Från och med
 -
Till och med
Visar 41-50 av de 838 senaste notiserna
Karin Enström på Försvarskonferensen i Skövde Foto: Sara Norrevik / Regeringskansliet

Karin Enström talade på Försvarskonferensen i Skövde

Försvarsminister Karin Enström deltog den 1 april på Försvarskonferensen i Skövde. Enström talade om utvecklingen i Ukraina och Rysslands aggression på Krim, vikten av att genomföra försvarsreformen och om regeringens satsningar på försvaret genom höjda anslag till bland annat välutbildad personal och modern materiel.

- Jag som försvarsminister vill tillföra ytterligare resurser till försvaret för att snabba på försvarsreformen och för att stärka Sveriges försvarsförmåga, sa Karin Enström.

Försvarkonferensen arrangeras av Försvarsmaktsråd Skaraborg som är ett samarbete mellan Försvarsmakten i Västra Götaland och kommunerna Skövde, Lidköping och Karlsborg. Konferensen arrangerades för andra året i rad och samlar förband, kommuner, organisationer oh näringslivet från olika delar av Sverige för att bland annat diskutera Försvarsmaktens personalförsörjning och erfarenheter kring civil-militär samverkan.

- Reformen av försvaret berör hela samhället och förutom Försvarsmakten så har andra aktörer, som kommunerna, en viktig roll i att ta tillvara på sociala och samhälleliga aspekter av reformen, sa försvarsministern.

Foto: Marcus Björkman / Regeringskansliet

Karin Enström träffade Afghanistans vice utrikesminister

Försvarsminister Karin Enström mötte Afghanistans vice utrikesminister Ershad Ahmadi den 31 mars. Ministrarna träffades i oktober 2013 i Kabul och diskuterade då bland annat det svenska militära och civila engagemanget i Afghanistan.
Ahmadi befinner sig i Sverige med anledning av invigningen av den afghanska ambassaden i Stockholm.

Karin Enström tillsammans med FN:s särskilda representant till generalsekreteraren rörande sexuellt våld i konflikt, Zainab Hawa Bangura. Foto: Marcus Björkman / Regeringskansliet

Försvarsministern diskuterade genderfrågor med FN-representant

Zainab Hawa Bangura, FN:s särskilda representant till generalsekreteraren rörande sexuellt våld i konflikt, träffade försvarsminister Karin Enström den 28 mars.

Under besöket togs det aktuella arbetet inom FN upp och Engström berättade bland annat om det nordiska samarbetet med genderfrågor i militära insatser.

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Utredning föreslår nytt planeringssystem för Försvarsmaktens inköp av materiel

Onsdagen den 27 mars presenterade utredare Dan Ohlsson ett förslag på en ny process för hur regeringen styr investeringar i försvarsmateriel. Bakgrunden till utredningen Investeringsplanering för försvarsmateriel - En ny planerings-, besluts- och uppföljningsprocess (SOU 2014:15) är behovet att förbättra planerings-, besluts-, och uppföljningsprocessen för anskaffning av försvarsmateriel och göra den förutsägbar, transparent samt långsiktig och därmed mer effektiv.

Den nya modellen för planeringen innebär att en årligt återkommande planering som också ska kunna omhänderta förändrade behov när ny information tillkommit eller om projekt blir försenade. Långsiktig planering kan därmed bättre följas upp genom årliga beslut om vilka åtgärder som ska genomföras med hänsyn till anslagna budgetramar och aktuellt planeringsläge. Utredningens förslag ger också regeringen förutsättningar att skapa en större öppenhet gentemot riksdagen.

Försvarsminister Karin Enström tillsammans med elever på Viktor Rydbergs gymnasium. Foto: Mikael Kiesbye / Regeringskansliet

Gymnasieelever fick besök av försvarsministern

Försvarsminister Karin Enström mötte på tisdagen den 25 mars elever vid Viktor Rydbergs Gymnasium i Stockholm. Karin Enström talade i sitt anförande bland annat om den pågående försvarsreformen, Sveriges säkerhetspolitik och internationella engagemang, framförallt inom FN. Eleverna fick även möjlighet att ställa frågor. Bland annat frågade eleverna om försvarsministerns syn på teknikutvecklingen och it-hot, om utvecklingen i Ukraina och om vårt partnerskap till Nato.

Eleverna har startat en egen FN-förening på skolan, som är en certifierad FN-skola. Inom föreningen jobbar man med att skapa förståelse för det arbete FN gör för att lindra fattigdom, förbättra levnadsvillkor för jordens befolkning och för att förhindra och lösa internationella konflikter.

Förvarsministern fick en genomgång av de säkerhetsarrangemang som finns i samband med inpassering till kraftverkets område. Bland annat finns en luftsluss som kan detektera spår av sprängämnen. Foto: Marcus Björkman / Regeringskansliet

Säkerhetsfrågor i fokus under besök på Forsmark

Försvarsminister Karin Enström besökte Forsmarks kärnkraftverk den 21 mars och fick information om kraftverkets yttre skydd och hur företaget samverkar med det övriga samhället kring krisberedskap.

Regeringen har i det förebyggande arbetet rörande kärnkraftsolyckor bland annat gett Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Strålsäkerhets-myndigheten och berörda länsstyrelser i uppdrag att dels ta fram förslag till en nationell beredskapsplan för hanterandet av en kärnteknisk olycka och dels handlingsplan med åtgärder för förbättringar av beredskapen för radiologiska och nukleära händelser. Regeringen har även tillsatt en intern utredare för att titta på förmågan att möta antagonistiska hot.

- Att stärka robustheten vid svenska kärnkraftverk är en prioriterad och angelägen fråga för regeringen, säger försvarsminister Karin Enström.

Foto: Marcus Björkman / Regeringskansliet

Mpower-tjejer träffade försvarsministern i Älvkarleö

Den 21 mars besökte försvarsminister Karin Enström Svenska Lottakårens och Fryshusets gemensamma projekt Mpower vid ett utbildningstillfälle på Älvkarleö herrgård i norra Uppland.
Karin Enström berättade om den svenska krisberedskapen och försvarspolitiken och fick också en redovisning av kontakt med krisberedskapsfunktioner runt om i landet.

Karin Enström och den norska försvarministern Ine Eriksen Söreide får en orientering om läget av den svenska brigadchefen Lars Karlsson. Foto: Försvarsmakten

Karin Enström besökte övning i Norge

Försvarsminister Karin Enström besökte i helgen den pågående norska vinterövningen Cold Response i Nordnorge. I övningen deltar 16 000 soldater från 16 länder, varav 1 400 soldater är svenska. Sverige har under övningen ansvaret att leda en multinationell brigad.
Övningen avslutas den 21 mars och är den största övning som Försvarsmakten deltar i 2014.

- Övningar som Cold Response är viktiga för att bibehålla och utveckla den svenska försvarsförmågan. De svenska förbanden och ledningen av den multinationella brigaden har också imponerat under övningen, säger Karin Enström.

Proposition om sprängämnesprekursorer och redovisning av krisberedskapens utveckling överlämnad till riksdagen

Regeringen har i dag överlämnat propositionen Lag om sprängämnesprekursorer och redovisning av krisberedskapens utveckling till riksdagen. Propositionen består av två delar. En del handlar om en stärkt sprängämnessäkerhet och den andra delen är en redovisning av den svenska krisberedskapens utveckling.

Foto: Marcus Björkman / Regeringskansliet Foto: Marcus Björkman / Regeringskansliet

Försvarsministern besökte FOI:s testanläggning i Grindsjön

Försvarsminister Karin Enström besökte den 12 mars Totalförsvarets forskningsinstituts (FOI) anläggning vid Grindsjön söder om Stockholm. Vid anläggningen finns Sveriges nationella expertis när det gäller explosivämnen och vapenverkan.

Karin Enström fick en presentation av verksamheten och en demonstration av kraften i sprängämnen gjorda av kemiska produkter som finns på marknaden. Regeringens lagförslag om sprängämnesprekursorer ska begränsa möjligheterna att tillverka denna typ av hemmagjorda bomber.