Från och med
 -
Till och med
Visar 11-20 av de 803 senaste notiserna
Förvarsministern fick en genomgång av de säkerhetsarrangemang som finns i samband med inpassering till kraftverkets område. Bland annat finns en luftsluss som kan detektera spår av sprängämnen. Foto: Marcus Björkman / Regeringskansliet

Säkerhetsfrågor i fokus under besök på Forsmark

Försvarsminister Karin Enström besökte Forsmarks kärnkraftverk den 21 mars och fick information om kraftverkets yttre skydd och hur företaget samverkar med det övriga samhället kring krisberedskap.

Regeringen har i det förebyggande arbetet rörande kärnkraftsolyckor bland annat gett Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Strålsäkerhets-myndigheten och berörda länsstyrelser i uppdrag att dels ta fram förslag till en nationell beredskapsplan för hanterandet av en kärnteknisk olycka och dels handlingsplan med åtgärder för förbättringar av beredskapen för radiologiska och nukleära händelser. Regeringen har även tillsatt en intern utredare för att titta på förmågan att möta antagonistiska hot.

- Att stärka robustheten vid svenska kärnkraftverk är en prioriterad och angelägen fråga för regeringen, säger försvarsminister Karin Enström.

Foto: Marcus Björkman / Regeringskansliet

Mpower-tjejer träffade försvarsministern i Älvkarleö

Den 21 mars besökte försvarsminister Karin Enström Svenska Lottakårens och Fryshusets gemensamma projekt Mpower vid ett utbildningstillfälle på Älvkarleö herrgård i norra Uppland.
Karin Enström berättade om den svenska krisberedskapen och försvarspolitiken och fick också en redovisning av kontakt med krisberedskapsfunktioner runt om i landet.

Karin Enström och den norska försvarministern Ine Eriksen Söreide får en orientering om läget av den svenska brigadchefen Lars Karlsson. Foto: Försvarsmakten

Karin Enström besökte övning i Norge

Försvarsminister Karin Enström besökte i helgen den pågående norska vinterövningen Cold Response i Nordnorge. I övningen deltar 16 000 soldater från 16 länder, varav 1 400 soldater är svenska. Sverige har under övningen ansvaret att leda en multinationell brigad.
Övningen avslutas den 21 mars och är den största övning som Försvarsmakten deltar i 2014.

- Övningar som Cold Response är viktiga för att bibehålla och utveckla den svenska försvarsförmågan. De svenska förbanden och ledningen av den multinationella brigaden har också imponerat under övningen, säger Karin Enström.

Proposition om sprängämnesprekursorer och redovisning av krisberedskapens utveckling överlämnad till riksdagen

Regeringen har i dag överlämnat propositionen Lag om sprängämnesprekursorer och redovisning av krisberedskapens utveckling till riksdagen. Propositionen består av två delar. En del handlar om en stärkt sprängämnessäkerhet och den andra delen är en redovisning av den svenska krisberedskapens utveckling.

Foto: Marcus Björkman / Regeringskansliet Foto: Marcus Björkman / Regeringskansliet

Försvarsministern besökte FOI:s testanläggning i Grindsjön

Försvarsminister Karin Enström besökte den 12 mars Totalförsvarets forskningsinstituts (FOI) anläggning vid Grindsjön söder om Stockholm. Vid anläggningen finns Sveriges nationella expertis när det gäller explosivämnen och vapenverkan.

Karin Enström fick en presentation av verksamheten och en demonstration av kraften i sprängämnen gjorda av kemiska produkter som finns på marknaden. Regeringens lagförslag om sprängämnesprekursorer ska begränsa möjligheterna att tillverka denna typ av hemmagjorda bomber.

Foto: Marcus Björkman / Regeringskansliet

Erfarenheter från stormen Ivar och besök på räddningsskola

Försvarsministern deltog den 6 mars på ett erfarenhetsseminarium på länsstyrelsen i Härnösand med anledning av hanteringen av stormen Ivar som drabbade Västernorrland i december 2013. I samband med seminariet besökte försvarsministern också räddningsskolan på Sandö.

Karin Enström tillsammans med sina norska och finska kolleger Ine Eriksen Söreide och Carl Haglund. Foto: Sara Norrevik / Regeringskansliet

Nordiska ministrar diskuterade försvarssamarbete

Försvarsminister Karin Enström talade den 7 mars på seminariet "Var går gränserna för nordiskt försvarssamarbete?" på Hanaholmen utanför Helsingfors. Med på konferensen var också de finska och norska försvarsministrarna, Carl Haglund och Ine Eriksen Söreide.

Ny lag om beslut i särskilda regeringsärenden (SRÄ)

Regeringen föreslår i en proposition i dag att lagen om handläggningen av vissa regeringsärenden, den så kallade SRÄ-lagen, ska ersättas av en ny och moderniserad lag.

Regeringsärenden ska som huvudregel avgöras kollektivt av regeringen vid regeringssammanträden. Enligt en bestämmelse i regeringsformen finns dock ett undantag för regeringsärenden som gäller verkställighet inom försvarsmakten av författningar eller särskilda regeringsbeslut. Sådana ärenden kan i stället avgöras av ett statsråd, under statsministerns överinseende. Den lag som anger i vilka ärenden som beslut kan fattas på detta förenklade sätt är SRÄ-lagen. Samtliga ärenden tillhör idag Försvarsdepartementet varför beslut enligt lagen fattas av försvarsministern.

Eftersom beslut enligt SRÄ-lagen utgör ett undantag från en grundläggande huvudprincip är det viktigt att lagen är uppdaterad och tydlig. Regeringens förslag till en ny lag möter dessa behov.

Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 september 2014.

Foto: Sara Norrevik / Försvarsdepartementet

Gemensamma militära insatser diskuterades på EU:s försvarsministermöte i Aten

Karin Enström deltog den 20-21 februari i EU:s försvarsministermöte i Aten. Vid mötet diskuterades EU-gemensamma militära insatser och utvecklingen i Centralafrikanska republiken.

- Vi har talat om hur vi stärker EU:s förmåga att agera och hantera kriser. EU har en unik förmåga att kombinera civila och militära insatser i en samlad ansats, säger försvarsminister Karin Enström.

Försvarsministern fick en genomgång av verksamheten av chefen för Marinbasen liksom skol- och flottiljchefer. Försvarsministern fick en genomgång av verksamheten av chefen för Marinbasen tillsammans med skol- och flottiljchefer. Foto: Marcus Björkman / Försvarsdepartementet

Försvarsministern på marinbasen och varvet i Karlskrona

Den 18 februari besökte försvarsminister Karin Enström marinbasen i Karlskrona för att informera sig om marinbasens verksamhet och träffa kadetter som just nu utbildas på Sjöstridsskolan.

Försvarsministern besökte också varvet i Karlskrona för att tala med ledning och representanter för de anställda om statusen i beställningen av nya ubåtar till flottan.