Från och med
 -
Till och med
Visar 11-20 av de 845 senaste notiserna
Foto: Marcus Björkman / Regeringskansliet

Regeringen ger ytterligare anslag för insatser och efterarbete med anledning av skogsbranden

Regeringen har fattat beslut om att avsätta ytterligare 50 miljoner kronor till Länsstyrelsen i Västmanland för att bistå i efterarbetet i brandområdet i Västmanland efter att den akuta släckningsfasen är avslutad. Detta presenterades av försvarsminister Karin Enström och civilminister Stefan Attefall under en pressträff den 14 augusti.

Regeringen ger även 10 miljoner kronor till länsstyrelsen för att täcka kostnader som uppstått hos myndigheten i samband med branden.

För att underlätta de berörda kommunernas hantering av brandens följder har regeringen även säkerställt att varje drabbad kommun nu direkt kommer att få utbetalat ett engångsbelopp på vardera 2 miljoner av de sammanlagda 50 miljoner kronorna som tidigare aviserats. Övriga resurser kommer att betalas ut efter ansökan från kommunerna.

Regeringen har dessutom beslutat om direktiven till utredningen som ska utvärdera hanteringen av branden och föreslå förbättringar i Sveriges krisberedskap.

Foto: Peter Linder / Regeringskansliet

Karin Enström besökte militära ledningen för Försvarsmaktens släckningsarbete

Försvarsminister Karin Enström besökte den 13 augusti Militärregion Mitt (MRM) i Kungsängen utanför Stockholm. Enström träffade personal och chefer vid den regionala staben som har lett Försvarsmaktens insatser vid släckningen av skogsbranden i Västmanland.

Försvarsminister Karin Enström, landsbygdsminister Eskil Erlandsson och finansmarknadsminister Peter Norman. Foto: Martina Huber / Regeringskansliet

Regeringen skjuter till 300 miljoner till drabbade kommuner

Vid en pressträff idag meddelade försvarsminister Karin Enström, landsbygdsminister Eskil Erlandsson och finansmarknadsminister Peter Norman att regeringen idag enats om att tillföra medel till kommunerna som är drabbade av den stora skogsbranden i Västmanland samt vidta ett antal ytterligare åtgärder.
- Vi skjuter nu till medel för att underlätta kommunernas hantering av branden och dess följder, säger försvarsminister Karin Enström.

Skogsbranden i Västmanland

Ett stort område i Salatrakten i Västmanland är sedan den 31 juli drabbat av skogsbrand. Branden är fortfarande inte under kontroll och läget är allvarligt.

Länsstyrelsen i Västmanland har räddningstjänstansvaret för insatsen där räddningstjänster från flera län, personal
från Försvarmakten, Kustbevakningen, Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap (MSB) liksom andra berörda myndigheter och frivilliga medverkar. Även flyg- och helikopterresurser från Frankrike, Italien och Norge stödjer insatsen.

Regeringen följer noga utvecklingen. Försvarminister Karin Enström och landsbygdsminister
Eskil Erlandsson besökte det drabbade området den 5 augusti. Statsminister Fredrik Reinfeldt besökte området den 7 augusti.

Uppdaterad information finns på Krisinformation.se

Karin Enström i Prideparad

I årets Prideparad tågade försvarsminister Karin Enström sida vid sida med ÖB och Försvarsmakten. Genom sin närvaro markerar försvarsministern stöd för HBT-rörelsen och avståndstagande från intolerans.

- Jag vill visa att HBTQ-rörelsen har mitt fulla stöd. Att gå i pridetåget tillsammans med personal i Försvarsmakten för en så grundläggande fråga gör mig stolt. Försvarsmakten har under flera år jobbat med att främja tolerans och inkludering av HBT-kollegor. Men även om mycket har förbättrats, är det för tidigt att luta sig tillbaka och vara nöjd, säger Karin Enström.

HBT-möte på Försvarsdepartementet


I Sverige har utvecklingen länge gått i rätt riktning, medan det ser annorlunda ut i större delen av vår omvärld. Därför jobbar försvarsmakterna över nationsgränserna i olika forum för att sprida kunskap och bistå varandra i utvecklingen. Ett sådant forum är Natos arbetsgrupp för HBT-frågor, som i veckan bjöds in till departementet av Karin Enström.
Försvarsminister Karin Enström presenterade två regeringsuppdrag för ökad samverkan inom det marina området vid regeringens sommarfika i Rosenbad. Försvarsminister Karin Enström presenterade två regeringsuppdrag för ökad samverkan inom det marina området vid regeringens sommarfika i Rosenbad. Foto: Mikael Kiesbye / Regeringskansliet

Ökad samverkan inom det marina området

Regeringen har idag gett Försvarsmakten och Kustbevakningen i uppdrag att senast den 19 december 2014 tillsammans redovisa hur samverkan mellan myndigheterna avseende övervakning av sjöterritoriet samt sjörörlig logistik skulle kunna utvecklas i syfte att uppnå ett effektivare resursutnyttjande.

Regeringen har idag också gett Försvarsmakten, Kustbevakningen och Sjöfartsverket i uppdrag att senast den 19 december 2014 redovisa förutsättningarna för hur samverkan mellan myndigheterna kan utvecklas inom området rederi- och varvsverksamhet samt isbrytning i svenska farvatten.

Regeringen arbetar för en ökad samverkan inom det marina området och gav strax innan jul i uppdrag åt Försvarsmakten, Kustbevakningen, Sjöfartsverket och Trafikverket att utveckla samarbetet på infrastrukturområdet. Regeringen vill att sjöverkande myndigheter ökar sin samverkan för att uppnå ett mer effektivt nyttjande av resurser där bland annat fartyg och flygplan kommer till än större nytta.

- Havet, skärgården och sjöfarten är viktig för samhället och trafikflödena ökar stadigt på Östersjön. Att fördjupa myndigheternas samverkan ytterligare ökar den operativa effekten av våra resurser, säger försvarsminister Karin Enström.

Försvarsminister Karin Enström besöker Kustbevakningens station vid Furusundsleden i Stockholms skärgård. Foto: Johnny Söderberg / Kustbevakningen

Försvarsministern gör verksamhetsbesök i Stockholms skärgård

Försvarsminister Karin Enström besökte under tisdagen den 8 juli Kustbevakningens kuststation i Furusund. Kustbevakningens station ligger strategiskt placerad vid Furusundsleden som är en av de mest trafikerade farlederna in mot Stockholm. Vid sitt besök fick Karin Enström följa med ett av kuststationens övervakningsfartyg, KBV 315, på en tur i verksamhetsområdet i Stockholms norra skärgård.

Under veckan gör Karin Enström också flera andra skärgårdsbesök. Onsdagen den 9 juli besöker hon Sjöpolisen på Utö och Sjövärnskåren på Märsgarn. Vid besöket på Sjövärnskåren träffar Karin Enström bland andra elever ur deras sommarkurser och får information om Sjövärnskårens ungdomsverksamhet. Sjövärnskåren erbjuder verksamhet för unga mellan 15 och 20 år och sommarskolorna genomförs på fyra olika öar i landet, bland annat Märsgarn i Stockholms skärgård. Syftet med sommarkurserna är att väcka intresse för en framtid som anställd inom försvaret.

Veckans skärgårdsbesök avslutas på Sjöräddningssällskapet i Nynäshamn torsdagen den 10 juli. Sjöräddningssällskapet är en ideell förening vars uppgift är att rädda liv till sjöss. Vid Sjöräddningssällskapet i Nynäshamn träffar försvarsministern några av de frivilliga som hjälper nödställda i Stockholms södra skärgård.

- Vi är många som har nytta och glädje av de myndigheter och frivilliga krafter som håller vår skärgård trygg och säker. Det finns en stor kompetens och professionalism hos personal och frivilliga som jag uppskattar, säger försvarsminister Karin Enström.

Foto: Roland Pellegrino / Franska försvarsministeriet

Karin Enström mötte Frankrikes försvarsminister

Försvarsminister Karin Enström träffade den 26 juni den franske försvarsministern Jean-Yves Le Drian i Paris. På agendan fanns bland annat den fortsatt oroliga utvecklingen i Ukraina och Rysslands agerande samt de EU- och FN-insatser i Mali som Sverige bidrar till.

- Sverige och Frankrike har genom åren haft ett mycket gott samarbete inom försvars- och säkerhetspolitiken, inte minst inom EU:s internationella insatser. Sverige kommer att bidra med ett truppbidrag till FN-insatsen i Mali, Minusma, från och med i höst, där Frankrike redan verkar, säger Karin Enström.

I samband med Nordic Battlegroup NBG15 som Sverige kommer att leda under första halvåret 2015 kommer Frankrike att ge stöd i form av ett operativt högkvarter till stridsgruppen.

Finska och svenska flaggor Foto: Försvarsmakten

Regeringen uppdrar åt Försvarsmakten att undersöka svensk-finska samarbeten

Regeringen beslutade den 19 juni 2014 att uppdra åt Försvarmakten att undersöka möjligheterna för ett fördjupat försvarssamarbete mellan de svenska och finska försvarsmakterna. Den 6 maj träffades den svenska och den finske försvarsministern i Helsingfors för att underteckna en gemensam handlingsplan för hur länderna ska utveckla det försvarspolitiska samarbetet. Beslutet den 19 juni utgör den formella styrningen till Försvarsmakten att genomföra uppdraget i handlingsplanen.

Handlingsplanen handlar om hur länderna ska utveckla det försvarspolitiska samarbetet och syftet är att stärka säkerheten och den militära förmågan i respektive land.

Försvarsmakten ska till den 31 januari 2015 redogöra för hur handlingsplanen kan genomföras. En delrapportering ska ske i oktober innevarande år.


Karin Enström och estlands förvarsminister Sven Mikser vid hedersvakten Foto: Marcus Björkman / Regeringskansliet

Karin Enström tog emot Estlands försvarsminister Sven Mikser

Försvarsminister Karin Enström träffade den 19 juni sin estniske kollega Sven Mikser på Karlbergs slott.
Under mötet diskuterades utvecklingen i Ukraina och Rysslands agerande, gemensam övningsverksamhet i och över Östersjön, bland annat Baltops och Open Spirit. På agendan fanns också det nordiskt-baltiska samarbetet och samarbeten vid internationella insatser.

- Sverige och Estland har goda relationer och det finns många samarbetsområden mellan våra försvar. Att utbyta erfarenheter om det säkerhetspolitiska läget i närområdet är värdefullt för att hantera gemensamma utmaningar, säger Karin Enström.