Säkerheten ska ökas i Europa

Artikel av:
Jaques Barrot, vice ordförande i EU-kommissionen
Beatrice Ask, justitieminister
Tobias Billström, migrationsminister

Berlinmurens fall för 20 år sedan markerade början av en ny era av frihet och solidaritet för Europa.
I dag är EU inte bara världens största handelsmakt med den näst största valutan och 500 miljoner konsumenter och med fri rörlighet inom Schengen, utan också i stor utsträckning en rättsgemenskap. Frågan är om EU:s medborgare är medvetna om sina rättigheter och skyldigheter? I Stockholmsprogrammet ger EU svaret och anger prioriteringarna för de kommande fem åren.

Programmet kommer att främja de grundläggande rättigheterna för att konkretisera EU-medborgarskapet. Genom att ansluta sig till Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna bekräftar unionen dess centrala värderingar om respekt för den mänskliga individen och mänsklig värdighet. Människor bör utan hinder kunna utöva sina rättigheter att flytta till ett annat medlemsland. Det konsulära skyddet förbättras. Alla EU-medborgare som befinner sig i ett land där deras eget medlemsland inte har någon beskickning kan vara säkra på att få sina fördragsfästa rättigheter tillgodosedda.
Vi fortsätter arbetet med att utöka möjligheterna till rättslig prövning. Unionen bör också undanröja hindren för att rättsliga handlingar ska kunna erkännas i andra länder. Stödet till de som utsatts för brott i ett annat medlemsland behöver förstärkas och i fråga om människor som är misstänkta för brott har EU under det svenska ordförandeskapet enats om en tydlig färdplan för att se till att deras rättigheter ska iakttas.

Vi vill ha ett Europa som erbjuder skydd. De gemensamma hoten terrorism och organiserad brottslighet, inklusive människohandel, barnpornografi, it-brottslighet, ekonomisk brottslighet och narkotikasmuggling, känner inte några gränser och måste bemötas med gemensamma redskap. Europol och Eurojust har en viktig roll, men informationsutbytet mellan medlemsstaternas myndigheter måste också förbättras.
Med det ökande utbytet av personuppgifter måste unionen se till att rätten till integritet och principerna för skydd av personuppgifter tillämpas konsekvent. Vi behöver ett heltäckande system för bevisupptagning i gränsöverskridande mål och vi behöver ta bort det som hindrar polisinsatser över gränserna att bli riktigt verkningsfulla. Programmet öppnar därför vägen för en europeisk strategi för den inre säkerheten gemensamma redskap för att tillsammans skydda liv och försvara friheterna i vårt samhälle.

Denna strategi kommer att gälla samarbetet inom brottsbekämpning, gränsförvaltning, civilskydd, katastrofledning samt det straffrättsliga samarbetet så att säkerheten i EU-länderna kan höjas.
Programmet slår fast att vi ska ha ett Europa präglat av ansvar, solidaritet och partnerskap i migrations- och asylfrågor. Invandringen spelar en viktig roll när det gäller att säkra EU:s starka ekonomiska resultat på längre sikt och att hjälpa EU-länderna att klara av den fortgående demografiska nedgången. En gemensam invandrings- och asylpolitik är en topprioritering. Med gemensamma och solidariska metoder kommer vi att försöka komma åt människosmugglingen och uppfylla vår skyldighet att ge asyl åt förföljda människor.
Detta är vår plan för hur det europeiska området med frihet, säkerhet och rättvisa ska utvecklas under de kommande åren.

Kontakt

Martin Valfridsson
Pressekreterare hos Beatrice Ask