Hälsa, vård och strukturell diskriminering

SOU 2006:78

Utgiven:
18 augusti 2006

Typ:
Statens offentliga utredningar (SOU)

Avsändare:
Kulturdepartementet

Utredningen om makt, integration och strukturell diskriminering

Sammanfattning

Hälsa, vård och strukturell diskriminering är den sista rapporten från utredningen om makt, integration och strukturell diskriminering.

Denna rapport är i form av en antologi och behandlar den strukturella diskrimineringens inverkan på hälsotillstånd samt tillgång till en adekvat hälso- och sjukvård för personer med utländsk bakgrund. Antologins olika bidrag ger viktiga insikter om hur den strukturella diskrimineringen tar sig uttryck och om dess konsekvenser.

Kommittédirektiv (0 st)
 
SOU, Ds m.m. (0 st)
Lagrådsremiss (0 st)
Proposition (0 st)
Utskottsbetänkanden
Riksdagsbeslut
Lagar (SFS)