SmåKoms Höstkonferens

Tack för att jag har fått komma hit idag.

Jag har själv varit kommunalråd i Ljungby i 12 år, så jag vet ungefär hur er vardag ser ut.

Jag har en halvtimma på mig här idag, jag tänkte använda ungefär hälften av tiden åt att berätta lite om vad den senaste budgeten betyder för landsbygden, och sen svarar jag gärna på frågor!

Ni vet lika bra som jag, eller kanske till och med bättre, att vi står inför en oerhört tuff ekonomisk verklighet. Det gäller både oss i staten och i kommunerna.

Samtidigt behöver man inte lyfta blicken särskilt långt för att inse att det är etter värre på många platser i Europa. Utvecklingen i Grekland och Italien är mycket oroande.

Trots allt detta har vi i den svenska regeringen klarat av att göra några satsningar.

Totalt satsas faktiskt nästan två miljarder på olika åtgärder som kommer landsbygden till del 2012-1015. Till detta ska läggas satsningen på fem miljarder för en bättre och mer robust infrastruktur i hela landet.

Som sagt så sker detta i ett läge där våra grannländer tvingas till kraftiga nedskärningar - som inte minst drabbar jordbruk och landsbygd.

Vad handlar det om då?

Vi sänker kontrollavgifterna för slakterierna med 90 miljoner kronor årligen. - Bättre konkurrenskraft för Sveriges bönder.

Visionen om Skogsriket får totalt 80 miljoner kronor under fyra år för rådgivningsinsatser, samt stöd till utveckling, innovation och diversifiering i små och medelstora företag med skogen som bas.

Skogsrikets mål är att skapa fler jobb med skogen som bas. Det är en mycket viktig satsning för landets små kommuner, där skog i många fall utgör grundstommen i sysselsättningen.

Nästan en halv miljard satsas under de kommande åren på bredband (i LBP samt kanalisationsstöd).

Goda boendemiljöer är en av landsbygdens stora tillgångar. 69 miljoner kronor satsas därför på att se över resultat och tillämpning av det nya regelverket för strandnära boende.

I vissa områden på landsbygden överstiger produktionskostnaderna marknadsvärdena vid nybyggnation av hus. Därför föreslår regeringen åtgärder för att förbättra förutsättningar för ny- och ombyggnad av bostäder. Detta ska ske genom att Statens Bostads- och kreditnämnd får möjlighet att ställa ut garantier över marknadsvärdet.

Turistnäringen är en av Sveriges nya basnäringar. Den är jobbintensiv, finns i hela landet och bidrar med stora intäkter till Sverige. Regeringen satsar därför 60 miljoner kronor på åtgärder för att stärka och utveckla nya eller befintliga turistdestinationer.

Till listan på exempel kan också läggas en rad förändringar i landsbygdsprogrammet, i syfte att ytterligare stärka landsbygdens konkurrenskraft införs nu bland annat en djurvälfärdsersättning.

Vi förstärker också investeringsstödet och gör en rad omprioriteringar för att säkerställa att alla pengar används innan programmets tid löper ut.

Som sagt. I tider av ekonomisk oro gäller det att hålla hårt i plånboken. Därför har vi tvingats till en del tuffa och kännbara prioriteringar, men vi har också valt att satsa strategiskt på områden med stor framtidspotential - dit hör landsbygden.

Vi har gjort dessa satsningar därför att vi är övertygade om att de både på kort och lång sikt kommer att leda till fler jobb och ökad tillväxt i alla delar av Sverige.

****
Vad händer nu framöver?

En rad viktiga processer pågår, som ni naturligtvis känner till. Både i Sverige och i EU.

Framtida CAP. Rättvisare, enklare och med gröna mervärden.

I detta ingår naturligtvis det framtida Landsbygdsprogrammet.

På Departementet jobbar jag vidare med tre huvudfokus för kommande mandatperiod. Matlandet, Skogsriket och regelförenklingar.

Alla tre med syfte att stärka både tillväxt och framtidstro på den svenska landsbygden - och i de små kommunerna!

Tack för mig! Nu svarar jag gärna på frågor!