Från och med
 -
Till och med
Visar 41-50 av de 803 senaste notiserna
Foto: Mikael Kiesbye/Försvarsdepartementet

Försvarsministern deltog i medaljceremoni för FS 25

Fredagen den 13 december höll Amfibieregementet en medaljceremoni för den svenska styrkan FS 25 som återvänt från Afghanistan. Försvarsminister Karin Enström deltog vid ceremonin som hölls i Kungliga Tennishallen i Stockholm. Försvarsministern har tidigare träffat FS 25 under insatsen när hon besökte Afghanistan i höstas.

- För drygt en månad sedan besökte jag Afghanistan och fick möjlighet att ta del av ert arbete på plats i insatsområdet. Det som slog mig var er kombination av professionalism och värme. Jag vill framföra mitt och den svenska regeringens tack för en väl genomförd insats, sade försvarsminister Karin Enström i sitt tal till förbandet.

Medaljutdelare var ÖB Sverker Göranson, general Anders Brännström och general Anders Silwer. Under ceremonin deltog också HKH Prins Carl-Philip som tackade truppen för deras insatser.

Karin Enström hyllar kustbevakare

I år firar Kustbevakningen 25 år som egen myndighet. I samband med jubiléet har myndigheten instiftat en medalj för att uppmärksamma medarbetare som utfört förtjänstfulla insatser. Insatser som går utöver det normala inom sjöräddnings- och miljöräddningstjänst och under svåra förhållanden, eller förtjänstfulla insatser som särskilt gagnat Kustbevakningen.

Som ansvarig minister för Kustbevakningen deltog Karin Enström när personalen idag hedrades med medaljen och hon passade på att hylla dem i sitt tal.

- Jag vill jag rikta ett stort tack till er som medaljeras för förtjänstfulla insatser till sjöss. Ni har inom sjöräddning och miljöräddning visat handlingskraft och kompetens som haft en avgörande betydelse för att rädda liv och att förhindra miljökatastrofer, sade Karin Enström i sitt tal till medaljörerna.

Karin Enström i samtal med Lettlands försvarsminister Artis Pabriks.

Karin Enström besökte Lettland

Karin Enström deltog förra veckan i ett seminarium i Riga tillsammans med sin lettiske ministerkollega Artis Pabriks.

Seminariet hade ett nordiskt-baltiskt perspektiv och fokuserade på regional säkerhet och samverkan.
Man pratade om det försvarspolitiska samarbetet mellan Sverige och Lettland, som exemplifierades med Afghanistan, den brittiskledda EU-stridsgruppen samt den den kommande nordiska stridsgruppen 2015.

- Samarbetet mellan våra försvarsmakter går tillbaka till 90-talets början, då Sverige stödde uppbyggnaden av den lettiska militären. Vårt samarbete bidrog till att Lettland upptogs i Nato 2004, något som sedan dess bidragit till säkerhet i regionen, sade Karin Enström på seminariet.

Regeringen vill ha bättre samverkan av vår maritima infrastruktur

Idag beslutade regeringen att de myndigheter som verkar i maritim miljö ska se över hur de bättre kan samverka kring infrastrukturen. De berörda myndigheterna, som är Försvarsmakten, Kustbevakningen, Sjöfartsverket och Trafikverket, har idag en väl utbyggd infrastruktur, men den är utformad främst efter de egna myndighetens behov.

Därför vill regeringen nu se förslag på hur exempelvis hamnar, kajer och andra relevanta anlägganingar kan samlokaliseras och samutnyttjas. Den maritimutredning som 2012 kom med sitt betänkande föreslog åtgärder i just infrastrukturen, då man ansåg att det skulle öka säkerheten i våra farleder och samtidigt medföra en kostnadsbesparing.

Ministrarna håller presskonferens efter mötet. Foto: Marita Isaksen Wangberg, norska försvarsdepartementet.

Norden samflyger transporter

Under det nordiska försvarsministermötet i Helsingfors, den 4 december, signerade försvarsministrarna ett avtal om ökat samarbete gällande transportflyg.

Ambitionen är att detta ska bidra till ett rationellt utnyttjande av befintliga resurser och ge bättre operativ effektiv till en lägre kostnad. Tillsammans lägger länderna idag över 130 miljoner euro på användandet av sina transportflyg. Potentialen för en kostnadsreducering är stor.

Sverige kommer att bidra med sina C-130 Hercules i samarbetet. Avtalet är knutet till operativ verksamhet och gäller samutnyttjande av den sammanlagda flottan, såvida flygtimmar inte redan är reserverade för beredskap eller nationella syften. Genom samarbetet kan länderna erbjuda varandra lufttransporttjänster och en kostnadsdelning. Samarbetet gäller också när kommersiellt flyg anlitas.

Ministrarna undertecknade också en gemensam vision för det nordiska försvarssamarbetet. Visionen sträcker sig fram till 2020 och tillkännager de mål som bör vara uppnådda vid den tidpunkten.

Försvarsminister Karin Enström om regeringens behov av en utredning om samhällets informationssäkerhetsarbete

Regeringens har tillsatt en utredning om samhällets informationssäkerhet som ska föreslå en ny strategi och mål för hantering och överföring av information i elektroniska kommunikationsnät och it-system.

- Att upprätthålla säkerhet och integritet i samhällsviktig it-infrastruktur är en del i att stärka samhällets robusthet, säger Karin Enström.

Hoten mot olika typer av samhällsviktiga it-system är komplexa. Den snabba teknikutvecklingen skapar risker för informationssäkerheten i form allt ifrån tekniska fel, handhavandefel, avbrott på grund av väderlek, eller medvetna försök för obehöriga att komma åt information.

Den utredning som nu tillsatts ska ta fram förslag på övergripande mål för samhällets informationssäkerhetsarbete, och hur Sverige ska upprätthålla säkerhet och integritet i samhällsviktig it-infrastruktur, och med utgångspunkt i uppdraget redovisa olika statliga myndigheters ansvar och roller utifrån de uppgifter och uppdrag på informationssäkerhetsområdet som de har i dag.

- Digitaliseringen av samhället har skapat nya möjligheter och nya beroenden i samhället, över sektorsgränser och ansvarsgränser. Arbetet med samhällets informationssäkerhet är ett gemensamt ansvar och en nationell strategi kommer att förbättra möjligheterna till samordning mellan myndigheter och andra berörda organisationer, säger försvarsminister Karin Enström.

Utredningen ska redovisas för regeringen senast den 1 december 2014.

Karin Enström tillsammans med sina nordiska ministerkollegor i Helsingfors.

Karin Enström till nordiskt ministermöte i Helsingfors

Under tisdagen och onsdagen träffar Karin Enström sina nordiska kollegor för att samtala kring utvecklingen av det nordiska försvarssamarbetet.

Under tisdagen sammanträder försvarsministrarna i Norra gruppen, där de nordiska och baltiska länderna ingår, samt Nederländerna, Polen, Storbritannien och Tyskland finns representerade. Under mötet kommer möjliga vägar till fördjupat samarbete inom förmågeområdet att vara i fokus. En fråga som bland annat lyfts är möjliga synergieffekter genom utökat övningssamarbete.

Under onsdagen träffas de nordiska och baltiska ministrarna tillsammans med representanter för den Europeiska försvarsbyrån (EDA) och Natos transformationsstab, för att diskutera utveckling av förmågesamarbete på regional och europeisk nivå.

Senare träffas försvarsministrarna inom det nordiska försvarssamarbetet för att underteckna ett avtal om nordisk flygtransport samt diskutera fördjupad övningsverksamhet, deltagande i krishanteringsinsatser, samarbete inom materielområdet, och slutligen framtida möjligheter för det nordiska försvarssamarbetet.

C-130 Hercules på väg till Cypern. Foto: Anna Norén, Försvarsmakten.

Sverige i Syrieninsats

Försvarsmakten är nu på plats på Cypern med det Herculesplan som ska bistå FN och OPCW. Organisationerna ska avveckla den syriska kemvapenarsenalen och det svenska manskapet ska frakta OPWC-personal och för uppdraget nödvändig materiel. Försvarsmakten kommer att flyga mellan basen på Cypern och Libanon. Att flyga in i Syrien är inte aktuellt i nuläget.

Försvarsberedningen håller hearing om militär förmågeutveckling

Försvarsberedningen håller den 27 november 09.00 en offentlig hearing om militär förmågeutveckling. I mars 2014 ska beredningen presentera en försvarspolitisk rapport som tillsammans med den säkerhetspolitiska rapport som presenterades i maj 2013, utgör viktiga underlag inför nästa försvarsbeslut 2015.

Karin Enström och Åke Sellström Foto: Mikael Kiesbye/ Försvarsdepartementet

Kemvapenexperten Åke Sellström träffade försvarsministern

Den 25 november träffade försvarsminister Karin Enström kemexperten Åke Sellström på Försvarsdepartementet i Stockholm.

Sellström blev i mars tillfrågad av FN att leda en undersökning i Syrien i enlighet med generalsekreterarmekanismen. Uppdraget var att undersöka om kemiska vapen använts i Syrien. Slutrapporten planeras att redovisas till FN den 13 december.

Åke Sellström var tidigare chef för Totalförsvarets Forskningsinstituts avdelning för skydd mot nukleära, biologiska och kemiska vapen i Umeå, (numera avdelningen för CBRN-skydd och säkerhet).