Ansvarsområden

Utbildningsminister Jan Björklund ansvarar för:

 • Förskoleklass

  Förskoleklassen är en frivillig skolform inom skolväsendet. Kommunerna är skyldiga att erbjuda barn plats i förskoleklass från och med höstterminen det år då barnet fyller sex år till dess barnet ska börja fullgöra sin skolplikt. Förskoleklassen ska stimulera elevers utveckling och lärande samt förbereda dem för fortsatt utbildning.

 • Fritidshem

  Fritidshem riktar sig till elever i förskoleklass och i den obligatoriska skolan fram till och med vårterminen det år de fyller tretton. Fritidshemmets uppgift är att komplettera förskoleklassen och skolan och stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda en meningsfull fritid och rekreation.

 • Grundskola och övriga obligatoriska skolformer

  Till den obligatoriska skolan räknas grundskolan, sameskolan, specialskolan och grundsärskolan. Undervisningen är obligatorisk och avgiftsfri. Vanligen har föräldrarna inte heller kostnader för exempelvis läromedel, skolmåltider, hälsovård och skolskjuts.

 • De flesta hörselskadade och nästan alla synskadade och rörelsehindrade barn får sin undervisning i grundskolan. Döva och gravt hörselskadade barn går däremot i specialskolan. Specialskolan omfattar tio årskurser och ska så långt som möjligt motsvara den utbildning som ges i grundskolan.

  Det finns också specialskola för hörselskadade/döva barn med utvecklingsstörning.

 • För barn med utvecklingsstörning finns grundsärskolan. Grundsärskolan består av nio årskurser och ska ge en utbildning som är anpassad till varje elevs förutsättningar och som så långt det är möjligt motsvarar utbildningen i grundskolan. Inom grundsärskolan finns en särskild inriktning som benämns träningsskola. I träningsskolan går elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av undervisningen i grundsärskolan i övrigt.

 • Samers barn kan få utbildning med samisk inriktning i sameskolan. Utbildningen motsvarar grundskolans första sex år.

 • Gymnasieskola

  Gymnasieskolan är uppdelad i 17 treåriga nationella program. Samtliga program ger grundläggande behörighet att studera vidare på högskolan. Vid sidan av de nationella programmen finns också specialutformade och individuella program.

 • Högre utbildning

  I Sverige är universitet och högskolor egna myndigheter, som lyder direkt under regeringen. Det finns 14 universitet och 22 högskolor med statlig huvudman, vilket betyder att staten är ytterst ansvarig. Dessutom finns det ett drygt 10-tal enskilda utbildningsanordnare bland annat Chalmers tekniska högskola AB, Stiftelsen högskolan i Jönköping och Handelshögskolan i Stockholm.

 • De statliga universitetens och högskolornas huvuduppgift är att anordna utbildning som vilar på vetenskaplig eller konstnärlig grund och beprövad erfarenhet.

 • Forskning

  Målet för forskningspolitiken är att Sverige ska vara en ledande forskningsnation, där forskning bedrivs med hög vetenskaplig kvalitet. Varje samhälle behöver självständiga forskare som förutsättningslöst formulerar idéer, analyserar, ifrågasätter och medverkar aktivt i den offenliga debatten.