Genetiskt modifierade organismer (GMO)

En genetisk modifierad organism (GMO) kan användas inom till exempel forskning och inom jordbruks- och livsmedelsproduktion. All GMO ska märkas för att konsumenterna ska kunna göra ett fritt val. Den svenska hållningen är inte för eller emot GMO-tekniken, utan anser att varje GMO måste bedömas från fall till fall.

GMO regleras inom EU av gemensam lagstiftning som alla medlemsstater måste följa. Lagstiftningens syfte är att skydda människors och djurs hälsa samt miljön. Syftet är också att säkerställa konsumentens valfrihet och att etiska hänsyn tas när man använder GMO. Lagstiftningen kräver att möjliga miljö- och hälsorisker ska analyseras och att konsekvenserna av eventuella skador ska värderas före tillstånd får ges. All GMO är förbjuden till dess att den bevisats vara säker för kommersiell odling och blivit godkänd.

Den svenska synen på GMO

Den svenska hållningen är inte för eller emot GMO som teknik, utan anser att varje GMO ska bedömas för sig från fall till fall efter sina särskilda egenskaper, vilket inkluderar eventuell påverkan på miljön. Dessa ställningstaganden grundas på vetenskapliga och etiska bedömningar samt utgår från försiktighetsprincipen.

Försiktighetsprincipen

Försiktighetsprincipen lades fram av Europeiska Kommissionen år 2000. Den innebär att en GMO inte ska släppas på marknaden om:

  • vetenskapliga belägg är ofullständiga eller osäkra.
  • en preliminär vetenskaplig bedömning ger vid handen att det finns fara för möjliga effekter på miljö samt människors, djurs och växters hälsa.

GMO ska märkas

Sverige godkänner bara GMO som är lika säkra som sina konventionella motsvarigheter. All GMO ska märkas för att tillförsäkra konsumenter och lantbrukare ett fritt val. Beslutsprocessen om GMO ska vara transparent och så öppen det går med hänsyn till de bestämmelser som finns.