Från och med
 -
Till och med
Visar 31-40 av de 1391 senaste notiserna

Förbifart Stockholm kan börja byggas

Regeringen har beslutat att avslå överklagandena av arbetsplanen för Förbifart Stockholm. Det innebär att arbetsplanen nu vunnit laga kraft och att förbifarten kan byggstartas. Detta gäller de delar av vägbygget som inte kräver tillstånd enligt annan lagstiftning än väglagen.

Ett hållbart energisystem - hur når vi dit?

It- och energiminister Anna-Karin Hatt deltog den 13 maj på energikonferensen Energiutblick (Swedish Energy Outlook). Ministern poängterade i sitt inledningstal vikten av att gå från ord till handling, om nödvändigheten att sätta nya ambitiösa mål för hur mycket klimatutsläppen ska minska.

Lagrådsremiss om skärpta påföljder för den som bryter mot bestämmelserna om cabotagetransport på väg

I går fattade regeringen beslut om en lagrådsremiss som innebär ändringar i yrkestrafiklagen. Förslaget innebär att sanktionsavgifter införs i stället för, som i dag, böter för den som överträder bestämmelserna om cabotagetransport på väg. Sanktionsavgifterna bör fastställas till en nivå som blir avskräckande och riktar sig till näringsidkaren. Syftet är att få till en rättvis och effektiv konkurrens inom godstransportbranschen.

Ny sajt samlar siffror om nyföretagande och tillväxtvilja

En tredjedel av de nya företagen i landet startas av kvinnor. Med fler företag som drivs av kvinnor ökar mångfalden, konkurrenskraften och dynamiken i näringslivet. På uppdrag av regeringen lanseras nu sajten regionutmaningen.se

Initierat arbete för bättre kollektivtrafik

Ibland är det svårt för sällanresenärer att åka kollektivt. Det är inte lätt att köpa biljett över länsgränser eller att köpa en resa som innebär byten mellan buss och tåg. Det blir särskilt svårt när det är olika huvudmän som ansvarar för de olika resorna. Det kan därför finnas behov av ytterligare reglering som rör bokning och biljettförsäljning vid kollektivtrafikresor. Regeringen har därför initierat ett arbete för att lösa detta.

Försvarsmaktens behov avseende flygtrafiktjänst ska utredas

Regeringen har beslutat att en särskild utredare ska kartlägga Försvarsmaktens behov avseende Flygtrafiktjänst. Syftet med uppdraget är att få underlag för hur de militära behoven kan säkerställas inom ramen för den civil-militära integrationen, samtidigt som flygplatsernas möjligheter att upphandla sin flygtrafiktjänst och därmed möjligheterna till effektiviseringar bevaras i så stor utsträckning som möjligt.

Förslag om skärpta regler för taxitrafik

Regeringen har i dag beslutat att föreslå en ny lag om redovisningscentraler för taxitrafik. Syftet är att förbättra Skatteverkets möjligheter att bedriva skattekontroll av taxiverksamhet och på så sätt minska skattefusket i taxinäringen.

Historisk satsning på infrastruktur

Regeringens främsta mål är full sysselsättning. Därför genomför regeringen åtgärder som stödjer tillväxten, varaktigt ökar sysselsättningen samt företagens konkurrenskraft. Nu genomförs en historisk infrastruktursatsning för att skapa ett effektivt och pålitligt transportsystem som säkrar arbetspendlingen och företagens behov av fungerande godsstråk.

Regionala möten om maritima strategin

Regeringen vill i arbetet med den maritima strategin verka för att nya marknader kan identifieras, men också se till att förutsättningar för företagande och entreprenörskap kan förbättras. För att ta del av tankar och idéer runt om i landet kommer ett antal regionala möten att hållas. Idag hålls ett möte i Göteborg samt ett i Uddevalla, där statssekreterare Ingela Bendrot medverkar. Inom kort kommer möten att hållas också i Västerås, Malmö, Simrishamn, Ronneby och Umeå.

Fortsatt stöd till företagsinkubatorer

Idag beslutade regeringen att Vinnova ska vara ansvarig myndighet för det statliga stödet till inkubation i framtiden. Beslutet innebär att Vinnova ska genomföra långsiktiga insatser med målsättningen att öka antalet nya och kunskapsintensiva tillväxtföretag i Sverige. Tillsammans med Almi ska Vinnova vidareutveckla det statliga stödet på området.