Från och med
 -
Till och med
Visar 41-50 av de 1405 senaste notiserna

12 000 miljoner euro till transportprojekt

Fonden för ett sammanlänkat Europa (Connecting Europe Facility, CEF) medfinansierar projekt kopplade till transportsektorn. Redan i höst gör EU-kommissionen utlysningar som omfattar 12 000 miljoner euro. För att sprida kunskap om möjligheterna att söka pengar via fonden genomförde Näringsdepartementet ett informationsmöte den 19 maj.

Regeringen i möte med fackförbunden på AstraZeneca

För att få bättre förståelse för AstraZenecas situation under budprocessen med Pfizer träffade statsråden Annie Lööf, Göran Hägglund samt statssekreterare från Finans- och Utbildningsdepartementet fackförbunden på AstraZeneca under tisdagsmorgonen. Näringsministern och socialministern uttryckte regeringens uppskattning kring den samsyn som finns mellan fack, företagsledning och styrelse kring budprocessen.

Nationellt forum för regional tillväxt

Nationellt forum för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning arrangeras fyra gånger per år och syftar till att vara en arena för en samlad dialog mellan regeringen och den regionala nivån om långsiktiga och strategiska frågor av betydelse för den regionala tillväxten. Det senaste mötet hölls den 9 maj och en stor del av dagen ägnades åt att diskutera partnerskapsöverenskommelsen och Landsbygdsprogrammet inför den kommande programperioden.

Hållbara energilösningar i fokus

Den 12-13 maj deltog Sverige för femte gången på Clean Energy Ministerial, CEM, som i år ägde rum i Seoul. Under mötet poängterades att satsningar på spridning av hållbara energilösningar inte enbart är viktigt för att minska energisektors klimatpåverkan utan allt mer blir ett skäligt argument för att stärka enskilda länders försörjningstrygghet och minskat importberoende av fossila bränslen.

Lagrådsremiss om tydligare prisuppgift vid taxiresor

Regeringen har fattat beslut om en lagrådsremiss som föreslår lagändringar inom taxitrafikområdet. Regeringen föreslår att den som har taxitrafiktillstånd och som tillämpar ett jämförpris över 500 kr för färden ska se till att en prisuppgift lämnas. Prisuppgiften ska ange ett högsta tillåtna pris för färden. Bevis om prisuppgiften ska lämnas till passageraren före färden och ska bevaras hos taxiföraren och tillståndshavaren. Författningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2015.

Förbifart Stockholm kan börja byggas

Regeringen har beslutat att avslå överklagandena av arbetsplanen för Förbifart Stockholm. Det innebär att arbetsplanen nu vunnit laga kraft och att förbifarten kan byggstartas. Detta gäller de delar av vägbygget som inte kräver tillstånd enligt annan lagstiftning än väglagen.

Ett hållbart energisystem - hur når vi dit?

It- och energiminister Anna-Karin Hatt deltog den 13 maj på energikonferensen Energiutblick (Swedish Energy Outlook). Ministern poängterade i sitt inledningstal vikten av att gå från ord till handling, om nödvändigheten att sätta nya ambitiösa mål för hur mycket klimatutsläppen ska minska.

Lagrådsremiss om skärpta påföljder för den som bryter mot bestämmelserna om cabotagetransport på väg

I går fattade regeringen beslut om en lagrådsremiss som innebär ändringar i yrkestrafiklagen. Förslaget innebär att sanktionsavgifter införs i stället för, som i dag, böter för den som överträder bestämmelserna om cabotagetransport på väg. Sanktionsavgifterna bör fastställas till en nivå som blir avskräckande och riktar sig till näringsidkaren. Syftet är att få till en rättvis och effektiv konkurrens inom godstransportbranschen.

Ny sajt samlar siffror om nyföretagande och tillväxtvilja

En tredjedel av de nya företagen i landet startas av kvinnor. Med fler företag som drivs av kvinnor ökar mångfalden, konkurrenskraften och dynamiken i näringslivet. På uppdrag av regeringen lanseras nu sajten regionutmaningen.se

Initierat arbete för bättre kollektivtrafik

Ibland är det svårt för sällanresenärer att åka kollektivt. Det är inte lätt att köpa biljett över länsgränser eller att köpa en resa som innebär byten mellan buss och tåg. Det blir särskilt svårt när det är olika huvudmän som ansvarar för de olika resorna. Det kan därför finnas behov av ytterligare reglering som rör bokning och biljettförsäljning vid kollektivtrafikresor. Regeringen har därför initierat ett arbete för att lösa detta.