Ny bibliotekslag

Den 1 januari 2014 trädde en ny bibliotekslag (2013:801) i kraft som ersätter tidigare bibliotekslag (1996:1596). Lagen gäller både för de kommunala folkbiblioteken och för andra offentliga bibliotek.

Bibliotekens betydelse för det demokratiska samhällets utveckling och deras roll för kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning ligger till grund för den nya lagen. I lagen finns också en bestämmelse om avgiftsfri tillgång till elektronisk litteratur.

Vad omfattar den nya lagen?

I lagen anges grunden för verksamheten inom det allmänna biblioteksväsendet och vilka bibliotek som ingår i det allmänna biblioteksväsendet.

Till det allmänna biblioteksväsendet räknas bland annat de kommunala folkbiblioteken, skolbiblioteken, landstingens regionala biblioteksverksamhet och statliga bibliotek som Kungl. biblioteket.

Kunskapsförmedling, fri åsiktsbildning och litteratur

I den nya bibliotekslagen anges vad som ska vara det allmänna biblioteksväsendets huvudsakliga syfte. I lagen sägs att biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning.

Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska även främja litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt. Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla.

Tydligare ansvarsfördelning

Ansvarsfördelningen mellan olika bibliotekshuvudmän
inom det allmänna biblioteksväsendet görs
tydligare i den nya lagen.

Bland annat innebär det att:

  • kommunerna ansvarar för folkbibliotek och vissa skolbibliotek,
  • staten ansvarar för högskolebibliotek och till exempel lånecentraler,
  • om ett kommunalt eller statligt bibliotek drivs på entreprenad, ansvarar huvudmannen, det vill säga kommunen eller staten, för att entreprenören följer lagen,
  • kommuner och landsting ska anta planer för sin biblioteksverksamhet.

Folkbibliotek för alla

Enligt lagen ska varje kommun ha folkbibliotek.

Folkbibliotekens uppdrag är att:

  • vara tillgängliga för alla och anpassade till användarnas behov,
  • särskilt främja läsning och tillgång till litteratur,
  • ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar för att främja deras språkutveckling och stimulera till läsning.

Grundläggande kvalitetskrav införs när det gäller folkbibliotekens utbud av medier och tjänster - det ska präglas av allsidighet och kvalitet.

Avgiftsfria lån vid folkbiblioteken

Bestämmelserna om avgiftsfrihet vid folkbiblioteken utvidgas. Bestämmelserna i den nya lagen innebär att allmänheten avgiftsfritt ska få låna litteratur oavsett publiceringsform, det vill säga oavsett om den tillhandahålls i fysisk form eller digitalt som till exempel e-böcker.

Enligt den nya bibliotekslagen ska folkbiblioteken också främja kunskapen om hur informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet.

Utvidgat ansvar för vissa grupper

Bibliotekens uppdrag att ägna särskild uppmärksamhet
åt vissa prioriterade grupper förtydligas och utvidgas till hela det allmänna biblioteksväsendet.

Enligt den tidigare bibliotekslagen gällde bestämmelserna
bara för folkbiblioteken.

De prioriterade grupperna i den nya lagen är:

  • personer med funktionsnedsättning,
  • personer med annat modersmål än svenska,
  • nationella minoriteter.

Det innebär att det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild uppmärksamhet åt personer med funktionsnedsättning, bland annat genom att utifrån deras olika behov och förutsättningar erbjuda litteratur och tekniska hjälpmedel. De ska också ägna särskild uppmärksamhet åt de nationella minoriteterna och personer som har annat modersmål än svenska, bland annat genom att erbjuda litteratur på relevanta språk och på lättläst svenska.

Samverkan mellan bibliotek

Alla, oavsett bostadsort, ska ha tillgång till landets samlade biblioteksresurser. För att uppnå målet ska bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet samverka genom att avgiftsfritt ställa litteratur ur de egna samlingarna till varandras förfogande. På så vis underlättas fjärrlån och användare i hela landet kan få tillgång till den litteratur de söker. Det är däremot frivilligt för de kommunala folk- och skolbiblioteken att ställa litteratur till andra biblioteks förfogande.

Nationell överblick och samverkan

I den nya bibliotekslagen anges att en myndighet som regeringen utser ska ha nationell överblick över och främja samverkan inom det allmänna biblioteksväsendet. Den myndighet som avses är Kungl. biblioteket och genom bestämmelserna lagregleras det uppdrag som Kungl. biblioteket i dag har enligt sin instruktion. Myndigheten ska också tillsammans med de regionala biblioteksverksamheterna och kommunerna följa upp hur de biblioteksplaner som antagits har utformats och hur de används.