Från och med
 -
Till och med
Visar 31-40 av de 1351 senaste notiserna

Hur arbetar regeringen med jämställdhet?

Regeringen har lagom till den internationella kvinnodagen publicerat en broschyr om regeringens arbete med jämställdhet. I broschyren lyfter näringsminister Annie Lööf bland annat regeringens strävan efter att fler kvinnor ska välja att bli företagare:

- Ökad jämställdhet leder till fler jobb, ökad tillväxt och lönsamma företag. Skulle kvinnors företagande bli lika vanligt som bland män skulle det innebära 75 000 nya företag i Sverige, säger Lööf.

Vad gäller både it- och energiområdet så domineras det idag av män, och it- och energiminister Anna-Karin Hatt berättar till exempel att ett av målen i den digitala agendan för Sverige är att jämställdheten inom it-området ska öka kraftigt.

När det gäller transportsystemet så poängterar infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd att det måste tillgodose både mäns och kvinnors behov, och ministern lyfter bland annat vikten av kunskap om skillnader mellan kvinnors och mäns behov och beteenden för att kunna sätta in rätt åtgärder.

En mer effektiv vindkraftsutbyggnad

Regeringen har överlämnat propositionen "Tröskeleffekter och förnybar energi" till riksdagen. I förslaget beskrivs en övergångslösning som ska göra det möjligt att undanröja tröskeleffekter som försvårar anslutningen av anläggningar för förnybar elproduktion till elnätet.

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

EU:s klimat- och energipolitik i fokus

Ett nytt ramverk för EU:s klimat- och energipolitik till 2030 stod i fokus på gårdagens rådsmöte i Bryssel. Sverige stöder förslaget om att klimatutsläppen ska minska med 40 procent och att minst 27 procent ska komma från förnybar energi till 2030, men öppnar för ytterligare insatser på klimatområdet.

Sverige befäster sin innovationsledande position i Europa

Idag släppte EU-kommissionen resultattavlan för innovationsunionen 2014 samt den regionala resultattavlan för innovation 2014. Sverige ligger i topp, följt av Danmark, Tyskland, och Finland.

Näringsministern besöker världens största forskningsanläggning för partikelfysik

- CERN:s bidrag till vår förståelse av världen är en förebild och inspiration. Regeringens mål är att den kommande ESS-anläggningen utanför Lund ska bli det internationella navet för forskning med hjälp av neutronstrålning, säger näringsminister Annie Lööf.

I dag och i morgon befinner sig näringsminister Annie Lööf i Schweiz för att besöka CERN (European Council for Nuclear Reasearch) som är världens största forskningsanläggning för partikelfysik. Näringsministern besöker också Genèves internationella bilmässa.

På remiss: Regelefterlevnaden inom yrkestrafiken på väg

Transportstyrelsens förslag för att komma tillrätta med problem inom åkeri- och taxinäringen överlämnades idag till infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd. Rapporten har skickats på remiss och remissvaren för delredovisning 2 och 3 ska vara inkomna till Näringsdepartementet senast den 27 mars 2014. Remissvaren för delredovisning 1 ska vara inkomna senast den 28 april 2014.

Förslag på åtgärder mot illegal yrkestrafik

Idag överlämnade Transportstyrelsen sina förslag för att komma tillrätta med problem inom åkeri- och taxinäringen till infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd. I maj 2013 gav regeringen Transportstyrelsen i uppdrag att redovisa fördjupade analyser om regelefterlevnaden inom yrkestrafiken på väg.

Regeringen tillstyrker 21 transportprojekt att ansöka om EU-pengar

Regeringen har idag beslutat att tillstyrka 21 projekt som har angivit att de önskar ansöka om bidrag ur EU:s TEN-T budget. Projekten omfattar väg, järnväg, luft och sjöfart.

Diskussion om hållbara investeringar och innovationer på Mobile World Congress

Den 24-26 februari äger världens största mobilmässa, Mobile World Congress, rum i Barcelona. It- och energiminister Anna-Karin Hatt är på plats för att bland annat delta i en paneldiskussion om politiska strategier på mobilområdet.

Regeringen vill se högre klimatmål i EU

Under våren pågår förhandlingar om hur EU:s klimat- och energiramverk till 2030 ska se ut. Förslaget som EU-kommissionen presenterat innebär att EU ska minska utsläppen av växthusgaser med 40 procent och att andelen förnybar energi ska uppgå till minst 27 procent till år 2030. Regeringen välkomnar EU-kommissionens förslag, men anser att ambitionsnivån behöver höjas. Exempelvis vill regeringen att utsläppen ska minska med sammantaget 50 procent till år 2030.