tjänster som tidigare fanns i Innovationsbron får nu större möjlighet att nå ut i och med att den blir tillgänglig via Almis alla fyrtio kontor över hela landet.

 • Forum för småföretagsforskning, FSF

  Forum för småföretagsforskning är en stiftelse med uppdrag att bygga nätverk mellan forskare vid olika universitet och högskolor inom entreprenörskaps- och småföretagsområdet.

 • Industrifonden

  Industrifonden erbjuder tillväxtkapital, kompetens och nätverk till svenska framtidsföretag. Industrifonden investerar i små och medelstora företag i de flesta branscher och har flera olika finansieringsformer, från rena projektlån till ägarkapital.

 • Stiftelsen Svensk Industridesign, SVID

  Stiftelsen Svensk Industridesign arbetar för att förmedla och fördjupa kunskaper om industriell design till det svenska näringslivet. SVID arbetar inom två områden; kontakt och rådgivning som syftar till att ge praktisk vägledning i frågor om industridesign och forskningsinsatser, samt öka kunskaperna om industridesign i strategiska yrkesgrupper.

 • ESBRI, Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning

  ESBRI är ett fristående forskningsinstitut med målsättningen att öka kunskapen om och förståelsen för entreprenörskapets och småföretagandets villkor.

 • Svenskt Näringsliv

  Svenskt Näringsliv företräder cirka 55.000 små, medelstora och stora företag. Svenskt Näringsliv verkar för att öka förståelsen för företagens verklighet och för att företag i Sverige ska ha bästa möjliga villkor för att verka och växa.

 • Företagarna

  Företagarna är en näringslivsorganisation som företräder 55.000 direktanslutna företag och 21 branschförbund. Företagarna finns på 21 olika platser i Sverige. Organisationen arbetar med att driva företagarfrågor mot politiker, tjänstemän och andra beslutsfattare.

 • Näringslivets regelnämnd

  Näringslivets regelnämnd till uppgift att verka för att regler som berör företagen är få, enkla och stabila, samt att begränsa myndigheternas uppgiftskrav på företagen.

 • Industriella utvecklingscentra, IUC

  Industriella utvecklingscentra, IUC, bedriver lokal och regional företagsutveckling. Nätverket utgörs av 20 självständigt agerande aktiebolag som ägs av små och medelstora företag, stora företag och andra aktörer (banker, kommuner, fack m.fl.).

 • Internationella företagarföreningen i Sverige, IFS

  Internationella företagarföreningen i Sverige, IFS ger råd till invandrare som till starta eget företag.

 • Ung Företagsamhet

  Ung Företagsamhet är en rikstäckande organisation med 24 regionala föreningar och ett förbundskansli med säte i Stockholm. De regionala föreningarna har alla ett bemannat kontor och en regional styrelse.

 • Open for business

  Open for Business vänder sig till ungdomar och hjälper till med idéutveckling och tankar kring framtiden för unga entreprenörer. Open for business är ett internationellt koncept och finns på sex platser i Sverige.

 • Snilleblixtarna

  Snilleblixtarna stimulerar barns kreativitet, initiativförmåga och självtillit genom att barnen självständigt får lösa ett problem som de stött på i sin vardag. Snilleblixtarna riktar sig i första hand till barn i lågstadieåldern.

 • Drivhuset

  Drivhuset finns på nio studieorter i Sverige och arbetar med att främja kreativitet och därigenom stimulera till entreprenörskap hos studenter.

 • NyföretagarCentrum

  NyföretagarCentrum Sverige (Stiftelsen Svenska Jobs and Society) är en stiftelse som främjar nyföretagande och entreprenörskap. NyföretagarCentrum erbjuder kostnadsfri rådgivning till alla som vill starta eget företag.