"Krafttag mot vapensmuggling"

Polisen och tullen måste samarbeta för att stoppa illegal införsel av vapen. Därför får de nu i uppdrag att gemensamt kartlägga smugglingen, skriver justitieminister Beatrice Ask (M).

På senare år har flera kriminella uppgörelser med skottlossningar utspelat sig på öppen gata. Malmö är en av de städer som är värst utsatt. 2010 gjordes 500 undersökningar av beslagtagna vapen vid Polisens Tekniska rotel i Skåne. Det kan jämföras med 400 undersökningar 2009 och 300 undersökningar 2008. Samtidigt visar statistik från Brottsförebyggande rådet att det gjordes 146 anmälningar om mord eller mordförsök med skjutvapen i de tre storstäderna under förra året.

Enligt Polisens uppfattning är kriminella idag mer beredda att använda skjutvapen än tidigare vid till exempel hot eller rån.

Vi vet också att det tidigare stals skjutvapen från militära förråd i Sverige. Dessa stölder har minskat kraftigt till följd av de omfattande säkerhetsåtgärder som vidtagits. Samtidigt ser vi att antalet beslag av skjutvapen inte har minskat. En bidragande faktor till denna utveckling är den stora tillgången till vapen som har förts in illegalt i landet.

Ska vi få ner antalet skottlossningar och användning av illegala skjutvapen är det därför nödvändigt att minska införseln av illegala vapen till Sverige. Tullen och Polisen anträffar dock relativt sällan skjutvapen vid gränsen. Däremot beslagtas årligen, i samband med husrannsakningar, ett stort antal skjutvapen som misstänks ha förts in illegalt i landet.

För att minska införseln av illegala vapen ger regeringen nu Rikspolisstyrelsen och Tullverket i uppdrag att gemensamt kartlägga införselns omfattning och hur vapensmugglarna går till väga.

Polisen och Tullen ska också fördjupa underrättelsesamarbetet mellan myndigheterna och vidareutveckla samarbetet med behöriga myndigheter i andra länder. Dessutom ska de effektivisera kontrollverksamheten genom fler gemensamma operativa insatser.

Det finns flera skäl till att regeringen ger både Rikspolisstyrelsen och Tullverket detta uppdrag:

För det första har Polisen och Tullverket ett gemensamt ansvar för att motverka illegal införsel av skjutvapen. Myndigheterna har en relativt utvecklad samverkan på detta område. Men det finns ett behov av att vidta ytterligare åtgärder. Många beslagtagna skjutvapen är av utländskt ursprung vilket kan vara en indikation på att det rör sig om illegal införsel.

För det andra bör ett fördjupat samarbete mellan polis och tull ha sin utgångspunkt i en gemensam lägesbild av omfattningen och tillvägagångssätten för den illegala införseln av skjutvapen. Förutom ett fördjupat nationellt samarbete mellan polis och tull är det viktigt att myndigheternas underrättelseinhämtning också sker i samverkan med behöriga myndigheter i andra länder.

För det tredje bör fler och mer omfattande och effektiva gemensamma operativa insatser kunna genomföras i syfte att långsiktigt minska den illegala införseln av skjutvapen till Sverige. Vid myndigheternas kontroller måste dock principen om den fria rörligheten för varor och personer upprätthållas.

Regeringen har också tidigare genomfört åtgärder för att minska den illegala vapenhanteringen. 2011 fattade riksdagen beslut om en proposition som innehöll förslag till lagändringar som bedömdes nödvändiga för att Sverige ska kunna tillträda FN:s vapenprotokoll.

Vapenprotokollet är ett tilläggsprotokoll till FN:s konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet. Det huvudsakliga syftet med protokollet är att främja, underlätta och stärka samarbetet mellan staterna för att förebygga, bekämpa och utrota olaglig tillverkning och handel med vapen och ammunition. Den största förändringen gäller krav på märkning av skjutvapen, vapendelar och förpackningar med ammunition. För närvarande saknas det regler om märkning i svensk rätt.

Förslagen innebär att skjutvapen och vapendelar samt förpackningar med ammunition ska märkas vid tillverkningen. Vidare föreslås att skjutvapen och vapendelar som varaktigt förs in till Sverige ska förses med märkning. Den som bryter mot dessa bestämmelser ska kunna dömas till ansvar. Detsamma gäller den som förfalskar eller olovligen utplånar, avlägsnar eller ändrar angiven märkning. Syftet med bestämmelserna om märkning är att kunna spåra och identifiera vapen för att motverka illegal tillverkning och handel med vapen.

Sammantaget leder uppdraget till Rikspolisstyrelsen och Tullen i kombination med att vi nu genomför de lagändringar som är nödvändiga för att Sverige ska kunna tillträda FN:s vapenprotokoll till att vi tar ett viktigt steg i kampen mot illegal vapenhantering.

Beatrice Ask
Justitieminister