Framtidsforum i Skara

Landsbygden - kärnan i hållbar utveckling

Först och främst - roligt att få vara här idag! Och roligt att Framtidsforum återkommer för andra året i rad - detta verkar bli en god tradition.

Jag har fått uppdraget att prata lite om landsbygden som kärnan i hållbar utveckling.

När man diskuterar hållbarhet brukar man säga att ett samhälle ska vara hållbart ur ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv.

Jag skulle vilja ta dessa tre perspektiv som utgångspunkt - och börja med det ekologiska.

Då och då stöter man på ordet ekosystemtjänster, vilket på vanlig svenska betyder att naturen ger oss tjänster som vi inte kan klara oss utan, det mest uppenbara är väl ren luft och mat. Men också virke, rent vatten, biologisk mångfald, pollinering av våra växter, och mycket annat.

Forskare på SLU har försökt att räkna på vad dessa tjänster är värda. Man beräknade värdet av ekosystemtjänsten rekreation för tre olika typer av ekosystem - skog, jordbrukslandskap och våtmark.
Dessutom beräknades värdet av skogen som kolsänka och våtmarken som sänka för näringsämnen, framför allt för kväve.

Det är naturligtvis svårt att göra en exakt uppskattningar - men för att ge er ett hum om storleken: Bara för Götaland var värdet för dessa tjänster upp till 25 miljarder kronor årligen. Totalt, för landet, blev siffran 139 miljarder kronor. Och då, mina vänner, ska man betänka att ekosystemtjänster som virkesproduktion inte räknas in i de siffrorna.

Vår stora utmaning är att bruka naturens resurser - utan att förbruka dem, annars kommer vissa av ekosystemtjänsterna att upphöra, vilket milt sagt skulle få katastrofala följder. Både ur ett ekonomiskt och ekologiskt perspektiv.

På landsbygden har vi en lång tradition av att värna våra ekosystem - och ta hand om de varor som systemet levererar. Och det gör landsbygden livsnödvändig. Jag säger det igen, livsnödvändig.

Det är vi på landet som:

- Producerar mat på ett hållbart sätt
- Producerar den förnybara energin
- Brukar våra skogar så att de fortsätter att lagra in kol.
- Håller ängs- och hagmarker öppna.

För att bara nämna något.

****
Men ett hållbart samhälle ska också, som jag nämnde tidigare, vara hållbart ur ett ekonomiskt och socialt perspektiv. Det måste vara möjligt att leva och tjäna pengar på landsbygden.

Ekvationen är ganska enkel, om människor på landet inte kan försörja sig själva så kommer de att flytta någon annan stans - och de värden som så många förknippar med landsbygden kommer att försvinna.

Maten kommer att produceras utomlands, troligtvis med både sämre djurskydd och lägre miljökrav.
Hagmarkerna kommer att växa igen.
Skogen kommer inte att brukas.
Och servicen kommer att försvinna.

Det är inte en utveckling som gynnar Sverige ur ett hållbarhetsperspektiv och jag är fullständigt övertygad om att detta inte är en utveckling som någon av oss här inne önskar.

Därför är det bara att börja kavla upp ärmarna och börja jobba.

Jag tänkte kort berätta lite om några av de satsningar jag har gjort för att skapa en hållbar landsbygd där ekologi, ekonomi och de sociala faktorerna får plats.

Låt mig börja med Sverige - det nya Matlandet:

Syftet med satsningen är att skapa 20 000 nya jobb inom "matsektorn". Och när jag pratar om matsektorn så pratar jag brett! Vi har valt ut fem fokusområden som vi jobbar med. Dessa är: offentlig mat, primärproduktionen, förädlad mat, mat och upplevelser samt restaurangbranschen.

Som jag ser det måste vi satsa på alla dessa områden för att vi verkligen ska bli ett matland att räkna med. Men! Det finns ett område som är helt avgörande och som även är anledningen till att jag gör denna satsning. Och det är primärproduktionen. För utan bonden blir det ingen livsmedelsindustri. Det kommer inte att finnas några kvarnar eller slakterier eller äggpackerier. Och om vi inte har spannmål, kött och ägg, varför ska vi då baka bröd eller stoppa korv här i Sverige? Utan bonden försvinner hela livsmedelsindustrin och därmed Sveriges fjärde största industriarbetsgivare! En arbetsgivare som dessutom ger jobb på landsbygden och i Småortssverige.

Utan bonden blir det inga matupplevelser på landsbygden. Och hur ska vi kunna ha bra kockar och fina restauranger om dessa inte har lokala och svenska råvaror att jobba med?

Västergötland, där vi nu befinner oss är för mig själva sinnebilden av "Sverige - det nya Matlandet. Västergötland är lite ett Matlandet i sig.

Här finns de djupa skogarna där vi har vilt, bär och svamp. Här finns de vidsträckta åkrarna där vi producerar spannmål. Och där spannmålen finns där finns även grisbönderna och fjäderfäproducenterna. Här finns de småflikiga åkrarna och skogsbygderna som där många mjölkproducenter finns.

Dessutom har Västergötland såväl sjöar med abborre och gädda samt havet där världens bästa skaldjur växer till i det kalla vattnet.

Det är ingen slump att årets Matlandethuvudstad blev Göteborg, som delvis ligger i Västergötland, och att Vara kom på en hedrande tredjeplats. Det var dessutom två mycket olika kandidater som symboliserar såväl det stora urbana som finns i Matlandet och det lilla lokala. Men en sak ska ni ha klart för er! Göteborg hade ALDRIG vunnit om det inte varit för att man i sin ansökan så tydligt knöt an till primärproduktionen i Västra Götaland och Bohuslän och pekade på hur viktig den var som en del i Göteborg som matstad.

Som ett syskon till Matlandet skapade jag i våras Skogsriket.

Skogsriket ska leda till att vi blir bäst i världen på att ta till vara på skogens många värden.

Då menar jag ALLA värden. Biologisk mångfald, produktion, upplevelser, rekreation och nya produkter.

Från tall till pall.
Från stubbe till nubbe.

Precis som med Matlandet är målet med Skogsriket att det ska skapas fler jobb på landsbygden.

Tycker att det är mycket roligt att vi i höstens budget fick 80 miljoner kronor till Skogsriket. Jag hoppas att de ska bli ett smörjmedel som kan bidra till att uppfylla projektets målsättning.

Skogsriket består av olika "grenar":

1. Hållbart brukande
Grunden för allt nyttjande av råvara.

Det är en utmaning som kräver att alla inblandade parter tar sin del av ansvaret.

När det gäller miljöhänsynen specifikt behöver vi bland annat tydliggöra vilken hänsyn som krävs och se till att det finns förståelse och kunskap om detta inom sektorn så att de kan leva upp till målsättningarna.

Men det handlar också om att fortsätta satsningarna på kompetenshöjning bland skogsägare och entreprenörer för att förbättra förutsättningarna att nå både det skogspolitiska miljömålet och produktionsmålet .

Vi ska fortsätta att ligga på topp i världen med hjälp av de mest kunniga skogsägarna och entreprenörerna. Vi ska även i framtiden ha den ledande, gröna skogs- och processtekniken.

2. Förädling och innovation
För mig är det oerhört viktigt att vi behåller förädling av skogsråvaran på den svenska landsbygden. Det handlar om att behålla jobben - och att behålla de värden skogen skapar.

Men denna "gren" i Skogsriket handlar också om att hitta nya sätt att tjäna pengar på skog. På råvaran, eller på skogen som sådan. Det kan handla om allt från skyskrapor i trä till hälsokost med skogens produkter som bas.

Här ser jag en mycket stor potential till nya jobb, men också till lösningar som bidrar till en mer hållbar värld, där vi kan byta ut kemikalier, betong, plastprodukter och fossila drivmedel mot vårt gröna guld.

3. Upplevelser och rekreation
Det svenska landskapet är på många sätt unikt, våra skogar täcker ungefär 70 procent av landytan. Det är exotiskt!

Jag tror att vi kan bli ännu bättre på att visa upp vår skogs många värden och erbjuda upplevelser och rekreation kopplade till skogen.

4. Sverige i Världen
I den fjärde och sista grenen finns både den svenska exporten och Sveriges agerande i internationella skogliga forum med. Mitt mål är att vi ska vara en stark röst i skogsvärlden - och att vi ska öka vår export av kunnande, teknik och skogsråvara med 20 procent till 2020.

****
Matlandet och Skogsriket är två exempel på hur hållbarhet och långsiktigt nyttjande av landsbygdens resurser både kan leda till en bättre miljö - och fler jobb på landsbygden.

Jag hoppas att ni vill jobba tillsammans med mig med dessa projekt, och att diskussionerna här på Framtidsforum blir både givande och intressanta!

****
Till sist skulle jag vilja uppmärksamma några av dem som redan nu jobbar hårt och framgångsrikt med den svenska matkulturen.

Västra Götaland har många duktiga mathantverkare - och jag vet att några av dem nyligen har vunnit fina utmärkelser under SM i Mathantverk. Jag skulle vilja att vi kallar upp dem hit på scenen - ge dem en riktigt varm applåd!