Arkiv: Mandatperioden 5 oktober 2010–2 oktober 2014

Regeringen tillåter KemI att ge tillstånd för myggbekämpning i Nedre Dalälvsområdet

Regeringen har i dag beslutat att tillåta att Kemikalieinspektionen ger tillstånd för stickmyggbekämpning med medlet VectoBac G i delar av vissa s.k. Natura 2000-områden i nedre Dalälvsområdet. Det avser delar av Heby, Tierp, Älvkarleby, Sala, Avesta, Gävle och Sandvikens kommuner. Bekämpningen får genomföras utifrån vad som är nödvändigt för att göra situationen uthärdlig under sommarsäsongen 2011.

- Människor, djur och företagsamhet måste ha rimliga förutsättningar i nedre Dalälvsområdet. Massförekomsten av stickmyggor har vissa år varit olidlig. Det har varit i praktiken omöjligt för människor att vistas utomhus. Situationen har fått negativa konsekvenser för näringslivet. Både turistnäringen och lantbruksnäringen har drabbats. Om det blir en stor mängd stickmyggor kan det innebära en fara för människors hälsa. Det är en allmän angelägenhet att begränsa kläckningar av stickmyggor, säger miljöminister Andreas Carlgren.


Kemikalieinspektionen har vänt sig till regeringen efter en ansökan från NEDAB, Nedre Dalälvens Utvecklings AB. Ansökan gäller bekämpning från helikopter och för hand. I förhållande till ansökan får bekämpning efter tidigare beslut av länsstyrelsen i Dalarnas län inte ske inom Fullsta naturreservat avseende Natura 2000-området Bysjöholmarna-Fullsta.


För att öka kunskapen om eventuella negativa effekter av bekämpning med VectoBac G i området har regeringen i år ställt villkor på att en noggrann uppföljning av bekämpningen görs enligt det uppföljningsprogram som tagits fram av forskare på Sveriges lantbruksuniversitets (SLU) på uppdrag av Naturvårdsverket.


- Vi har varit angelägna om att kunna ge boende i området snabbt besked om en bekämpning av områdena för en rimlig livsmiljö. Vi ger därför nu beskedet att Kemikalieinspektionen kan gå vidare med att ge tillstånd för myggbekämpning, säger Andreas Carlgren.


Regeringen konstaterar samtidigt att återkommande bekämpning med VectoBac G inte är en långsiktig lösning. Det är därför viktigt att arbetet med regionala landskapsstrategier och skötselinsatser som kommit igång för att finna mer långsiktiga lösningar fortsätter. Ett omfattande arbete för att hitta alternativa lösningar har startats i och med det landskapsstrategiprojekt som Länsstyrelsen i Gävleborg driver.


Syftet med projektet är bl.a. att finna långsiktiga lösningar för att komma till rätta med grundorsakerna till problemen i området. Det handlar bl.a. om restaureringsåtgärder som ökad hävd av älvängar och ett samarbete med berörda aktörer för att kunna få till stånd en förändrad vattenföring, vilket också förväntas ha en positiv effekt på den biologiska mångfalden och samtidigt påverka stickmyggsproduktionen negativt.


Naturvårdsverket arbetar med dialog med berörda vattenkraftföretag för att undersöka vilka möjligheter det finns att minska de vattennivåer som kan leda till gynnsamma förhållanden för stora myggkläckningar.
- Regeringen räknar med och kommer att följa upp att dialogen mellan Naturvårdsverket och vattenkraftbolagen Vattenfall och Fortum fortsätter och att man redan under året kan undersöka hur justeringar av vattenföringen kan bidra till att förhindra de gynnsamma förhållanden för stora myggkläckningar som idag råder, säger Andreas Carlgren.


Bakgrund
Vectobac G är ett biologiskt bekämpningsmedel som är avsett att användas mot stickmygglarver. Kemikalieinspektionen godkände medlet, med vissa villkor, för bekämpning av stickmyggor den 19 mars 2010.


Kontakt

Lennart Bodén
Pressekreterare hos Andreas Carlgren