Sexoffer kränks i rättsprocesser

Under 2010 anmäldes 17 167 sexualbrott i Sverige. Våldtäkt och försök till våldtäkt står för drygt en tredjedel av alla anmälda sexualbrott. I knappt en tredjedel av de polisanmälda våldtäkterna är den som har utsatts under 15 år. Det visar ny statistik från Brottsförebyggande rådet.
För alliansregeringen är det centralt att personer som har utsatts för sexualbrott får ett bra bemötande av rättsväsendet. Att vara brottsoffer är att vara utsatt och deras reaktioner måste fångas upp på ett bra sätt. Under senare år har mycket arbete genomförts för att på olika sätt förbättra bemötandet av sexual-brottsoffer i rättsväsendet. Men satsningarna är långt ifrån tillräckliga. Kunskapen om sexualbrottsoffer bland rättsväsendets personal behöver öka ytterligare. Inte minst gäller detta i ärenden där barn och ungdomar är målsägande.

Vi vet att bristande kunskaper om sexuella övergrepp kan leda till bemötande som uppfattas som kränkande. Det kan också leda till felaktiga uppfattningar och slutsatser om vad som har hänt vid, eller i nära anslutning till, brottstillfället. Så får det inte gå till. För att undvika detta och minimera risken för att sexualbrottsoffer utsätts för onödiga påfrestningar krävs kunskap om den utsatta situation dessa brottsoffer befinner sig i.
Därför ger regeringen i dag Brottsoffermyndigheten i uppdrag att vidare-utveckla och genomföra ett utbildnings-program för bättre bemötande av sexualbrottsoffer i samband med polis-anmälan, förundersökning och rättegång.
Det finns flera skäl till att alliansregeringen väljer att prioritera rättsväsendets bemötande av sexualbrottsoffer. I stora drag handlar det om att:

- Ge rättsväsendets personal ökade kunskaper om bättre bemötande av sexualbrottsoffer. Brottsoffermyndigheten fick 2007 i uppdrag att, i samråd med berörda myndigheter, utforma och genomföra ett utbildningsprogram för förbättrat bemötande av sexualbrottsoffer. Redovisningen av uppdraget visar att många deltagare har fått nya, viktiga kunskaper om sexualbrottsoffer. Nu går regeringen ett steg längre genom att Brottsoffermyndigheten får vidareutveckla och genomföra ett utbildningsprogram för bättre bemötande av sexualbrottsoffer.

- Belysa barn och ungdomars särskilda utsatthet och behov vid sexualbrott. Utbildningen ska specifikt fokusera på barn och ungdomars särskilda utsatthet och behov vid sexualbrott. Eftersom barn och ungdomar är särskilt sårbara löper denna grupp dessutom större risk än vuxna att ta ytterligare skada under rättsprocessen.

Därför är det extra viktigt att poliser, åklagare, domare, advokater liksom annan personal inom rättsväsendet har goda kunskaper i att bemöta dem, att samverkan fungerar mellan berörda myndigheter såväl inom som utanför rättsväsendet och att det finns ett tydligt rättskedje-perspektiv samt kunskap om de befogenheter och arbetsuppgifter som myndigheter utanför rättsväsendet har.
Regeringen satsar åtta miljoner kronor på utbildningsprogrammet fram till och med 2014. Målet är att personer som har utsatts för sexualbrott ska känna förtroende för rättsväsendet - samtidigt som vi tar ett viktigt steg på vägen för att mäns våld mot kvinnor ska upphöra.

Beatrice Ask, justitieminister

Nyamko Sabuni, jämställdhetsminister