Från och med
 -
Till och med
Visar 31-40 av de 1399 senaste notiserna

TTE-rådet förhandlar om mått och vikt på lastbilar

EU:s transportministrar ska den 5-6 juni komma överens om tillåtna dimensioner och vikt för tunga lastbilar som kör gränsöverskridande inom EU. På rådsmötet i Luxemburg behandlas också telekommunikation. Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd och statssekreterare Daniel Johansson deltar.

Fyra gränsregionala samarbetsprogram kan överlämnas till EU för godkännande

Målet med det territoriella samarbetet inom EU är att främja ökad integration och samarbete mellan regioner i olika länder. Under programperioden 2014-2020 deltar Sverige i totalt 13 program för Europeiskt territoriellt samarbete. Idag beslutade regeringen att förslag till fyra program - Nord, Botnia-Atlantica, Central Baltic och Öresund-Kattegatt-Skagerrak - kan överlämnas till EU-kommissionen för godkännande.

Regeringen föreslår kraftfulla sanktioner för överträdelser av cabotageregler

Regeringen har i en proposition till riksdagen förslagit att sanktionsavgifter införs för den som överträder bestämmelserna om cabotagetransport på väg. Regeringen avser att fastställa avgiften till 40 000 kronor, vilket är en fördubbling jämfört med vad Transportstyrelsen har föreslagit. Syftet är att få till en rättvis och effektiv konkurrens inom åkeribranschen.

12 000 miljoner euro till transportprojekt

Fonden för ett sammanlänkat Europa (Connecting Europe Facility, CEF) medfinansierar projekt kopplade till transportsektorn. Redan i höst gör EU-kommissionen utlysningar som omfattar 12 000 miljoner euro. För att sprida kunskap om möjligheterna att söka pengar via fonden genomförde Näringsdepartementet ett informationsmöte den 19 maj.

Regeringen i möte med fackförbunden på AstraZeneca

För att få bättre förståelse för AstraZenecas situation under budprocessen med Pfizer träffade statsråden Annie Lööf, Göran Hägglund samt statssekreterare från Finans- och Utbildningsdepartementet fackförbunden på AstraZeneca under tisdagsmorgonen. Näringsministern och socialministern uttryckte regeringens uppskattning kring den samsyn som finns mellan fack, företagsledning och styrelse kring budprocessen.

Nationellt forum för regional tillväxt

Nationellt forum för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning arrangeras fyra gånger per år och syftar till att vara en arena för en samlad dialog mellan regeringen och den regionala nivån om långsiktiga och strategiska frågor av betydelse för den regionala tillväxten. Det senaste mötet hölls den 9 maj och en stor del av dagen ägnades åt att diskutera partnerskapsöverenskommelsen och Landsbygdsprogrammet inför den kommande programperioden.

Hållbara energilösningar i fokus

Den 12-13 maj deltog Sverige för femte gången på Clean Energy Ministerial, CEM, som i år ägde rum i Seoul. Under mötet poängterades att satsningar på spridning av hållbara energilösningar inte enbart är viktigt för att minska energisektors klimatpåverkan utan allt mer blir ett skäligt argument för att stärka enskilda länders försörjningstrygghet och minskat importberoende av fossila bränslen.

Lagrådsremiss om tydligare prisuppgift vid taxiresor

Regeringen har fattat beslut om en lagrådsremiss som föreslår lagändringar inom taxitrafikområdet. Regeringen föreslår att den som har taxitrafiktillstånd och som tillämpar ett jämförpris över 500 kr för färden ska se till att en prisuppgift lämnas. Prisuppgiften ska ange ett högsta tillåtna pris för färden. Bevis om prisuppgiften ska lämnas till passageraren före färden och ska bevaras hos taxiföraren och tillståndshavaren. Författningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2015.

Förbifart Stockholm kan börja byggas

Regeringen har beslutat att avslå överklagandena av arbetsplanen för Förbifart Stockholm. Det innebär att arbetsplanen nu vunnit laga kraft och att förbifarten kan byggstartas. Detta gäller de delar av vägbygget som inte kräver tillstånd enligt annan lagstiftning än väglagen.

Ett hållbart energisystem - hur når vi dit?

It- och energiminister Anna-Karin Hatt deltog den 13 maj på energikonferensen Energiutblick (Swedish Energy Outlook). Ministern poängterade i sitt inledningstal vikten av att gå från ord till handling, om nödvändigheten att sätta nya ambitiösa mål för hur mycket klimatutsläppen ska minska.