Från och med
 -
Till och med
Visar 91-100 av de 1399 senaste notiserna

Anna-Karin Hatt inledningstalade på Europas största bredbandskonferens

- Det som krävs för att vi ska kunna få allt snabbare mobilt bredband i hela landet, är att vi blir än bättre på samverkan mellan olika offentliga och privata aktörer, och att alla är beredda att dra sitt strå till stacken, sa Anna-Karin Hatt på Europas största bredbandskonfeerens Fiber to the Home (FTTH).

Ny ordförande i Användningsforum

Regeringen har idag utsett Erik Borälv till ny ordförande i Användningsforum. Forumet förstärks samtidigt med nio nya ledamöter. Användningsforum, som inrättades av regeringen under våren 2012, samlar representanter från det allmänna, slutanvändarna, it-branschen och forskarsamhället, och spelar en central roll i regeringens arbete med att göra informationsteknik så användarvänlig som möjligt.

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Hur kan transportsektorn ställas om för att uppnå fossiloberoende år 2030?

Fredagen den 21 februari kl.9.30-12.00 arrangeras det tredje samtalet om regeringens målsättning om en fossiloberoende fordonsflotta 2030. It- och energiminister Anna-Karin Hatt, utredaren Thomas B. Johansson samt forskare, näringslivs- och myndighetsrepresentanter deltar i diskussionen som bland annat kommer handla om hur vi utvecklar transporteffektivare städer, och om befintliga planer för utbyggnaden av transportinfrastrukturen är förenliga med målsättningen för 2030.

Missade du det öppna mötet om den maritima strategin?

Igår bjöd infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd in till ett öppet möte om den maritima strategin som ska presenteras hösten 2014, då regeringen ska lämna förslag på hur vi kan utveckla näringar kopplade till våra hav och kustområden. På det öppna mötet framtidsspanades det kring olika näringar. Därefter presenterades och diskuterades utkast till handlingslinjer för strategin. Webbsändningen kan ses i efterhand.

Dialog om genomförandet av Sveriges nationella innovationsstrategi

Den 14 februari arrangerades Nationellt forum som är en arena för dialog mellan politiska representanter för länen och regeringen. Statssekreterare Håkan Ekengren deltog och en dialog fördes om genomförandet av Sveriges nationella innovationsstrategi samt regionernas arbete med innovationsfrågor. Arbetet med en ny nationell strategi för regional tillväxt och attraktionskraft 2014-2020 diskuterades också på nytt. Likaså partnerskapsöverenskommelsen och sammanhållningspolitiken.

Industripolitik och konkurrenskraft i EU

Näringsministrarna i EU ska diskutera den europeiska industrins konkurrenskraft inför EU-toppmötet i mars. Forskning och innovation är andra ämnen på dagordningen för rådsmötet som äger rum i Bryssel den 20-21 februari. Från Sverige deltar bland annat näringsminister Annie Lööf.

- Jag kommer att betona vikten av stärkt tillämpning och genomförande av den inre marknadens regelverk för att främja sysselsättning och för att öka tillväxten, säger Annie Lööf.

Transporter, bränsle och styrmedel

Den 14 februari kl.10.00-12.30 arrangerades det andra seminariet om hur Sverige kan nå målsättningen om en fossiloberoende fordonsflotta 2030. Denna gång stod Chalmers i Göteborg värd. Anna-Karin Hatt inledde, Thomas B Johansson presenterade utredningen och detta efterföljdes av ett samtal med branschorganisationer, industri och myndigheter, om gods- och persontransporter, bränsle och styrmedel.

Regeringens prioritering om en fossiloberoende fordonsflotta 2030 tar sitt ursprung i propositionen En sammanhållen svensk klimat- och energipolitik - Klimat (prop. 2008/09:162).

Nytt nyhetsbrev om transporter och infrastruktur

I det senaste nyhetsbrevet om transporter och infrastruktur kan du läsa om arbetet med den nationella planen för transportsystemet 2014-2025, öppet möte om den maritima strategin, regeringens beslut om att ändra i trafikförordningen för avgifter gällande tunga, breda eller långa transporter, samt det uppdrag regeringen gett Trafikverket, som innebär att förutsättningarna för kortare väntetider för körkortsprov ska ses över.

Energimyndigheten föreslår ändringar i elcertifikatsystemet

Energimyndighetens har idag överlämnat förslag till ändringar i det nationella regelverket för elcertifikat, i syfte att uppfylla åtagandena i traktatet mellan Sverige och Norge om den gemensamma elcertifikatsmarknaden. Samtidigt överlämnade den norska energimyndigheten NVE motsvarande förslag till den norske olje- och energiministern Tord Lien. En del i uppdraget har varit att göra en analys av, och vid behov föreslå justeringar av, kvotpliktskurvan.