Radio och tv i allmänhetens tjänst

Den grundläggande tanken bakom radio och tv i allmänhetens tjänst (public service) är att alla medborgare ska få tillgång till ett brett och mångsidigt tv- och radioutbud av hög kvalitet i alla genrer. Programverksamheten i de tre självständiga programföretagen Sveriges Radio AB (SR), Sveriges Television AB (SVT) och Sveriges Utbildningsradio AB (UR) bedrivs i enlighet med de generella riktlinjer som finns i bolagens sändningstillstånd och anslagsvillkor.

En mediemarknad med många fria och självständiga aktörer, tydliga spelregler och sund konkurrens ger goda förutsättningar för fri åsiktsbildning, fritt utbyte av idéer och reella möjligheter att granska makthavare.En betydelsefull uppgift för mediepolitiken är att skapa goda förutsättningar för dessa aktörer att etablera sig och utvecklas på mediemarknaden.

För att säkerställa ett varierat utbud på medieområdet behövs också en stark och oberoende radio och tv i allmänhetens tjänst med ett tydligt uppdrag - att erbjuda ett brett programutbud som är tillgängligt för alla, som speglar mångfalden i hela landet och som kännetecknas av god kvalitet, allsidighet och relevans.

Det väsentliga är att publiken kan erbjudas ett högkvalitativt programutbud som präglas av självständighet, opartiskhet och saklighet.

Riksdagsbeslut om villkor och riktlinjer för tillståndsperioden 2014-2019

prop Bildning och tillgänglighet - radio och tv i allmänhetens tjänst 214-2019

Den 21 november 2013 beslutade riksdagen om vilka villkor och riktlinjer som ska gälla för SR, SVT och UR under kommande tillståndsperiod 2014-2019. Beslutet fattades mot bakgrunden av propositionen Bildning och tillgänglighet - radio och tv i allmänhetens tjänst 2014-2019 (prop. 2012/13:164) som överlämnades till riksdagen den 19 juni 2013.

Beslutet om sändningstillstånd och anslagsvillkor trädde i kraft och började gälla den 1 januari 2014.

Finansiering med radio- och tv-avgiften

Programföretagens verksamhet finansieras med medel från radio- och tv-avgift. Alla som innehar en tv-mottagare är enligt lagen (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst, skyldiga att betala radio- och tv-avgift.

Riksdagen beslutar om radio- och tv-avgiftens storlek liksom om den årliga medelstilldelningen till de tre programföretagen. Radiotjänst i Kiruna AB har i uppdrag att ta in avgifterna och förvalta medlen.